Regulament

Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”  

Str. V. Pârvan, nr. 1 bis 

Bârlad 

Aprobat în Consiliul de Administraţie

Director: Chiriac Irina

 

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (C.E.A.C.) este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei furnizate de Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”, înfiinţată pe baza următorului cadru legal:

 • Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;
 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, Art.(11) şi Art. (12);
 • U.G 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Art. 2. Scopul prezentului Regulament este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţii de asigurare şi evaluare a calităţii educaţiei şi de a reglementa funcţionarea C.E.A.C. din Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”.

Art. 3. Activităţii specifice C.E.A.C. se va aloca, în fiecare unitate de învăţământ, un spaţiu special destinat desfăşurării acesteia.

Art. 4. Misiunea C.E.A.C. este de a efectua evaluarea internă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza”, cu scopul de:

 • a atesta capacitatea structurii furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare;
 • a asigura protecţia educabililor şi a părinţilor acestora, prin selectarea programelor menite să asigure informaţii sistematice, curente şi credibile din domeniul ştiinţelor educaţiei;
 • a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală;
 • a asigura informarea şi evaluarea gradului de satisfacţie a tuturor actorilor educaţionali (elevi, părinţi, cadre didactice, corp profesoral, personal didactic şi auxiliar, comunitatea locală etc.);
 • a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul instituţiei de învăţământ.

Art.5.  Rolul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei:

 • Realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de calitate;
 • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii;
 • Implementează sistemul de management al calităţii;
 • Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” pe baza standardelor;
 • Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de referinţă celor mai relevante.

Art.6. Responsabilitatea principală a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei este îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea unor acţiuni şi mecanisme instituţionale şi procedurale în direcţia dezvoltării capacităţii de elaborare, planificare şi implementare a programelor de studiu, menite să satisfacă aşteptările beneficiarilor.

CAPITOLUL II Structura organizatorică şi funcţionare

Art. 7. (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” este alcătuită din 7 membri şi un coordonator.

(2) Conducerea operativă a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este asigurată de directorul, profesor Chiriac Irina..

(3) Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nu pot îndeplini funcţia de director, director adjunct sau membru al Consiliului de Administraţie în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Componenţa Comisiei cuprinde:

 • coordonator operativ – directorul şcolii;
 • trei reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de Consiliul profesoral, din care este desemnat prin vot un responsabil, în şedinţa de constituire a comisiei;
 • un reprezentant al sindicatului;
 • un reprezentant al elevilor;
 • un reprezentant al părinţilor;
 • un reprezentant al Consiliului local.

(5) C.E.A.C. se întruneşte lunar, conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar. Data întrunirii este stabilită anticipat, în şedinţa precedentă; solicitarea unei întruniri neprogramate poate fi realizată de conducătorul instituţiei sau de coordonatorul C.E.A.C.

Art. 8. Selecţia reprezentanţilor corpului profesoral va respecta următoarea procedură:

 • Apelul către cadrele didactice din şcoală şi comunicarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească – se afişează la loc vizibil;
 • Cadrele didactice interesate depun o scrisoare de intenţie, însoţită de Curriculum-vitae şi Memoriu de activitate;
 • Candidaţii se prezintă în Consiliul profesoral;
 • Consiliul profesoral alege, prin vot secret, reprezentanţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
 • Se comunică rezultatele.

Art. 9. (1) Durata mandatului Comisiei este de 1 an, dar componenţa poate fi modificată, dacă este necesar.

(2) Încetarea calităţii de membru în C.E.A.C. se poate realiza în următoarele condiţii:

 • la cerere;
 • în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliul profesoral;
 • în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate;
 • prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutiv sau de la trei şedinţe într-un an calendaristic;
 • dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;
 • la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra prestigiului unităţii de învăţământ, ISJ Vaslui, MECT şi/sau ARACIP, după caz.

Art. 10. În îndeplinirea atribuţiilor sale, C.E.A.C. adoptă hotărâri prin votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. Hotărârile se fac publice.

CAPITOLUL III Atribuţiile C.E.A.C.

Art. 11. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este un organism colectiv de lucru care identifică, analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc implementarea Sistemului de Management al Calităţii. Ea constituie o structură funcţională suport la nivel de şcoala, asamblând resurse umane minimale necesare proiectării, implementării şi susţinerii Sistemului de Management al Calităţii, pe baza propriului regulament de organizare şi funcţionare.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei are următoarele atribuţii generale:

 1. Realizează propriul program de activitate, care va sta la baza îndeplinirii rolului, misiunii şi atribuţiilor care le revin, în baza legii şi a prevederilor prezentului Regulament;
 2. Întocmeşte semestrial şi anual propriul Raport de activitate, pe care îl va prezenta în Consiliul profesoral şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui – Compartimentul Evaluare instituţională şi asigurarea calităţii din cadrul inspectoratului şcolar, la termenele stabilite;
 3. Coordonează, monitorizează şi evaluează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare instituţională privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de instituţia de învăţământ, aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare (conform următoarelor domenii şi criterii):
 4. Capacitatea instituţională (rezultată din organizarea internă şi infrastructura disponibilă, definită prin criteriile: structuri instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială; resurse umane);
 5. Eficacitatea educaţională (rezultată din mobilizarea resurselor disponibile, în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate ale învăţării, definită prin criteriile: conţinuturile programelor de studiu; rezultatele învăţării; activitatea metodică; activitatea financiară a unităţii);
 6. Managementul calităţii, concretizat în următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor aplicate prin CDŞ/CDL şi a activităţilor desfăşurate; proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; baza de date, actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificate, diplome şi calificări oferite; funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii, conform legii.
 7. Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de unitatea de învăţământ. Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare/publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
 8. Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii instituţiei;
 9. Aduce la îndeplinire propunerile venite din partea ISJ Vaslui, MECT şi/sau ARACIP, privind măsurile de îmbunătăţire şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar;
 10. Cooperează cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii;
 11. În funcţie de activităţile derulate, în cadrul C.E.A.C.E. (Comisiei Extinse de Evaluare şi Asigurare a Calităţii) se pot constitui şi alte echipe de lucru speciale.

Art. 12. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei are următoarele atribuţii specifice:

 1. Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii;
 2. Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor de calitate;
 3. Asigură respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;
 4. Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii oferite şi raportează în faţa autorităţilor şi a comunităţii asupra modului în care a fost asigurată calitatea;
 5. Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de instituţia de învăţământ – la nivel conceptual, al principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi a procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii;
 6. Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise în sistem şi are obligaţia de a prelucra informaţia primită şi de a o disemina tuturor beneficiarilor.

CAPITOLUL IV Atribuţiile membrilor C.E.A.C.

Art. 13. Coordonatorul Comisiei are următoarele atribuţii:

 1. Reprezintă C.E.A.C. în raporturile cu conducerea instituţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ministerul de resort, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat de domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
 2. Realizează informări către conducerea unităţii şcolare, ISJ Vaslui, MECT, ARACIP, privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii specifice şi propune măsuri ameliorative;
 3. Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare a unităţii de învăţământ şi ale activităţii desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către ISJ Vaslui, pe care le înaintează conducerii unităţii, Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, ISJ, direcţiilor de specialitate din cadrul MECT, cât şi ARACIP;
 4. Numeşte secretarul comisiei;
 5. Stabileşte sarcinile membrilor comisiei;
 6. În urma consultării membrilor comisiei, coordonatorul va stabili măsurile ce vor fi adoptate în urma constatării unor abateri sau neîndeplinirii atribuţiilor ce revin fiecăruia;
 7. În îndeplinirea atribuţiilor sale, coordonatorul emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii. Acestea vor fi semnate/vizate şi de conducerea unităţii de învăţământ;
 8. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către conducerea unităţii, ISJ Vaslui, MECT, ARACIP.

Art. 14. Responsabilul comisiei va fi ales unul din cadrele didactice – membru al corpului profesoral şi are următoarele atribuţii:

-organizează şi pregăteşte şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;

-participă la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare;

-elaborează procedurile şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii;

-elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor de acţiune şi programelor de îmbunătăţire  a calităţii procesului educaţional din  şcoală;

-participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;

-implementează sistemul de asigurare a calităţii;

-participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul;

-evaluează modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de performanţă;

-aplică şi respectă legislaţia în vigoare in domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea şcolară;

-respectă Codul de etică profesională în evaluare;

-participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării în unitatea de învăţământ;

-efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de monitorizare a calităţii;

-participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare.

Art. 15. Membrii comisiei au următoarele atribuţii:

 1. Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii;
 2. Revizuiesc şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;
 3. Elaborează fişe şi instrumente de autoevaluare;
 4. Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;

e.Întocmesc Rapoarte de Neconformitate şi Note de Constatare şi propun măsuri corective şi preventive;

 1. Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;
 2. Colectează dovezi pentru întocmirea Raportului anual de autoevaluare;
 3. Elaborează Manualul calităţii, Raportul anual de autoevaluare şi Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite;
 4. Implementează sistemul de asigurare a calităţii;

j.Participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul;

 1. Evaluează modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de performanţă;
 2. Aplică şi respectă legislaţia în vigoare in domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea şcolară;
 3. Respectă Codul de etică profesională în evaluare;
 4. Participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării în unitatea de învăţământ;
 5. Efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de monitorizare a calităţii;

p.Participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare.

Art. 16. Reprezentantul sindicatului asigură respectarea prevederilor Statutului cadrelor didactice şi are următoarele atribuţii:

– menţine legătura între Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi membrii de sindicat;

– gestionează documentele comisiei;

– asigură consultanţa grupurilor de lucru ale Comisiei extinse de Evaluare şi Asigurarea Calităţii;

– elaborează şi aplică procedurile din cadrul planurilor de acţiune şi programelor de îmbunătăţire a calităţii procesului educaţional din  şcoală;

– participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;

– implementează sistemul de asigurare a calităţii,

-participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul;

– evaluează modul de aplicare a standardelor de evaluare, a indicatorilor şi a descriptorilor de performanţă;

– aplică şi respectă legislaţia în vigoare in domeniul evaluării şi asigurării calităţii în unitatea şcolară;

– respectă Codul de etică profesională în evaluare;

– participă la elaborarea graficelor anuale de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării în unitatea de învăţământ;

– efectuează observaţii ale lecţiilor şi elaborează rapoarte de monitorizare a calităţii;

– participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare.

Art. 17 (1) Reprezentantul părinţilor asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite de Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” şi are următoarele atribuţii:

– răspunde de raportul şcoală – familie în cadrul procesului de evaluare şi asigurare a calităţii;

–  colaborează la elaborarea  şi aplicarea chestionarele aplicate/destinate părinţilor;

-este consultat cu privire la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;

– participă la şedinţele comisiei, ori de câte ori este solicitat;

-participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare.

(2) Reprezentantul elevilor are următoarele atribuţii:

– menţine legătura între colectivele de elevi şi C.E.A.C.;

– participă la şedinţele comisiei, lunar conform graficului, respectiv la şedinţele extraordinare, ori de câte ori este cazul;

– sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea calităţii în procesul de învăţământ;

– participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare;

– participă la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ.

Art. 18. Reprezentantul autorităţilor locale are următoarele atribuţii:

– menţine legătura între Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi Consiliul Local Bârlad;

-este consultat cu privire la întocmirea raportului anual de autoevaluare şi elaborarea planurilor de acţiune şi de îmbunătăţire a calităţii procesului de învăţământ;

– participă la şedinţele comisiei, ori de câte ori este solicitat;

-sprijină comisia în îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse pentru îmbunătăţirea calităţii în procesul de învăţământ;

-participă la colectarea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii descriptorilor de performanţă pentru principiile calităţii şi la întocmirea portofoliului de evaluare a unităţii şcolare.

CAPITOLUL V Dispoziţii finale  

Art. 19. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat, completat şi/sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii.

Art. 20. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, autorităţilor locale, comunităţii şi va fi afişat la loc vizibil.