NOUTĂŢI

Comunicat personal vaccinat (pdf)


ANUNȚ,

Luni 27.09.2021, ora 16,00 dăm startul începerii cursurilor claselor de învățământ postliceal, specializările Administrator rețele locale și de comunicații și Școala de Maiștri. Cursurile se vor desfășura în corpul A (zona Crolux), etajul 2, sălile C9 și C10.

Vă așteptăm!

OFERTA EDUCATIONALA 2021

ANUNT admitere învățământ postliceal și seral

ANUNT-ÎNVĂȚĂMÂNTUL POSTLICEAL (pdf)

ANUNT-ȘCOALA DE MAIȘTRI (pdf)

ANUNT-ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL (pdf)

Cursuri SERALE  gratuite

Liceu Seral- Tehnician în industria textilă (pdf)

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL GRATUIT

DOMENIUL INFORMATICA

Postliceala – Administrator rețele locale și de telecomunicații (pdf)

DOMENIUL TURISM

Postliceala – Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație (pdf)


În atenția elevilor înscriși la Frecvență Redusă

Cursurile încep pe data de 02.11.2020. Toți elevii, se întâlnesc cu domnii diriginți în data de 2 noiembrie 2020, în corpul B, la ora 17.00.


ANUNT depunere dosare solicitare dispozitive electronice (pdf)

Procedura aplicare Program National Scoala de Acasa_editia revizuita (pdf)


IN ATENTIA ABSOLVENTILOR

Eşti absolvent dacă:

Ai minimum 16 ani şi ai obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

ABSOLVENTI_INSCRIERE, DREPTURI, OBLIGATII (pdf)

ADRESE UTILE PENTRU INSCRIEREA LA UNA DIN UNIVERSITATILE DIN IASI

https://admitere.uaic.ro

Admitere #TUIASI 2021

http://uaiasi.ro/admitere

ADRESA UTILA PENTRU INSCRIEREA LA ADMITERE MAPN:

http://recrutare.mapn.ro


ANUNȚ pentru  PROMOȚII ANTERIOARE

Cerere eliberare adeverinta note (word)

ELIBERARE ADEVERINȚĂ CU NOTELE OBȚINUTE LA ULTIMA SESIUNE SUSȚINUTĂ A EXAMENULUI DE BACALAUREAT

 ELEVII  CARE AU ABSOLVIT CLASA A XII-A SAU A XIII-A ÎNAINTE DE ANUL 2020 ŞI DORESC SĂ SE ÎNSCRIE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE – IULIE 2020, VOR DEPUNE O CERERE, ÎNSOŢITĂ DE COPIA CĂRŢII DE IDENTITATE,  PRIN CARE SOLICITĂ ELIBERAREA UNEI ADEVERINŢE CU NOTELE OBŢINUTE LA   ULTIMA SESIUNE  SUSŢINUTĂ A EXAMENULUI DE BACALAURET, ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII NOTELOR.

Documentele vor  putea fi depuse la sediul unităţii de învăţământ (corp „A”)  sau  pe  gsiaic@yahoo.com

Cerere eliberare adeverinta note (word)


ANUNT  euro 200

ELEVII CARE DORESC SĂ   BENEFICIEZE    DE  PROGRAMUL EURO 200   ÎN  VEDEREA  ACHIZIȚIONĂRII  DE  CALCULATOARE  CONFORM   METODOLOGIEI   ANEXATE  MAI   JOS,  VOR    DEPUNE O  CERERE ONLINE LA ADRESA DE EMAIL : gsiaic@yahoo.com   PÂNĂ PE 17 APRILIE 2020.

COMISIA,

cerere euro 200 (pdf conține câmpuri editabile)

cerere euro 200 (word)

EXTRAS HOTĂRÂRE Nr. 1294 (pdf)

HG 1294_2004_cu modif. si compl. ulterioare (pdf)

 

EXTRAS  

HOTĂRÂRE Nr. 1294 din 13 august 2004

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

ART. 2

(1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;
  2. b) au un venit brut pe membru de familie sub 250 lei.

 (2) Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

(3) În sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(4) Este asimilată termenului „familie” şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.

(5) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului „familie” bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

(6) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.

ART. 3

(1) Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte, tutore sau curator, după caz.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:

  1. a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
  2. b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
  3. c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
  4. d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
  5. e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard;
  6. f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;
  7. g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

 (4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.

La  cererea depusă se ataseaza  ancheta socială (efectuata de catre Primaria  orasului/comunei  unde locuieste elevul.) și actele doveditoare mai sus menționate, în perioada 19.04 -19.05. 2020.


CONCURS INGRIJITOR- (pdf) 23.01.2020

Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiiilor contractuale de execuţie, vacante, de ingrijitor curăţenie (pdf)


Extras Procedura ISJ in cazul deplasarii in strainatate a personalului din unitatea scolara (word)

Documente ISJ profesori participanti proiect (word)


Concurs Regional 2018 – 2019 Informatics between science and artIBSA


Procedura de selecție a participanților  din cadrul proiectului   european ERASMUS+ „ RESTART” (pdf)

Grilă de evaluare a dosarelor depuse pentru mobilităţile din cadrul  PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS+ „RESTART” (pdf)


Procedura-plata-cu-ora (pdf)


Rezultate repartizare in licee 2018


Ordin 3560/ 2018-VOUCHERE DE VACANTA (pdf)


LISTA UNITATI ACCEPTATE VOUCHERE DE VACANTA 2018 (pdf)