Management Scolar

COLEGIUL TEHNIC ,,AL.I.CUZA,,

 

APROBAT

în şedinţa Consiliului profesoral din .10./ 10./ 2012

VALIDAT

in şedinţa Consiliului de administraţie din 15.10..2012

 

PLANUL MANAGERIAL

ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

 

 1. A.   VIZIUNEA MANAGERIALĂ 

Schimbările care au loc în societatea contemporană – nivelul înalt al dezvoltării tehnice şi ştiinţifice , aplatizarea ierarhiilor organizaţionale , cerinţa de servicii de foarte bună calitate – toate acestea impun şi schimbarea şcolii , a rolului ei.

Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza ” se constituie într-o organizaţie educaţională , complexă şi modernă care oferă oportunităţi diverse şi eficiente de educaţie, şanse egale de ocupare a locurilor de muncă printr-un învățământ de înaltă calitate.

Din această perspectivă finalităţile învăţământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.

B. MISIUNEA

Misiunea şcolii este să asigure tinerilor din zona Barlad , precum si adultilor oportunitati de educatie si instruire accesibila , de inalta calitate si sa asigure servicii de formare si instruire  profesionala in domeniile :mecanic , textile , pielarie , electronica si automatizari , constructii ,servicii , resurse naturale , stimuland dezvoltarea carierei si cresterea potentialului economic si social al zonei.

Colegiul Tehnic Al.I.Cuza Barlad  urmareste să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale.

Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Colegiul Tehnic Al.I.Cuza Barlad ” în anul şcolar 2011-2012 scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari

 • Oferta educaţională  a şcolii este adaptată integral la cererea socială şi economică din zonă şi se bazează pe  PRAI, PLAI şi PAS.
 • Unitatea desfăşoară pregătirea practică a elevilor  în ateliere, laboratoare şi la agenţi economici.
 • Există evidenţa elevilor cu nevoi speciale din şcoală şi unitatea asigură  condiţii bune pentru şcolarizarea acestora.
 • Există un program de pregătire suplimentară cu elevii pentru examene, olimpiade şi concursuri.
 • Activităţi extracurriculare diversificate.
 • Gradul de acoperire cu personal didactic calificat din număr total cadre didactice este de 96,74%.
  • Interesul cadrelor didactice pentru autoperfecţionare
  • Existenta cabinetelor, laboratoarelor functionale dotate corespunzator prin programe ale MECTS si venituri extrabugetare
  • Dotarea laboratoarelor tehnice si atelierelor cu echipamente moderne prin programul Phare
  • Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare
  • Centrale proprii pe gaz pentru cele două clădiri şi pentru sala de sport
  • Sala de sport moderna
  • Cabinete de consiliere psihopedagogica;
  • Managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare;
  • Se promovează egalitatea şanselor;
  • Programele  de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice;
  • Proiectul SCAN

Puncte slabe

 • Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.
 • Rezultate slabe la examenul de bacalaureat
 • Implicare redusă a cadrelor didactice în realizarea de programe educaţionale, internaţionale.
 • Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea spaţiilor şcolare.
 • Derularea programului în două schimburi din cauza lipsei de spaţiu
 • Slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri.
 • Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor.
 • · Profesorii şi maiştrii instructori îi încurajează pe elevi să lucreze eficient pe cont propriu, dar multi elevi rămân prea dependenţi de profesor sau maistrul instructor;
 • · Majoritatea elevilor nu  reacţionează pozitiv în timpul lecţiilor/ activităţilor practice,  nu răspund la întrebări şi nu participă la discuţii;
 • · Absenteismul, mai ales la clasele de rută progresivă, precum şi abandonul şcolar, în special în rândul elevilor de la ruta progresiva ;

 Oportunităti

 • Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.
 • CDŞ şi CDL permit  valorificarea abilităţilor individuale.
 • Identificarea oportunitatilor de formare a cadrelor didactice
 • Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună
 • Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi.
 • Burse de specialitate în străinătate, proiecte de dezvoltare scolara.
 • Parteneriat cu comunitatea locală (primărie, poliţie, părinţi), ONG, AJOFM  agenţi economici.
 • Existenţa unor spaţii (ex. cabinetul de informatică, sala de sport) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti.
 • Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii.
 • Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale)
 • Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională.
 • Interesul  angajatorilor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat.
 • Responsabilitatea (altor şcoli) instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă.
 • Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum :excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
 • Colaborarea internationala  contribuie la  promovarea  valorilor  si dezvoltarea dimensiunii europene  
 •  Elaborarea PRAI, PLAI ofera o perspectiva regionala si locala ce orienteaza oferta educationala a scolii .

Ameninţări

 • Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de învăţământ.
 • Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.
 • Scăderea motivaţiei şi interesului  cadrelor  didactice pentru activităţile profesionale (colaborare cu părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.)
 • Criza de timp a părinţilor cauzata de  situaţia economică care reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor.
 • Programul încărcat al elevilor nu permite derularea unor proiecte de petrecere a timpului liber, de mişcare fizică.
 • Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare.
 • Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente.
 • Materiale didactice şi documentaristice scumpe.
 •  Instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere.
 • Lipsa experientei cadrelor didactice in realizarea de proiecte de accesare a fondurilor structurale  

 PRIORITĂŢI STRATEGICE

Pentru anul şcolar 2012-2013 , vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:

1.  Îmbunătăţirea procesului de orientare scolara si profesionala a elevilor pentru reusita in cariera ;

2.  Monitorizarea , prevenirea si combaterea absenteismului si reducerea ratei de abandon ;

3.  Cresterea calitatii procesului educational;

4.  Dezvoltarea in randul elevilor a abilitatilor generale de comunicare si participare la viata sociala

5.  Popularizarea performantei organizatiei

Pornind de la aceste prioritati stabilite  , în anul şcolar 2012-2013 avem în vedere  desfasurarea de lectii bine proiectate , interesante , atragatoare  pentru a atrage elevii la scoala – diminuarea absenteismului si dobândirea unei pregãtirei generale bune , cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

OBIECTIVE GENERALE

I.                   CURRICULUM

 1.  Proiectarea activitatii manageriale la nivelul scolii , a comisiilor metodice si a clasei de elevi , pe baza unei diagnoze pertinente , specifice , realiste.
 2.  Cresterea nivelului calitativ si a eficientei actului de predare –invatare in vederea pregatirii tinerilor  
 3.  Pregatirea si desfasurarea examenelor nationale de bacalaureat , a examenelor de absolvire a scolii precum si a concursurilor scolare
 4. Asigurarea evaluarii corecte a tuturor elevilor
 5.  Cresterea eficientei actului de orientare scolara si profesionala a viitorilor absolventi
 6. Eliminarea violentei si cresterea sigurantei elevilor in scoli

II.                DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

 1. Asigurarea conditiilor pentru evolutia in cariera si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
 2. Asigurarea calitatii activitatilor de formare continua a personalului didactic prin monitorizarea impactului programelor de formare la nivelul clasei

III.             BAZA MATERIALA

 1. Modernizarea bazei materiale si a infrastructurii pentru asigurarea unui climat normal de desfasurare a activitatii instructiv-educative
 2. Exploatarea eficienta a resurselor didactico-materiale si dezvoltarea acestora in vederea cresterii eficientei educatiei si a calitatii actului instructiv-educativ
 3. Utilizarea eficienta a fondurilor alocate si gasirea de surse alternative de finantare

IV.            RELATIA SCOALA-COMUNITATE

1.Imbunatatirea legaturilor cu reprezentantii comunitatii si ai autoritatilor locale pentru optimizarea resurselor educationale;crearea unor strategii de stimulare a interesului familiilor elevilor pentru scoala , implicarea acestora in viata scolii

2. Popularizarea scolii in cadrul comunitatii

Nr.

crt

Actiuni

Resurse materiale si financiare

Responsabili

Termene de realizare

Indicatori de evaluare si performanta

Proceduri de monitorizare

A. Curriculum

 

Obiectiv specific 1: Implementarea curriculum-ului national pe principii de calitate şi eficienţă

 

1 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor depolitică educaţională şi a finalităţilor pe nivele deşcolarizare. Aplicarea curricumului national si a ofertei educationale proprii. Planuri cadruPrograme scolare Comisia de curriculum Septembrie 2012 Respectarea curriculumului national si a CDS Raport al comisiei de curriculum
2 Elaborarea documentelor şcolare: planificări calendaristice şi  planuri manageriale pentru catedre si comisiile stabilite la nivel de scoala. Planuri cadruPrograme scolarePlanuri manageriale Comisiile metodiceComisiile stabilite la nivel de scoala Semestrial/Anual  Realizarea dosarelor comisiilor Rapoarte semestriale/anuale
  Elaborarea programului managerial pentru activitatile educative          
3 Asigurarea manualelor gratuite la clasele a IX-a şi aX-a ,  alegerea manualelor alternative şi  a auxiliarelor curriculareRealizarea de auxiliare curriculare la nivelul catedrelor   DirectorBibliotecarSefi comisii metodice Septembrie 2012 Procent de asigurare a manualelor Folosirea manualelor si auxiliarelor in procesul de invatare

Obiectiv specific 2: Monitorizarea progresului scolar din perspectiva calitatii actului didactic

 

4 Aplicarea testelor initiale pe discipline, analizarea lor si stabilirea unui plan de actiune pentru imbunatatirea rezultatelor Teste predictive Director adjunctSefi comisii metodice  Octombrie 2012 Rezultatele testelor predictive Situatiile statistice la nivelul catedrelor
5 Monitorizarea parcurgerii ritmice şi  de calitate a conţinuturilor. Desfasurarea de lectii bine proiectate interesante si atragatoare pentru elevi. Adaptarea procesului de invatare la particularitatile beneficiarului Planificari calendaristicePlanuri de lectii Comisia de calitateSefi comisii metodice Semestrial/Anual Parcurgerea programei conform planificarii Raport sintetic semestrial/anualal sefilor catedra
6 Monitorizarea notarii ritmice . ROFIP DirectoriComisia pentru analiza notarii ritmice a elevilor Noiembrie 2012Aprilie 2012 Numar de note /discipline/ cadru didactic Raportul Comisiei pentru analiza notarii ritmice a elevilor
7 Monitorizarea progresului şcolar din perspectiva prestaţiei didactice. Practicarea asistentelor şi  a interasistenţelor la ore. Elaborarea instrumentelor interne specifice de înregistrare a progresului şcolar şi valorificarea datelor (teste, lucrări, referate, portofolii)Valorificarea experienţelor pozitive şi diseminarea exemplelor de bune practici Teste periodiceLucrari de evaluare semestrialaTeste finale  Director adjunctCEACSefi comisii metodice Decembrie 2012Mai 2013 Numar de asistente si interasistente la oreRezultatele unor teste comune pe disciplina  Schite de lectiiProiecte didactice –secvente noi ( lectura , momentul ortografic)Fise de asistenta la orePortofoliile elevilor 
8 Fixarea tezelor (pondere 25% din medie) şi  discutarea acestora intr-o ora speciala cu doua săptămâni înainte de încheierea semestrului Lucrari de evaluare semestriala  Cadre didactice Noiembrie 2012Mai 2013 Respectarea planificarii tezelor    
9 Monitorizarea procesului de utilizare a laboratoarelor si a  tehnologiei informatice în lecţii la toate disciplinele.   Fisa de asistenta la oreFisa lucrari de laborator Director adjunctSefi comisii metodiceLaboranti Conform graficului comisiilor metodice Numar de ore asistate de calculatorNumar de lectii demonstrative Plan managerial al comisiilor metodiceRaportul comisiilor metodiceRaportul CEAC
10  Monitorizarea frecvenţei elevilor si prevenirea absenteismului. Exemple de buna practica ROFIP  Diriginte ,  Comisia pentru monitorizarea frecventei si reducerea abandonului Lunar Reducera numarului de absente si prevenirea abandonului  scolar Raport al Comisiei de urmarire a frecventei si reducerea abandonului scolar
             

Obiectiv specific 3: Monitorizarea actului educational din perspectiva progresului scolar si a reusitei scolare la concursurile si examenele nationale

11 Selectarea elevilor dotaţi în vederea participării la concursurile şcolare şi olimpiadeÎntocmirea unui program de pregătire, transmiterea  bibliografiei şi  a băncii de subiecte existente Programe concursuri scolareGrafic de desfasurare a pregatirii si desfasurarii concursurilor Comisia pentru concursuri scolareComisiile metodice Noiembrie 2012 Rezultatele la concursuri scolare Raportul comisiei pentru concursuri scolare
12  Organizarea si derularea olimpiadelor si a concursurilor scolare; Programe concursuri scolare Comisii metodice Comisia pentru concursuri scolare  CEAC Decembrie 2012Iunie 2013 Teste preliminare concursuluiRezultate concursuri scolare si examene nationale Raportul comisiilor metodice,Raportul CEAC, Raportul comisiei pentru concursuri scolare
13 Consilierea elevilor de clasa a XII-a , prelucrare noilor metodologii şi  a programelor de Bacalaureat national si profesional   Metodologie BAC 2012-2013Programe de Bacalaureat  Profesorii dirigintiCadre didacticeComisia pentru pregatirea examenului de bacalaureat Octombrie 2012Conform graficului de pregatire Rezultatele la examenul de bacalaureat Raportul comisiilor metodice
14 Centralizarea opţiunilor elevilor pentru examenul de bacalaureat 2013 Metodologie Bacalaureat national si profesional 2013 Profesori diriginti Noiembrie 2012   Centralizator  Raport catre ISJ
15 Aplicarea de lucrări scrise semestriale  cu subiect unic – la disciplinele pentru examenul de Bacalaureat – clasele a XII-a Programe de BacalaureatTeste propuse de MECTS Cadre didacticeComisia pentru pregatirea examenului de BAC Decembrie 2012Mai 2013 Rezultatele tezelor cu subiect unic  Raportul comisiilor metodice 
16 Pregătirea examenului de bacalaureat prin analiza de subiecte şi consultarea tuturor apariţiilor sub egida MECTS; Teste de evaluare; Simularea examenului de bacalaureat , Program de pregatire suplimentar Teste de evaluare publicate pe siteul MECTS Sefi comisii metodice,Cadre didactice Decembrie-Iunie2012-2013 Rezultate la teste Raport de activitate anual
17 Organizarea probelor de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala la limba romana, a competentelor lingvistice la limba moderna si a competentelor digitale Metodologii  Bacalaureat national si profesional 2013 Comisia de examen Mai- Iunie2013 Nivel de competenta Certificate de competenta

Obiectiv specific 4: Monitorizarea desfăşurării activitatii educative si extrascolare , a Consiuliului elevilor

18 Asigurarea calitatii activitatilor educative Stabilirea tematicii orelor de consiliere şi  axarea acestora pe probleme de educaţie sanitara, morala şi  estetica, de orientare şcolară şi  profesionala,  în colaborare cu factorii educaţionali interesaţi: Plan de activitate comisia dirigintilor Profesori dirigintiConsilier cu probleme educativeConsiliul elevilor Septembrie 2012  Numar si tipuri de activitati realizate Raportul  comisiei dirigintilor
19 Acţiuni educative: excursii, vizite tematice, concursuri ştiinţifice, întreceri sportive precum şi  acţiuni educative prilejuite de ocazii speciale: “Balul Bobocilor”,  “Datini de Crăciun – Spectacol de Colinde”, Aniversarea Liceului, Festivitatea de incheiere a anului scolar Plan de activitate comisia de programe educative scolare si extrascolarePlanuri operationale DirectorDirector adj.Consilier cu probleme educativeProfesori dirigintiConsiuliul elevilor Conform programului comisiei dirigintilor Numar si tipuri de activitati realizate Rapoarte de activitateRaportul  de activitate semestrial/anual
20 Constiutirea   consiliului Elevilor.Organizarea si desfasurarea  reuniunilor de lucru Program consiliul elevilor Consilier cu probleme educativeComitetul de conducere al consiliului elevilor Conform ununi grafic de intalniri  Grad de diversificare a activitatilor scolare si extrascolare Rapoarte de activitate semestriale/anualeale consiliului elevilor
21 Eficientizarea activitatii Consiliului Elevilor, implicarea acestuia in rezolvarea problemelor cu care se confrunta scoala . Plan operational Consilier cu probleme educative,  profesori dirigintiComitetul de conducere al consiliului elevilor  Conform ununi grafic de intalnirisi de activitati Grad de implicare a elevilor in viata scolii Rapoarte lunare catre ISJ

Obiectiv specific 5  Consilierea diriginţilor  în domeniul parteneriatului  educational

 

22 Prelucrarea în cadrul şedinţelor cu părinţii a prevederilor Regulamentului de ordine interioara Regulamentul de organizare si functionare a inv.preuniversitarROI Director,Profesori dirigintiConsilier cu probleme educative  Conform unui grafic Numar de parinti care colaboreaza cu scoala Raportul comisiei dirigintilor
23 Implicarea familiilor elevilor în actul educaţional. PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE – asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia elevilor, prezentarea rezultatelor evaluarilor , importanta participarii la ore si reducerea absenteismului Contracte de parteneriat cu familia Director,Director adj.Profesori dirigintiConsilier cu probleme educative  Conform unui grafic Numar de parinti care colaboreaza cu scoala Raportul comisiei dirigintilor
24 Avizarea planurilor de măsuripentru elevii cu dificultăţi deînvăţare sau probleme de adaptare şcolară;Consiliere acordată elevilor în  cabinetele psihopedagogice Propuneri ale profesorilor diriginti Psihologi scolari Septembrie 2012Iunie 2013  Teste psihologice Raport de activitate ale psihologilor scolari
 

B. Resurse.

 

I.  Resurse materiale, financiare şi  informaţionale

 

Obiectiv specific 1 Crearea cadrului favorizant de derulare a procesului de învăţământ

 

1
 • o   Stabilirea necesarului de materiale şi  a priorităţilor
 • o   Identificarea resurselor: venituri proprii şi  de la bugetul local
 • o   Realizarea lucrărilor de reparaţii, modernizare şi  igienizare
 • o   Inventarierea bunurilor materiale ale liceului
 • o   Amenajare  şi realizare a unui mediu ambiant favorabil în salile de clasa  in laboratoare si cabinetele scolare
Proiect de bugetProgram de achizitii  Director, Director adj.,Administrator financiar,Comisia de achizitiiSefi comisii metodiceProfesori diriginti Conform graficului Numar de lucrari realizate si dotari ale cabinetelor si salilor de clasa Rapoarte semestriale si anuale
2 Stimularea dezvoltării spiritului antreprenorial pentru obţinerea de venituri proprii – CISCO si ECDL, scola de soferi, realizari de produse in cadrul atelierelor scoala, service-auto etc   Proiect de buget Director,Director adj.,Administrator financiar, AdministratorTehnician ateliere Septembrie2012-iunie 2013 Sume obtinute prin venituri proprii Rapoarte semestriale si anuale
3 Fundamentarea şi  realizarea proiectului de buget şi  a execuţiei bugetare Proiect de buget Director, Administrator financiar Noiembrie 2012  Realizarea proiectului de buget şi  a execuţiei bugetare Rapoarte semestriale si anuale
4 Înaintarea la Consiliul Local a listei de priorităţi pe 2013 privind necesitatea reparaţiilor din şcoală. Proiect de buget,Adrese Director, Administrator financiar, Administrator Septembrie2012-iunie 2013 Realizarea lucrarilor prevazute Rapoarte semestriale si anuale
5 Elaborarea proiectului de venituri şi cheltuieli extrabugetare. Proiect de buget Director, Administrator financiar Octombrie-2011 Grad de realizare a proiectului de venituri şi cheltuieli extrabugetare. Rapoarte semestriale si anuale
6 Dotarea cabinetelor scolare , a laboratoarelor , salilor  de clasa ,atelierelor Plan de achizitii Director, Administrator financiarComisii de achizitii  Decembrie 2012 Realizarea planului de achizitii Rapoarte semestriale si anuale
7 Dotarea bibliotecii cu fond de carte si materiale pe suport electronic  Plan de achizitii Director, Administrator financiarComisii de achizitiiBibliotecar  Decembrie 2012 Realizarea planului de achizitii Rapoarte semestriale si anuale
 

II . Resurse umane

 

 

Obiectiv specific 1: Asigurarea incadrarii cu personal didactic si didactic auxiliar potrivit metodologiei

1

Organizarea colectivelor de elevi şi  redistribuirea elevilor după sesiunea examenelor de corigenta si aprobarea transferurilor 

 

Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar Director,Director adj.Secretariat Septembrie-2012 Respectarea ROFUIP Formarea colectivelor de elevi
2 Stabilirea normelor didactice şi  asigurarea de personal didactic calificat la toate disciplinele  Metodologia miscarii personalului didactic 2011-2012 Director, Director adj., Secretariat Septembrie-2012 Grad de acoperire cu personal calificat Raport incadrare ISJ
3 Stabilirea responsabililor ariilor curriculare şi  a diriginţilor  ROFUIP Director, Consiliul Profesoral Septembrie-2012 Decizii interne Rapoarte comisii
4 Organizarea consiliului de administraţie şi  repartizarea sarcinilor pentru fiecare membru al acestuia  Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar Director, Consiliul Profesoral Septembrie-2012 Decizii interne Raport de activitate al CASemestrial/anual
5 Elaborarea orarului şi  a graficului profesorilor de serviciu Incadrarea personalului didacticFisa postului Comisia de elaborare a oraruluiDirector adj. Septembrie-2012 Realizarea unui orar echilibrat pentru elevi si cadre didactice  Grafic al seviciului pe scoala
 

Obiectiv specific 2. Monitorizarea calitatii activitatilor de formare continua a personalului didactic si didactic auxiliar

  Participarea tuturor cadrelor didactice laactivităţile desfăşurate de ISJ, CCD,MECTS în cadrul programului de formarecontinuă:- preg. grade didactice- formatori

- perfecţionări

- metodişti

         
6

Înscrierea la gradele didactice: def., gr. II, gr. I

 

Legea 1-/2011Cursuri de perfectionare CCD,etc Director, Responsabil Comisia de perfectionare Octombrie-Noiembrie-2012 Gradul de cuprindere la cursuri de perfectionare a personalului didactic, auxiliar si nedidactic Comisia de perfectionare
8

Organizarea în liceu a unor activităţi metodice cu impact imediat asupra procesului educaţional (lucrul în echipă).

Plan managerial comisii metodice Comisii metodice Noiembrie 2012-Mai 2013 Gradul de implicare a cadrelor didactice Rapoarte comisii metodice
9

Introducerea în colectiv a colegilor mai tineri şi  monitorizarea lor de către un profesor din catedra

Plan managerial comisii metodice Sefii comisiilor metodice Septembrie 2012-Iunie 2013 Asistente la ore Rapoarte comisii metodice semestriale/anuale
10

Evaluarea şi  autoevaluarea    cadrelor didactice si a personalului didactic -auxiliar

 

Fise de evaluare si autoevaluare Sefi comisii metodice,Consiliu de administratie,Director  Iunie –septembrie 2013 Numar calificative FBPunctaj evaluare Raport de activitate-an scolar
11 Recunoaşterea valorii personale a angajaţilor şi recompensarea acestora –   gradaţie de merit Metodologia de acordare a  gradatiei de merit Consiliul de administratie, Consiliul profesoral octombrie  Numar gradatii de merit Criterii de acordare  a gradatiei de meritProiectul cadrului didactic
12 Definitivarea situaţiilor şcolare pentru elevii amanaţi pe semestrul I, an şcolar 2012-2013 ROFUIP Director,Director adj.,Cadre didactice Februarie 2013 Numar situatii incheiate pentru elevii amanati Raport de activitate semestrial
 

C Relaţii comunitare

 

Obiectiv specific 1: Gestionarea / medierea / parteneriatelor : scoala – autoritate locala –agenti economici  

1 Sensibilizarea autorităţilor locale pentru acordarea de fonduri / materiale pentru ameliorarea bazei materiale şi  crearea climatului optim de învăţământ Proiect de buget Director, Director adj.,Administrator Financiar Septembrie2012August 2013 Gradul de indeplinire a actiunilor propuse in proiectul de buget Raport de activitate semestrial si anual
2

Încheierea unor contracte de parteneriat

Întâlniri reuniuni mixte intre reprezentanţi ai Primăriei,  Politiei, Patriarhiei, Direcţiei de Sănătate Publica, Fundaţiilor Umanitare, Agenţi Economici,ONG-uri

Contracte de parteneriat, Protocol de colaborare Director Septembrie2012 August 2013 Numar de parteneriate incheiate Rapoarte de monitorizare
3 Monitorizarea programelor de parteneriat derulate de şcoală, valorizarea si promovarea bunelor practice in acest domeniu; Contracte de parteneriat, Protocol de colaborare  Director,-Consilier educativ-Reprezentanţi ai autorităţilor locale  Septembrie2012August 2013 Numar de parteneriate incheiate Rapoarte de monitorizare
 

 

D. Management

 

 

Obiectiv specific 1: Asigurarea  exercitarii  eficiente a  functiei  manageriale la nivelul unitatii de invatamant

1 Reactualizarea PAS.Realizarea dosarului cu documente manageriale pentru bibliteca scolii , in vederea utilizarii de cadrele didactice . Raport de activitate an scolar 2011-2012 Directori, Comisia de reactualizare PAS Octombrie 2012 Gradul de realizare a  obiectivelor Raport de activitate anual
2 Realizarea autoevaluării instituţionale  la început de an şcolar conform documentelor elaborate de ARACIP , acreditare ARACIP pentru Tehnician in hotelarie Metodologie ARACIP Director, CEAC Octombrie 2012 Gradul de realizare a standardelor Raport CEACAutorizatie ARACIP
3 Elaborarea unor instrumente operaţionale (fişa postului, fişa de evaluare, criterii de selecţie) si aplicarea lor in evaluare Legea 128,Legea 1/2011, Contractul colectiv de munca Director ,Sefi comisii metodice Octombrie-Noiembrie 2012 Fisele postuluiCalificative acordate Raport de activitate anual
4 Indrumarea si controlul activitatii desfasurate de membrii comisiilor existente la nivelul scolii Legea 128,Legea 1/2011, ROFUIP, ROI Director ,Director adj, Sefi comisii metodice Septembrie2012-Iunie 2013 Fise de inspectie,activitati metodice Raport de activitate semestrial/anual
5 Iniţierea de noi parteneriate interne şi internaţionale    Contracte de parteneriat Director, Comisia de parteneriate si proiecte europene. Octombrie2012Iunie 2013 Numar de parteneriate incheiate Raport de activitate semestrial/anual
6 Proiectul SCAN   DirectorDirigintii claselor din proiect Septembrie2012-Iunie 2013    
7 Fundamentarea planului de scolarizare 2013-2014 PRAIPLAI , PAS Director,Directori adj. Decembrie2012 Realizarea planului de scolarizare Raport de fundamentare
8 Constituirea catedrelor pentru anul şcolar 2013-2014 Plan de scolarizarePlan cadru Director, Director adj. Ianuarie-Februarie 2013 Gradul de acoperire cu profesori titulari Preincadrare
9 Stimularea interesului pentru şcoală  al elevilor prin derularea programelor guvernamentale de protecţie socială:- analiza solicitărilor de acordare a burselor în limita plafonului de buget- programul “Bani de liceu”- decontarea transportului pentru elevii navetisti- program after school Metodologia de acordare burselor si a celorlalte ajutoare materiale Director,Comisia pentru acordarea burselor,Comisia pentru decontarea cheltuielilor de transport,Comisia pentru „Bani de liceu”Secretariat Septembrie2012-August 2013 Numar de burse acordateAsigurarea decontarii transportului pentru elevii navetisti Raport de activitate semestrial-anual

Director

 Pais Mihaela