Proceduri Specifice

Liceul Tehnologic “Al.I Cuza” Barlad

Comisia de evaluare si asigurare a calitatii -CEAC

Procedura incepere an scolar (pdf)

PROCEDURA OPERATIONALA PREDAREA ONLINE (pdf)

Procedura_Internat_Cantina_2020-2021 (pdf)

OPIS PROCEDURI SCIM

Instrucțiunea Nr. 1/2017 MEN din 19.01.2018

NR.

crt

RESPONSABIL

CU ELABORAREA PROCEDURII

STANDARDUL DENUMIRE PROCEDURA

 

COD
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTOV MIHAELA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 1

 

DESEMNAREA CONSILIER ETICĂ PO-01.01
2 Hotărâre C.A. privind desemnarea consilierului de etică F01-PO-01.01
3 Decizie numire a consilierului de etică F02-PO-01.01
4 Anexă fișă post cu atribuțiile consilierului de etică F03-PO-01.01
5 ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ PO-01.02
6 Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică F01-PO-01.02
7 Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică F02-PO-01.02
8 Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică F03-PO-01.02
9 Decizie aplicare a Codului de etică F04-PO-01.02
10 SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR  PO-01.03
11 Formular sesizare neregularităţi F01-PO-01.03
12 Registru neregularităţi F02-PO-01.03
13 CERCETARE DISCIPLINARĂ  PO-01.04
14 Hotărârea C.A. privind numirea Comisie de cercetare disciplinară F01-PO-01.04
15 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară F02-PO-01.04
16 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară F03-PO-01.04
17 Hotărârea C.A. privind aprobarea, aplicarea şi comunicarea sancţiunii disciplinare F04-PO-01.04
18 Decizie comunicare sancţiune salariat F05-PO-01.04
19 Proces-verbal de audiere a salariatului F06-PO-01.04
20 Raport de cercetare disciplinară prealabilă F07-PO-01.04
21 IDENTIFICAREA ŞI GESTIONAREA ABATERILOR  PO-01.05
22 Formular pentru identificarea abaterilor F01-PO-01.05
23 Registru gestionare abateri F02-PO-01.05
24  

 

 

 

BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 2

 

ÎNTOCMIREA, ACTUALIZAREA ŞI APROBAREA FIŞELOR DE POST  PO-02.01
25 Fişă post cadru didactic F01-PO-02.01
26 Fişă post cadru didactic auxiliar F02-PO-02.01
27 Fişă post personal nedidactic F03-PO-02.01
28 Fişă post director adjunct F04-PO-02.01
29 Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor de post         F05-PO-02.01
30 Decizie privind aprobarea fişelor de post F06-PO-02.01
31 IDENTIFICAREA ŞI MONITORIZAREA FUNCŢIILOR SENSIBILE  PO-02.02
32 Chestionar identificare funcţii sensibile F01-PO-02.02
33 Tabel inventar funcţii sensibile

 

F02-PO-02.02
34  

 

 

 

 

 

 

BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 3

 

EVALUAREA PERFORMANŢELOR ANGAJAŢILOR  PO-03.01
35 Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice F01-PO-03.01
36 Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice auxiliare F02-PO-03.01
37 Fişă-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul nedidactic F03-PO-03.01
38 Hotărâre C.A. privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic F05-PO-03.01
39 Decizie privind aprobarea fişelor-cadru de auto(evaluare) în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic F06-PO-03.01
40 Calendarul activităţilor de evaluare F07-PO-03.01
41 FORMAREA CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI ANGAJAT  PO-03.02
42 Tabel cu personalul angajat care urmează să se formeze/perfecţioneze F01-PO-03.02
43 Hotărâre C.A. privind aprobarea formării/perfecţionării angajaţilor F02-PO-03.02
44 Decizie privind aprobarea formării/perfecţionării angajaţilor F03-PO-03.02
45 Calendarul activităţilor de formare/perfecţionare

 

 

F04-PO-03.02
46 BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

 

STANDARDUL 4

ANALIZAREA ŞI STABILIREA STRUCTURII PO-03.01
47 Hotărârea C.A. privind aprobarea structurii organizatorice (organigrama) a unităţii de învăţământ F01-PO-04.01
48 Decizie director privind aprobarea organigramei unităţii de învăţământ F02-PO-04.01
49  

 

 

BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

 

 

 

 

STANDARDUL 5

 

STABILIREA OBIECTIVELOR UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  PO-05.01
50 Hotărârea C.A. privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ F01-PO-05.01
51 Decizie privind aprobarea obiectivelor unităţii de învăţământ F02-PO-05.01
52 Formular stabilire obiective specifice unităţii de învăţământ F03-PO-05.01
53 STABILIREA ŞI REEVALUAREA OBIECTIVELOR     PO-05.02
54 Chestionar de analiză a obiectivelor stabilite F01-PO-05.02
55 Chestionar de stabilire a necesităţilor curente şi viitoare ale unităţii de învăţământ şi ale pieţei deservite F02-PO-05.02
56 Fişă de stabilire a constatărilor relevante ale analizelor efectuate de management F03-PO-05.02
57 Fişă de stabilire a resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor F04-PO-05.02
58 Raport semestrial/anual privind starea învăţământului F05-PO-05.02
59  

 

 

 

 

 

 

 

BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 6

 

PLANIFICAREA RESURSELOR ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR PO-06.01
60 Hotărârea C.A. privind aprobarea PDI/PAS F01-PO-06.01
61 Hotărârea C.A. privind aprobarea Planului managerial al unităţii de învăţământ F02-PO-06.01
62 Decizie director privind aprobarea PDI/PAS F03-PO-06.01
63 Decizie director privind aprobarea planurilor manageriale/operaţionale ale unităţii de învăţământ F04-PO-06.01
64 PDI/PAS F05-PO-06.01
65 Plan managerial F06-PO-06.01
66 Plan operaţional F07-PO-06.01
67 RAPORTAREA PERIODICĂ A REALIZĂRII ACTIVITĂŢILOR ASOCIATE ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR STABILITE ÎN PLANURILE MANAGERIALE  PO-06.02
68 Model de raport de analiză F01-PO-06.02
69 Graficul şedinţelor de analiză F02-PO-06.02
70 Graficul şedinţelor C.A. F03-PO-06.02
71 Tematica şedinţelor C.A. F04-PO-06.02
72     Graficul şedinţelor C.P. F05-PO-06.02
73 Tematica şedinţelor C.P. F06-PO-06.02
74 BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

STANDARDUL 7

MONITORIZAREA ŞI RAPORTAREA PERFORMANŢELOR  PO-07.01
75 Model de raport monitorizare şi raportare performanţe  F01-PO-07.01
76  

 

 

 

BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 8

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL  PO-08.01
77 Hotărâre C.A. aprobare Comisie control intern managerial F01-PO-08.01
78 Decizie director numire Comisie control intern managerial F02-PO-08.01
79 Formular pentru stabilirea sarcinilor, responsabilităţilor şi planificarea activităţii CCIM F03-PO-08.01
80 Formular de analiză a activităţilor vulnerabile F04-PO-08.01
81 DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC PO-08.02
82 Formular de alertă la risc F01-PO-08.02
83 Scală de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor F02-PO-08.02
84 Scală de estimare a impactului global al riscului F03-PO-08.02
85 Scală de evaluare a expunerii la riscuri F04-PO-08.02
86 Registrul riscurilor F05-PO-08.02
87 BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

 

 

STANDARDUL 9

 

DESEMNAREA COMISIEI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL  PO-91.01
88 Hotărâre C.A. privind constituirea CCIM       F01-PO-91.01
89 Decizie director privind constituirea CCIM F02-PO-91.01
90 ELABORAREA ŞI CODIFICAREA PROCEDURILOR GENERALE ŞI OPERAŢIONALE  PO-91.02
91 Model procedură operaţională F01-PO-91.02
92  

 

 

BOIDACHE RAMONA

 

 

 

STANDARDUL 9

 

CONSTITUIREA ŞI COMPLETAREA DOSARELOR PERSONALE ALE ANGAJAŢILOR  PO-92.01
93 Registru evidenţă dosare personale angajaţi  F01-PO-92.01
94 ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE ANGAJARE  PO-92.02
95 Cerere participare concurs F01-PO-92.02
96 Tabel cu documentele necesare participare concurs F02-PO-92.02
97 Model proces-verbal F03-PO-92.02
98  

 

 

 

 

 

 

 

 

BOIDACHE RAMONA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 9

Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de concurs F04-PO-92.02
99 Decizie director privind constituirea comisiei de concurs F05-PO-92.02
100 Hotărâre C.A. privind validarea rezultatelor concursului F06-PO-92.02
101 Decizie director privind angajarea personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic F07-PO-92.02
102 Contract individual de muncă F08-PO-92.02
103 PROGRAMAREA, MODIFICAREA ŞI EFECTUAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ  PO-92.03
104 Cerere efectuare concediu de odihnă F01-PO-92.03
105 Situaţia privind concediile de odihnă ale personalului angajat F02-PO-92.03
106 Solicitare rechemare din concediu F03-PO-92.03
107 ÎNTOCMIREA REGISTRULUI GENERAL AL ANGAJAŢILOR  PO-92.04
108 Model registru evidenţă  F01-PO-92.04
109 ÎNTOCMIRE PONTAJ  PO-92.05
110 Situaţie efectuare ore muncă  F01-PO-92.05
111 ÎNTOCMIRE STATE PLATĂ  PO-92.06
112 Model stat de plată F01-PO-92.06
113 ELABORAREA ŞI APLICAREA DECIZIILOR  PO-92.07
114 Model decizie  F01-PO-92.07
115 ELABORAREA ŞI APLICAREA DECIZIILOR  PO-92.08
116 Model adeverinţă elev F01-PO-92.08
117 Model adeverinţă salariat F02-PO-92.08
118 Registru evidenţă adeverinţe elevi F03-PO-92.08
119 Registru evidenţă adeverinţe angajaţi  F04-PO-92.08
120 GESTIONAREA ACTELOR DE STUDII ŞI A DOCUMENTELOR ŞCOLARE  PO-92.09
121  

 

BALAN GABI

 

 

STANDARDUL 9

ÎNTOCMIREA BUGETULUI PO-93.01
122 ÎNTOCMIRE ALOP PO-93.02
123 ÎNTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE PO-93.03
124 Model Carte mare F01-PO-93.03
125 ÎNTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL PO-93.04
126 Model Registru Jurnal F01-PO-93.04
127  

 

 

                BALAN GABI

 

 

 

STANDARDUL 9

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE PO-93.05
128 Nota de recepție și constatare de diferențe F01-PO-93.05
129 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU PO-93.06
130 Registru Viză CFP F01-PO-93.06
131 ACHIZIȚII PUBLICE PO-93.07
132 Programul anual al achizițiilor publice F01-PO-93.07
133 Lista privind achizițiile directe F02-PO-93.07
134  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGRU STELIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 9

GESTIONAREA MATERIALELOR IGIENIZARE  PO-94.01
 
135 Inventar materiale igienizare F01-PO-94.01
136 Registru evidenţă materiale igienizare F02-PO-94.01
137 Proces-verbal predare-primire materiale igienizare F03-PO-94.01
138 Notă intrare recepţie (NIR) F04-PO-94.01
139 Cerere achiziţie materiale igienizare F05-PO-94.01
140 Cerere scoatere materiale igienizare din magazie F06-PO-94.01
141 UTILIZARE AUTOTURISM/MICROBUZ ŞCOLAR  PO-94.02
142 Inventar combustibil F01-PO-94.02
143 Registru evidenţă combustibil F02-PO-94.02
144 Registru evidenţă componente auto F03-PO-94.02
145 Proces-verbal predare-primire combustibil F04-PO-94.02
146 Proces-verbal predare-primire componente auto  F05-PO-94.02
147 Notă intrare recepţie (NIR) F06-PO-94.02
148 Cerere achiziţie combustibil F07-PO-94.02
149 Cerere achiziţie componente auto F08-PO-94.02
150 Cerere scoatere componente auto din magazie F09-PO-94.02
151 UTILIZARE FOI PARCURS ŞI FOI DE ACTIVITĂŢI ZILNICE (FAZ) PO-94.03
152 Foaie de parcurs F01-PO-94.03
153 Foaie de activitate zilnică  F02-PO-94.03
154 GESTIONAREA PATRIMONIULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT  PO-94.04
155 Registru evidenţă patrimoniu  F01-PO-94.04
156 Inventar patrimoniu F02-PO-94.04
157  

 

NEGRU STELIAN

 

 

STANDARDUL 9

Proces-verbal inventar patrimoniu F03-PO-94.04
158 Etichetă inventar obiecte patrimoniu F04-PO-94.04
159 Proces-verbal scoatere inventar patrimoniu  F05-PO-94.04
160 Proces-verbal casare  F06-PO-94.04
161 GESTIONAREA DEŞEURILOR  PO-94.05
162 Registru evidenţă deşeuri  F01-PO-94.05
163  

 

 

ROTARU IULIA

 

 

 

STANDARDUL 9

GESTIONAREA FONDULUI DE CARTE  PO-95.01
164 Inventar fond de carte F01-PO-95.01
165 Registru evidenţă fond de carte F02-PO-95.01
166 Proces-verbal predare-primire cărţi F03-PO-95.01
167 Notă intrare recepţie (NIR) F04-PO-95.01
168 Cerere achiziţie fond de carte F05-PO-95.01
169 Cerere scoatere spre casare F06-PO-95.01
170 UTILIZAREA FONDULUI DE CARTE PO-95.02
171 Fişă abonat F01-PO-95.02
172 Registru evidenţă abonaţi F02-PO-95.02
173  

 

 

 

 

 

ANGHELUȚĂ BEATRICE

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 9

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL (CP) PO-96.01
174 Registru şedinţe CP F01-PO-96.01
175 Graficul şedinţelor CP F02-PO-96.01
176 Tematica şedinţelor CP F03-PO-96.01
177 Anexă registru şedinţe CP F04-PO-96.01
178 Model proces-verbal şedinţă CP F05-PO-96.01
179 DESEMNAREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  PO-96.02
180 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR METODICE / CATEDRELOR / CONSILIILOR  PO-96.03
181 ALEGEREA CURRICULUMULUI LA DECIZIA ŞCOLII (CDS) PO-96.04
182 Fişă opţiune F01-PO-96.04
183 Ofertă de curs opţional pentru aprobare F02-PO-96.04
184 Fişă avizare a proiectului de programă pentru opţional F03-PO-96.04
185 Chestionar privind ofertă de cursuri opţionale F04-PO-96.04
186  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANGHELUȚĂ BEATRICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 9

 

 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI  PO-96.05
187 PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR  PO-96.06
188 STABILIREA ŞI ACORDAREA BURSELOR  PO-96.07
189 Fişă cerere bursă F01-PO-96.07
190 EVALUAREA ŞI URMĂRIREA PROGRESULUI ŞCOLAR  PO-96.08
191 Catalog şcolar F01-PO-96.08
192 Registru procese-verbale al Comisiei de notare ritmică F02-PO-96.08
193 Model test de evaluare F03-PO-96.08
194 Fişă înregistrare progres elevi F04-PO-96.08
195 Portofoliul educaţional F05-PO-96.08
196 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE CORIGENŢĂ  PO-92.09
197 Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de examen F01-PO-96.09
198 Decizie privind constituirea comisiei de examen F02-PO-96.09
199 Catalog examen F03-PO-96.09
200 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE DIFERENȚĂ PO-96.10
201 Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de examen F01-PO-96.10
202 Decizie privind constituirea comisiei de examen F02-PO-96.10
203 Catalog examen F03-PO-96.10
204 COMPORTAMENTUL ȘI ȚINUTA ELEVILOR PO-96.11
205 SANCȚIONAREA ELEVILOR PO-96.12
206 ORGANIZAREA ȘI ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENT PO-96.13
207 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EVACUĂRII ÎN CAZ DE INCENDIU PO-96.14
208 Schemă de evacuare din unitate F01-PO-96.14
209 INSTRUIREA PRIVIND PROTECȚIA MUNCII PO-96.15
210 Carnet pentru instruirea privind protecția muncii F01-PO-96.15
211 ELABORAREA PLANIFICĂRILOR PO-96.16
212 Model planificare F01-PO-96.16
213 CONSEMNAREA NOTELOR ȘI ABSENȚELOR ÎN CATALOG PO-96.17
214 Instrucțiuni de completare F01-PO-96.17
215 EFECTUAREA ASISTENȚELOR LA CLASĂ PO-96.18
216 Fișă asistență F01-PO-96.18
217 ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (C.A.) PO-97.01
218 Registru ședințe C.A. F01-PO-97.01
219 Anexă registru ședințe C.A. F02-PO-97.01
220 Graficul ședințelor C.A. F03- PO-97.01
221 Tematica ședințelor C.A. F04- PO-97.01
222 Model process-verbal ședință C.A. F05- PO-97.01
223 EMITEREA HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PO-97.02
224 Hotărâre C.A. F01-PO-97.02
225 PUNEREA ÎN APLICARE A HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PO-97.03
226 Decizie director F01-PO-97.03
227 SANCȚIONAREA DISCIPLINARĂ PO-97.04
228 Decizie director comunicare sancțiune F01-PO-97.04
229 BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

STANDARDUL 10 SUPRAVEGHEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DIN UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT PO-10.01
230 Raport monitorizare desfășurare activități F01-PO-10.01
231 BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

STANDARDUL 11 ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT PO-11.01
232 Plan de asigurare a continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ F01-PO-11.01
233  

 

 

BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

 

 

 

STANDARDUL 12

REALIZAREA CIRCUITULUI INFORMAȚIILOR PO-12.01
234 Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial F01-PO-12.01
235 Inventar fluxuri de informaţii F02-PO-12.01
236 Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informațiilor și documentelor F03-PO-12.01
237 Decizie privind realizarea circuitului informațiilor F04-PO-12.01
238 COMUNICAREA INTER ȘI INTRAINSTITUȚIONALĂ PO-12.02
239 Inventar Documente F01-PO-12.02
240 Inventar fluxuri de informații F02-PO-12.02
241 Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului comunicării interinstituționale F03-PO-12.02
242 Decizie privind realizarea circuitului comunicării interinstituționale F04-PO-12.02
243 Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului comunicării intrainstituționale F05-PO-12.02
244 Decizie privind realizarea circuitului comunicării intrainstituționale F06-PO-12.02
245 CORESPONDENȚA INTER ȘI INTRAINSTITUȚIONALĂ PO-12.03
246 Inventar Documente F01-PO-12.03
247 Registrul intrări-ieșiri F02-PO-12.03
248 Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului corespondenței interinstituționale F03-PO-12.03
249 Decizie privind realizarea circuitului corespondenței interinstituționale F04-PO-12.03
250 Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului corespondenței intrainstituționale F05-PO-12.03
251 Decizie privind realizarea circuitului corespondenței intrainstituționale F06-PO-12.03
252  

 

 

 

 

 

BALAN GABI

CHEDICĂ CONSTANȚA

BUJENIȚĂ ALINA

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 13

REALIZAREA CIRCUITULUI DOCUMENTELOR PO-13.01
253 Inventar documente F01-PO-13.01
254 Inventar fluxuri de documente F02-PO-13.01
255 Hotărâre C.A. privind realizarea circuitului informațiilor și documentelor F03-PO-13.01
256 Decizie privind  realizarea circuitului informațiilor și documentelor F04-PO-13.01
257 ARHIVAREA DOCUMENTELOR PO-13.02
258 Inventar  documente F01-PO-13.02
259 Nomenclator arhivistic F02-PO-13.02
260 Proces-verbal de predare-primire a documentelor F03-PO-13.02
261 Registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice F04-PO-13.02
262 Proces-verbalal Comisiei de selecţie F05-PO-13.02
263 Proces-verbal de predare-preluare F06-PO-13.02
264 Registru de depozit F07-PO-13.02
265 Fişă de control F08-PO-13.02
267 Cerere pentru acces arhivă F09-PO-13.02
268 Cerere solicitare cutii/ documente depozit F10-PO-13.02
269 REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE INVENTARIERE PO-13.03
270 Hotărâre C.A. privind constituirea comisiei de inventariere F01-PO-13.03
271 Decizia privind constituirea comisiei de inventariere F02-PO-13.03
272 Proces – verbal de întrunire comisiei de inventariere F03-PO-13.03
273  

 

 

 

 

 

 

BALAN GABI

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDUL 14

RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ PO-14.01
274 Model raportare F01-PO-14.01
275 UTILIZAREA RESURSELOR ÎN ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PO-14.02
276 Listă resurse materiale F01-PO-14.02
277 Tabel alocații bugetare pe activități F02-PO-14.02
278 ÎNTOCMIREA BUGETULUI PO-93.01
279 ÎNTOCMIRE ALOP PO-93.02
280 ÎNTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE PO-93.03
281 Model Carte mare F01-PO-93.03
282 ÎNTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL PO-93.04
283 Model Registru Jurnal F01-PO-93.04
284 ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE PO-93.05
285  

 

 

BALAN GABI

 

 

 

STANDARDUL 14

Nota de recepție și constatare de diferențe F01-PO-93.05
286 CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU PO-93.06
287 Registru Viză CFP F01-PO-93.06
288 ACHIZIȚII PUBLICE PO-93.07
289 Programul anual al achizițiilor publice F01-PO-93.07
290 Lista privind achizițiile directe F02-PO-93.07
291  

 

 

BALAN GABI

 

 

 

STANDARDUL 15

REALIZAREA VERIFICĂRII ȘI EVALUĂRII CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL PO-15.01
292 Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial F01-PO-15.01
293 Situaţie centralizată a modului de implementare a sistemului de control intern/managerial (SCIM) F02-PO-15.01
294 Raport asupra sistemului de control intern/managerial F03-PO-15.01
295 DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PO-15.02

DIRECTOR,      Chiriac Irina