PLAN MANAGERIAL

COLEGIUL TEHNIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA,,

PLANUL MANAGERIAL 

ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

APROBAT

în şedinţa Consiliului profesoral din 12./ 10./ 2017

VALIDAT

in şedinţa Consiliului de administraţie din 12.10..2017

 

Echipa managerială: Director Prof. Chiriac Elena Irina

                                                                                                    Director adjunct Prof. Ilie Mihaela

                                                                                                                Director adjunct Prof. Pascaru Costel Eugen 

                                

Ø PREMISE LEGISLATIVE

Prezentul Plan Managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic şi Legea 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic;
 • M.E.N.C.Ș. nr. 5.079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • ORDIN nr. 4595/22.07.2009  Criterii de evaluare a personalului didactic;
 • Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat – 2018, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale   4792/ 2017;
 • Ordinului privind aprobarea Statutului elevului nr. 4742/10.08.2016; 
 • Ordinului nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar;
 • Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;
 • Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, anexă la Ordinul Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5561/07.10.2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie.
 • Raport general privind calitatea educaţiei furnizate de CTAIC în anul şcolar 2016-2017;
 • Regulamentul Intern al Colegiului  Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”, revizuit pentru 2016-2017. 
  B. MISIUNEA  

                Misiunea şcolii este să asigure tinerilor și adulților oportunități de educație și instruire de înaltă calitate profesională în domeniile: mecanic, industrie textilă și pielărie, electronică și automatizări, construcții și lucrări publice, turism și alimentație, economic, comerț, industrie alimentară, stimulând dezvoltarea carierei și integrarea pe piața muncii locale și europene.

Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan Cuza” Bârlad  urmărește să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern  stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale, regionale, naționale și europene.

A.  VIZIUNEA MANAGERIALĂ

Idealul educaţional al sistemului de învăţământ constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualităţii umane, personalităţii umane şi în asumarea unei scale de valori necesare pentru construcţia unei economii şi societăţi a cunoaşterii

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza ” se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi diverse şi eficiente de educaţie, şanse egale de ocupare a locurilor de muncă printr-un  învățământ de înaltă calitate. Din această perspectivă finalităţile învăţământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.

Valorile  dominante pe care școala le promovează sunt:

·        Asigurarea egalității de șanse

·        Toleranță și non-violență

·        Promovarea diversității culturale

·        Orientarea spre munca în echipă.

·        Sinceritatea și încrederea

·        Împuternicirea angajaţilor.

·        Spiritul competitiv şi dorinţa de a învinge.

·        Respectul pentru individ

·        Atitudinea de întreprinzător

·        Asumarea răspunderii personale.

·        Învăţarea continuă.

·        Predispoziţia pentru creativitate și toleranță

·        Orientarea către client.

Valorile fundamentează tot ce se întâmplă în școală:

 • Cadrele didactice au înalte competenţe în specialitate şi expertiză psihopedagogică
 • Cursurile se desfăşoară în spaţii dotate modern, corăspunzând nevoilor de formare şi securitate ale elevilor
 • Rezultate bune la concursuri şcolare naţionale şi judeţene
 • Beneficiari ai proiectelor naționale și europene
 • Management pragmatic şi performant
Ø DIAGNOZA / ANALIZA SWOT

Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan Cuza”  Bârlad în anul şcolar 2016-2017 scoate în evidenţă următoarele aspecte:

AXA PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Resurse umane ·         Gradul de acoperire cu personal didactic calificat din număr total cadre didactice este de 99%.

·         Dorința și disponibilitatea  cadrelor didactice și a personalului auxiliar pentru autoperfecţionare.

·         Există evidenţa elevilor cu nevoi speciale din şcoală şi unitatea asigură  condiţii bune pentru şcolarizarea acestora.

·         Există un program de pregătire suplimentară cu elevii pentru examene, olimpiade şi concursuri.

·         Activităţi extracurriculare diversificate.

·         Asigurarea consilierii psihopedagogice în cabinete specializate

·                 Managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învăţare;

·         Oferta educaţională  a şcolii este adaptată integral la cererea socială şi economică din zonă şi se bazează pe  PRAI, PLAI şi PAS.

·         Aplicarea metodelor moderne în procesul de învătământ;

·         Se promovează egalitatea şanselor;

·         Programele  de învăţare  satisfac cerinţele privind  siguranţa, sănătatea şi resursele fizice;

·         Cadre didactice cu competențe de lucru cu adulții dezvoltate prin Proiectul ERASMUS+ INFOED

·         Profesori cu abilități de comunicare într-o limbă străină și de lucru în instituții europene formate prin proiectele ERASMUS+ DIAL UP (KA1) și WE WELCOME WORK (KA2)

·         Elevi cu abilități decomunicare într-o limbă străină  și de lucru în mediu european, formați prin proiectul ERASMUS+ DIAL UP

·      Conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, informatizarea învăţământului etc.

·      Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor.

·      Majoritatea elevilor nu  reacţionează pozitiv în timpul lecţiilor/ activităţilor practice,  nu răspund la întrebări şi nu participă la discuţii;

·      Comunicarea defectuoasă a elevilor, unii dintre ei nu știu să se exprime în timpul orelor  ;

·      Foarte mulți elevi sunt navetiști proveniți din mediul rural, iar naveta zilnică îi obosește fapt reflectat în rezultatele la învățătură modeste;

·      Prezența în rândul elevilor a unor cazuri de bullying, violență psihică și fizică  ;

·      Consumul de droguri, tutun și alcool în rândul elevilor  ;

·      Interesul scăzut al elevilor pentru învățătură, lipsa motivației 

·      Lipsa spiritului antreprenorial  ;

·      Unii elevi nu sunt interesați să-și completeze nivelul de cunoștințe, se exprimă vulgar și au un comportament neadecvat 

·      Procent de promovabilitate scăzut la examenul de bacalaureat  

·      Absenteismul,  precum şi abandonul şcolar  ;

Curriculum ·         Documentarea și aplicarea corectă a Curriculumului Național la clasă;

·         Parcurgerea integrală a programelor școlare pe bază de planificări adecvate;

·         Utilizarea auxiliarelor curriculare aprobate;

·         Accesibilizarea și sintetizarea elementelor de conținut;

·         Elaborarea CDL prin consultare cu agenții economici locali;

·         Elaborare CDȘ prin consultare cu părinții și cadrele didactice.

·      Existența cadrelor didactice care manifestă formalism în elaborarea planificărilor și a documentelor de proiectare didactică;

·      Accent pe transmiterea de informații și nu pe formare de competențe;

·      Utilizarea de CDS în special pentru recuperarea cunoștințelor la disciplinele de bacalaureat în vederea creșterii procentului de promovabilitate;

·      Numărul mic de opționale transcurriculare.

Resurse materiale ·     Unitatea desfăşoară pregătirea practică a elevilor  în ateliere, laboratoare şi la agenţi economici.

·     Existența și dotarea  cabinetelor, laboratoarelor,   atelierelor cu echipamente specializate

·     Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare.

·     Centrale proprii pe gaz pentru cele două clădiri şi pentru sala de sport

·            Existenţa unor spaţii (ex. cabinetul de informatică, sala de sport) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti.

·     Existența unor echipamente din ateliere, laboratoare depăsite din punct de vedere moral

 

Resurse financiare ·                 Derularea operațiunilor financiare în baza graficelor stabilite anterior cu institutiile aferente

·                 Realizarea de venituri proprii

·                 Fonduri europene în valoare de 243420 euro, reprezentând granturi ale proiectelor Erasmus+ (KA1) Dial Up și (KA2) We Welcome Work

Fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice performante.
Relația școală – comunitate ·                 Existența unui număr mare de protocoale de parteneriat cu agenții economici locali în vederea pregătirii practice a elevilor;

·                 Implicarea elevilor și profesorilor în diferite tipuri de voluntariat;

·                 Interes din partea elevilor și profesorilor pentru o relație activă și profitabilă cu reprezentanții comunității locale;

·                 Existența unui număr mare de activități consacrate și implicând parteneriat instituțional;

·                 Considerarea colaborării cu comunitatea sub toate valențele acesteia;

·                 Stabilirea unor parteneriate cu instituțiile locale de cultură;

·                 Stabilirea unor parteneriate cu ONG-uri;

·                 Stabilirea parteneriatelor cu universități în cadrul unor proiecte educative;

·                 Menținerea și dezvlotarea relațiilor de parteneriat cu instituții școlare din Europa, foști parteneri ai școlii în proiectele europene prin programul ERASMUS+/alte programe de fintare europeană.

·                 Insuficienta valorificare a parteneriatului cu părinții;

·                 Lipsa de implicare în organizarea unor schimburi de experiență cu unități școlare similare.

·                 Interesul scăzut al părinților față de școală și relația relativ ineficientă școală-părinți ;

 

 

AXA OPORTUNITĂTI AMENINTĂRI
Resurse umane ·         CDŞ şi CDL permit  valorificarea abilităţilor individuale.

·         Oportunități de formare a cadrelor didactice

·         Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună

·         Parteneriate cu comunitatea locală (primărie, poliţie, părinţi), ONG, AJOFM  agenţi economici.

·         Interesul  în  prezentarea ofertei educaţională.

·         Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum :excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.

·         Prin continuarea proiectelor ERASMUS+ avem oprtunitatea formării și dezvoltării  competențelor de lucru cu adulții prin Proiectul ERASMUS+ INFOED în rândul cadrelor didactice și a proiectelor DIAL UP, We Welcome Work.

Elevi au oprtunitatea de a-și dezvolta abilități de comunicare într-o limbă străină  și de lucru în mediu european, prin proiectul ERASMUS+ DIAL UP

·         Sistemul computerizat de admitere in clasa a IX a

·         Pierderea controlului asupra educaţiei elevilor din cauza unei comunicări defectuoase părinţi-profesori – elevi;

·         Programul încărcat al elevilor nu permite derularea unor proiecte de petrecere a timpului liber, de mişcare fizică.

·         Conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare.

·               Mediul de provenienţă a unor elevi este unul modest, cu mentalităţi şi atitudini indiferente faţă de procesul educaţional, unii elevi neprimind niciun ajutor din partea părinţilor

·               Plecările masive ale părinţilor elevilor beneficiari la muncă în străinătate

·               PRAI, PLAI documente care are ajută la orientarea ofertei educationale a școlii – neactualizate.

·               Bagajul scăzut de cunoștințe al elevilor care vin în clasa a IX-a  ;

·               Situația financiară precară a familiilor  ;

·               Unii părinți sunt plecați în străinătate, iar copiii sunt lăsați fie în grija unui părinte, fie a unei rude ;

·               Unii elevi provin din familii dezorganizate, cu părinți divorțați, iar unii elevi sunt instituționalizați  ;

·               Educația precară a unor părinți. 

Curriculum ·         Curriculum Național modern, conform orientărilor agreate la nivel european;

·         Ofertă formare pentru abilitarea curriculară existentă la nivel local, regional, național, european și internațional prin programul  ERASMUS+

·         Lipsa manualelor și auxiliarelor curriculare pentru module de specialitate;

·         Instabilitatea programelor școlare;

·         Limite în resursele materiale, financiare și informaționale necesare.

Resurse materiale ·               Existenţa unor spaţii (ex. cabinetul de informatică, sala de sport) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri băneşti. ·               Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente.

·               Materiale didactice şi documentaristice scumpe.

Resurse financiare ·         Existența burselor sociale, a proiectelor de dezvoltare școlară.

·         Fonduri europene pentru formare continuă,  mobilități transnaționale pentru profesori și elevi prin programul ERASMUS+/alte programe europene

·              Subfinanțare generalizată a sistemului
Relația școală – comunitate ·         Implicării în proiecte de tip Erasmus +/alte progarme de cooperare europeană;

·         Deschiderea manifestată de instituțiile de cultură locale în vederea colaborării în proiecte educative

·            Limite în asigurarea resurselor financiare de la agenții economici locali, parteneri, în susținerea și pregătirea elevilor în diferite domenii de specialitate;

·            Resurse materiale și financiare limitate pentru desfășurarea activităților extracurriculare.

 

Ø PRIORITĂŢI STRATEGICE

Pentru anul şcolar 2017-2018, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:

1 – Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale și proveniți din medii dezavantajate, şi cerinţele pieţei muncii locale și europene  

Obiectiv operațional: 

1.1 Adaptarea planului de școlarizare  la realitatile economice si sociale

Ținte:  1.1 Realizarea planului de şcolarizare propus, în proporţie de  100%, anual;

2 – Modernizarea, dezvoltarea si utilizarea eficientă a bazei materiale pentru promovarea unui învăţământ modern

Obiective  operaționale:

2.1. Reabilitare și investiții noi

2.2 Asigurarea unui climat favorabil  și a unor condiții optime desfășurării procesului instructiv educativ

Ținte: 

2.1  Anual, 100% din  fondurile alocate şcolii pentru reabilitare şi investiţii sunt utilizate eficient

2.2 Obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, anual până în 2020

3 – Asigurarea profesionalizării înalt calitative  și asigurarea egalității de șanse  

Obiective operaționale

3.1. Formarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic

3.2. Asigurarea dobandirii cunostintelor teoretice de specialitate  si eficientizarea instruirii prin laboratorul tehnologic si practica comasata

3.3 Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice in vederea participării cu succes  la examenele finale

 Ținte: 

3.1 50% din personalul didactic si didactic auxiliar al scolii urmeaza cursuri vizand formarea continua si perfectionarea

3.2 20% din personalul nedidactic urmeaza cursuri de calificare si recalificare

3.3 100% dintre elevi dobândesc cunoștințe practice pentru specializarea în care se pregătesc și 10 % dintre aceștia participă la olimpiade și concursuri

3.3 Creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat  cumulat pe sesiunile 2018, la 45%

4  – Promovarea unui sistem de învățământ compatibil cu normele U.E.

Obiective operaţionale

4.1.Aplicarea sistemului calităţii în vederea eficientizării activităţii

 1. 2. Promovarea educaţiei pentru elevi în spiritul valorilor naţionale şi europene şi al formării abilităţilor prin activităţi de învăţare centrată pe elev

4.3. Sporirea accesului şi participării la educaţie a elevilor cu CES

Ţinte:

 4.1 Creșterea gradului de atractivitate a școlii prin calitatea instruirii oferite beneficiarilor de educatie şi îndeplinirea standardelor  de referinţă la nivel optimal,   anual până în anul 2020;

4.2 Anual, pînă în 2020, 90% din absolvenți cunosc problematica legislaţiei muncii in spațiul UE,  90% din absolvenţi dobândesc competenţe şi deprinderi care le uşurează tranziţia spre locul de muncă.

4.3 În anul şcolar 2017-2018  şcoala îşi propune scăderea ratei abandonului şcolar sub 4% la nivelul învățământului obligatoriu și sub 6% la nivelul claselor  din învățământul neobligatoriu, scăderea ratei tendinței de abandon sub 4%  la nivelul învățământului obligatoriu şi asigurarea unui procent de promovabilitate a elevilor cu CES de cel puţin 85%.

5 – Implicarea şcolii in acţiuni de cooperare – Tranziţia de la şcoală la locul de muncă  

Obiective operaționale:

5.1 Nivel local: Stabilirea de parteneriate eficiente cu comunitatea locala, agenți economici, alte școli

Nivel european: Realizarea de proiecte europene

5.2  Pregătirea tuturor elevilor conform cerinţelor de calificare, identificate din Planul Naţional de Dezvoltare, Planul Regional de Dezvoltare, Planul Local de Dezvoltare dar şi în urma consultării partenerilor economici şi autorităţilor locale şi adaptarea lor la integrarea pe piaţa muncii locală, naţională şi europeană.

Ținte: 

5.1. 100% dintre elevii anilor terminali să dobândească competențe și abilități  practice  prin efectuarea stagiilor de pregătire-instruire practică la agenți economici locali și 10% dintre elevii anilor terminali să participe la stagii de pregătire-instruire practică la agenți economici parteneri din comunitatea europeană, în anul școlar 2017-2018.

5.2. 100% dintre elevii anilor terminali sa fie consiliați în alcătuirea unui plan individual de dezvoltare a carierei in conformitate cu cerintele partenerilor sociali  si pentru  micșorarea procentajului de șomeri după absolvire.

6 – Asigurarea unui management  performant

Obiective operaționale :

6.1. Diagnoza activității desfășurate în școală în anul școlar 2016-2017

6.2. Organizarea si coordonarea eficienta a întregii activități desfășurate în școală

Ținte: 

6.1  anual 95% din personalul scolii obține calificativ FB

6.2 100% din compartimente  își optimizează activitatea

Pornind de la aceste priorități stabilite, în anul şcolar 2016-2017 avem în vedere  desfășurarea de lecții bine proiectate, interesante, pentru a atrage elevii la școală – diminuarea absenteismului și dobândirea unei pregătiri generale bune,cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii.

 1. DOMENIUL: MANAGEMENT

Obiective operaționale:

1.1 Adaptarea planului de școlarizare  la realitatile economice si sociale

2.1. Reabilitare și investiții noi

2.2 Asigurarea unui climat favorabil  și a unor condiții optime desfășurării procesului instructiv educativ

4.1.Aplicarea sistemului calităţii în vederea eficientizării activităţii

6.2. Organizarea si coordonarea eficienta a întregii activități desfășurate în școală

 I.1 MANAGEMENTUL STRATEGIC (PROIECTARE SI ORGANIZARE)

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 §  Reactualizarea organigramei Colegiului

§  Constituirea catedrelor/ comisiilor metodice

§  Alegerea responsabililor de comisii metodice

§  Constituirea Comisiei CEAC

§  Alegerea coordonatorului de activități

ROFUIP 5079/2016 Sept.2017 Director

Directori adjuncți

Organigrama

Decizii

Procese verbale CA/CP

Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic
2 §  Alegerea membrilor Consiliului de Administrație

§  Stabilirea atribuțiilor membrilor CA

§  Alegerea secretarului CA

§  Stabilirea graficului și tematicii CA

L.E.N 1/2011

ROFUIP 5079/2016

OMEN 4619/2014

Adrese CȘE, CLB

Sept.2017 Director

 

Componența CA,

Decizie atribuții,

Graficul și tematica CA

Procese verbale

Anexe, fișa postului

Personal didactic, didactic auxiliar
3 §  Alegerea secretarului CP

§  Stabilirea graficului și tematicii CP

ROFUIP 5079/2016 Sept.2017 Director

Directori adjuncți

Procese verbale

Graficul și tematica CP

Personal didactic
4 §  Planificarea activității la nivelul catedrelor și comisiilor de lucru ROFUIP 5079/2016 Oct. 2017 Responsabili comisii Planuri operaționale Personal didactic
5 §  Realizarea raportului privind calitatea învățământului în anul școlar trecut și prezentarea în CP și CA

§  Realizarea RAEI

Analize catedre, comisii, compartimente

Date statistice

Oct. 2017 Director

Directori adjuncți

Membrii CEAC

Raportul RAEI Personalul unității
6 §  Elaborarea Planului Managerial și prezentarea în CP Planul Managerial al ISJ Vaslui Oct. 2017 Director

Directori adjuncți

Planul Managerial Personal didactic

Elevi

7 §  Elaborarea Planului Managerial pentru activitățile extracurriculare și extrașcolare și prezentarea în CP și CA Grafic activități extrașcolare ISJ Vaslui Oct 2017 Consilier educativ Planul Managerial Personal didactic

Elevi

Comunitatea locală

8 §  Elaborarea Planului operațional privind creșterea siguranței elevilor în școală și prevenirea delicvenței juvenile Strategia MEN

Plan ISJ

Plan Poliție

Noiembrie 2017 Director adj.

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței

Psihologi școlari

Planul operațional Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic

Elevi

9 §  Organizarea comitetelor de părinți și planificarea lectoratelor cu părinții atât la nivel de clasă cât și la nivel de școală în vederea menținerii unei permanente legături cu familia ROFUIP 5079/2016 Octombrie 2017

Februarie 2018

Director

Consilier educativ

Centralizator comitete

Planificări

Creșterea cu 25% a participării părinților la ședințe în școală

Diriginți

Părinți

10 §  Elaborarea Planului operațional privind reducerea absenteismului și abandonului școlar ROFUIP 5079/2016

Strategia ISJ

Oct. 2017 Dir. Adj.

Comisia

Planul operațional

Reducerea absenteismului cu 25%

Elevi
11 §  Reactualizarea fișei postului pentru toate posturile prevăzute în organigramă Contractul colectiv de muncă

RI

OMECI 4595/2009

Oct. 2017

 

Director

Directori adjuncți

Secretar Șef

Fișa postului Personalul unității
12 §  Elaborarea programului de dezvoltare a controlului managerial intern OSGG 200/2016 Oct. 2017 Dir. Adj.

Comisia CIM

Programul Personalul unității
13 §  Revizuire PAS, reactualizarea planurilor operaționale 2017-2018 PLAI revizuit Nov. 2017 Dir. Adj

Comisia de revizuire PAS

Pas revizuit

Plan operațional

Unitatea școlară
14 §  Reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare ROFUIP 5079/2016 Nov. 2017 Director

Comisie de revizuire ROF

ROF și RI Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic

Elevi

15 §  Elaborarea Planului managerial al Comisiei de proiecte și parteneriate școlare locale, naționale și europene   Oct.2017 Directori

Responsabil Comisia de proiecte

Plan managerial Personal didactic, didactic auxiliar,

Elevi

I.2 MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL

Nr. Crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 §  Actualizare SIIR – clase, elevi, SC0 Dosare personale elevi și cadre didactice Sept. 2017 Director adj. Pascaru C

Comisia SIIR

SIIR Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic, elevi
2 §  Reactualizarea paginii WEB a școlii în concordanță cu precizările guvernului privind accesul la informațiile publice Precizări guvern

Pagina web existentă

Permanent Director

Informatician

Comisia de promovare a imaginii școlii

Pagina web

Facebook

școala și comunitatea locală
3 §  Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor legislative MEN și ISJ privind încadrarea, perfecționarea și evaluarea personalului din unitatea școlară Acte normative

Legi

Metodologii

Proceduri PO CA 06

Permanent Director

Directori adj.

90% din personalul unității informat Personalul unității școlare
4 §  Aplicarea corectă privind Regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară. Arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor școlare și a actelor de studii. OMENCS 3844/2016 Permanent Director

Secretar

 

Registre matricole

Registre acte de studii

Proces verbal acte de studii

Personal didactic, didactic auxiliar și elevi
5 §  Proiectarea sistemelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI prevăzute de legislația în vigoare Legislația PSI și SSM Oct. 2016 Director

Administrator

Comisia PSI și SSM

Dosar comisie PSI și SSM Personalul unității școlare
6 §  Respectarea sistemelor și procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI prevăzute de legislația în vigoare de către angajați și toți elevii școlii Legislația PSI și SSM Permanent Director

Administrator

Comisia PSI și SSM

Dosar comisie PSI și SSM completate la zi și lipsa accidentelor de muncă Unitatea școlară
7 §  Asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, în timpul programului de lucru prin serviciul de pază al școlii și prin sistemul de camere video  și senzori Planul de pază Permanent Directori

Administrator

 

Lipsa incidentelor Personalul unității școlare

Elevi

8 §  Asigurarea serviciilor medicale pentru toți elevii unității școlare prin cabinetele medicale existente în cele 2 corpuri de clădire ale școlii Legislația în vigoare Permanent Medic

Asistenți medicali

Existența registrelor medicale Elevii
9 §  Asigurarea examenului de medicina muncii pentru toți angajații școlii Contractul colectiv de muncă

Contract cabinet medicina muncii

Sept. 2017 Director

Medic medicina muncii

Fișe medicale Personalul unității
10 §  Întocmirea graficului serviciului pe școală a cadrelor didactice și a elevilor Orarul școlii Sept. 2017 Comisia de întocmire a graficelor serviciului pe școală Graficele serviciului pe școală Cadre didactice

Elevi

11 §  Actualizarea și concretizarea obligațiilor profesorului de serviciu și afișarea acestora pentru a fi cunoscute de către toate cadrele didactice ROF Sept. 2017 Director

Comisia de întocmire a graficelor serviciului pe școală

Fișa profesorului de serviciu

Fișa elevului de serviciu

Cadre didactice

Elevi

 I.3 MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 I.3.1 AUTOEVALUARE INSTITUȚIONALĂ

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 § Întocmirea şi popularizarea rapoartelor de

autoevaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2016-2017 (ARACIP , CNDIPT)

Standardele de acreditare şi de referinţă

Documentele şcolare

Octombrie

2017

 

Membrii CEAC

Rapoartele de

Evaluare internă

Comunitatea

locală

Părinţii, Elevii

Cadrele didactice

2 § Proiectarea planului de îmbunătăţire a calităţii Raportul de autoevaluare Octombrie

2017

Membrii CEAC Planul de îmbunătăţire Personalul

unităţii

3 § Reactualizarea Regulamentului de funcţionare CEAC Ghidul de realizare Legislaţia în vigoare Octombrie

2017

Consiliul de administraţie Regulamentul de

funcţionare

CEAC

CEAC
4 § Elaborarea la nivelul CEAC al programului de activităţi al comisiei pentru anul şcolar 2017-­2018 RAEI 2016-2017

Legislația referitoare la asigurarea calității

Octombrie

2017

Responsabil

CEAC

Programul de activităţi Personalul

unităţii

5 § Completarea setului de proceduri pentru activităţile desfăşurate în şcoală Ghidul de realizare

Legislaţia în vigoare

Permanent Directorii Resp. comisii de lucru

Membrii CEAC

Numărul de

proceduri

existente

Unitatea

şcolară

6 § Urmărirea asigurării calităţii educaţiei ,a modului în care se realizează atribuţiile manageriale la nivelul colectivelor metodice şi fiecărui cadru didactic în parte:

Ø  controlul parcurgerii ritmice a materiei

Ø  analiza obiectivă a nivelului de pregătire a elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare a situaţiilor necorespunzătoare

Ø  controlul evaluării continue şi corecte a elevilor

Ø  desfăşurarea lucrărilor semestriale

Documente şcolare

Asistenţe la ore Grafic de monitorizare şi control

Legislaţia în vigoare

Permanent Directori Responsabili comisii metodice Resp.CEAC Rapoarte CEAC Unitatea

şcolară

7 §  Popularizarea în rândul cadrelor didactice a standardelor pe baza cărora se evaluează asigurarea calităţii în unitate Standardele de acreditare şi de referinţă

Panou pt. Afişare

Permanent Membrii CEAC Existenţa standardelor la loc vizibil Cadrele

didactice

8 §  Întocmirea periodică a unor rapoarte parţiale de evaluare internă a calităţii, în vederea constării şi remedierii punctelor slabe Documente şcolare Decembrie

2017

Martie 2018 Iulie 2018

Responsabil

CEAC

Rapoartele

întocmite

Unitatea

şcolară

9 § Informarea Consiliului elevilor asupra activităţii CEAC în cadrul unităţii Broşuri

informative

Permanent Membrii CEAC

Consilier

educativ

Chestionare aplicate elevilor din consiliu Elevii
10 § Elaborarea şi aplicarea la şedinţele cu părinţii a unor chestionare privind calitatea educaţiei oferite de şcoală., pentru a cunoaşte părerea acestora despre unitatea noastră şcolară Chestionare Semestrial CEAC

Diriginţii

Numărul de chestionare completate de către părinţi Unitatea

şcolară

 I.3.2  MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 § Elaborarea graficului de monitorizare şi control a activităţii din unitate Programul managerial Octombrie

2017

Februarie

2018

Directorii Grafic de monitorizare şi control Personal

didactic

2 § Participarea responsabililor de catedre şi a prof. metodişti la asistenţe la lecţii în vederea eficientizării activităţii didactice la clasă. Graficul de

monitorizare şi control

Octombrie 2017- Mai 2018 Director DirectorI adj. Responsabili catedre,metodişti Fise de observare a lecţiei Personal didactic şi elevi
3 § Urmărirea modului în care se respectă programul de desfăşurare a activităţilor didactice Orarul şcolii Permanent Director

DirectorI adj.

Coord. Activități

Condica de prezenţă Personal didactic şi elevi
4 § Monitorizarea activităţii desfăşurate suplimentar fişei postului de către personalul existent, prin consemnarea acestora într-o fişă specială, în vederea recompensării prin modalităţile oferite de legislaţia în vigoare Fişa postului

Registru de activităţi educative

Permanent Director

Coord. Activități

Consilier educativ

 Resp. catedre

Registru de activităţi educative

Registru de pregătiri suplimentare

Personal didactic
5 § Verificarea aplicării corecte a documentelor curriculare naţionale Planuri cadru Planuri de învăţământ Programe şcolare SPP-uri Permanent Director

 Directori adj

Resp. catedre

Planificări calendaristice Proiecte didactice Personal

didactic,

Elevi

6 § Verificarea modului de utilizare a laboratoarelor și atelierelor din școală Grafic de planificare Semestrial Resp.catedre

Informatician

Lecţii desfăşurate Personal

didactic

Elevi

7 § Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la evaluările interne şi externe Date statistice Conform

calendarului

de evaluări

Director

Directori adj. Resp. catedre

Analiză SWOT Personal

didactic

Elevi

8 § Monitorizarea, evaluarea şi elaborarea programului de măsuri în urma concluziilor tematicilor de control ale ISJ, în consiliile profesorale, în cadrul şedinţelor de catedră, pentru eliminarea eventualelor disfuncţionalităţi şi creşterea performanţei şcolare Grafic de monitorizare şi control ISJ Conform

graficului

Director

Directori adj. Resp. comisie metodica

Registrul de inspecţii Personal

didactic

Elevi

9 § Monitorizarea programelor şi proiectelor derulate de către unitatea şcolară Calendarul şi programul activităţilor Permanent Director

Directori adj. Coordonatori proiecte

Respectarea termenelor pt. realizarea activităţilor Personal didactic, elevi, comunitate locală
10 § Monitorizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare Calendarul de activităţi educative şi extraşcolare Permanent Consilier

educativ

Realizarea

Integrală a

activităţilor

Personal didactic, elevi, comunitatea
11 § Verificarea eficienţei cu care sunt utilizate spaţiile de învăţământ destinate activităţii practice (ateliere, laboratoare) Grafic de utilizare a laboratoarelor şi atelierelor Permanent Director

Directori adj.

Atingerea criteriilor prevăzute în SPP- uri Unitatea

şcolară

12 § Monitorizarea activităţilor legate de organizarea examenelor finale (bacalaureat, examene de certificare) şi a admiterii în liceu şi şcoala profesională Grafic de activităţi Metodologii examene Permanent Director, Directori adj. Secretariat Respectarea termenelor prevăzute în grafic Unitatea

şcolară

13 § Verificarea modului de completarea a statelor de plată, actelor de studii, dosarelor personale Legislaţie în vigoare Permanent Director

Secretar şef

Respectarea

legislaţiei

Unitatea

şcolară

14 § Verificarea modului de acordare a burselor şcolare (bani de liceu, bursa profesională, Euro200, burse sociale,) Legislaţia în vigoare Conform calendarului de predare a bazelor de date Comisia de acordare a burselor şi a altor ajutoare sociale Procese verbale Elevii
15 § Urmărirea modului în care se aplică legislaţia referitoare la condiţiile igienico-sanitare, la protecţia muncii şi PSI şi stabilirea de măsuri de remediere a eventualelor deficienţe existente la nivelul şcolii Reglementări legale în vigoare Permanent Director

Directori adj.

Adm. de patrimoniu

Procese-verbale Planul de acţiuni Unitatea

şcolara

16 § Monitorizarea activităţilor administrative şi financiare. Note interne Săptămânal Director Respectarea

legislaţiei

Unitatea

şcolara

 1. DOMENIUL: CURRICULUM

Obiective operaționale:

3.2. Asigurarea dobandirii cunostintelor teoretice de specialitate  si eficientizarea instruirii prin laboratorul tehnologic si practica comasata

3.3 Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice in vederea participării cu succes  la examenele finale

4.2 Anual, până în 2020, 90% din absolvenți cunosc problematica legislaţiei muncii in spațiul UE,  90% din absolvenţi dobândesc competenţe şi deprinderi care le uşurează tranziţia spre locul de muncă.

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 § Asigurarea unităţii şcolare cu toate documentele privind planurile cadru pentru fiecare ciclu de învăţământ Planuri cadru Planuri de învăţământ  

Sept. 2017

 

Directori

Orar,

încadrări

Personal

didactic

2 § Întocmirea orarului pentru fiecare formă de învăţământ existentă în unitate, urmărindu-se respectarea cerinţelor psihopedagogice ale elevilor Planuri cadru Planuri de învăţământ Situaţie încadrări  

Sept. 2017

Directori Comisia de orar  

Orarul

Schemele orare

Personal didactic

Elevi

3 § Asigurarea unităţii şcolare cu toate documentele privind programele şcolare aplicate pentru fiecare ciclu de învăţământ  

Programe şcolare

 

Sept. 2017

Directori

Resp. Comisii metodice

Resp. Comisiei de curriculum

Planificări

calendaristice

Personal

didactic

4 § Întocmirea graficelor semestriale pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică comasată a elevilor de liceu şi de şcoală profesională, în vederea utilizării judicioase a atelierelor şcoală şi în funcţie de cerinţele agenţilor economici Planuri de învăţământ Sept. 2017 Dir. Adj. Ilie M.

Comisia de orar

Grafice practică comasată Personal

didactic

Elevii

5 § Întocmirea graficului de planificare a lucrărilor scrise semestriale.  

Calendar MEN

Semestrial Director Directori adj. Grafic de planificare Personal

didactic

Elevii

6 § Realizarea unei baze de date la nivelul comisiilor metodice cuprinzând documentele curriculare oficiale, oferta de manuale alternative, auxiliare curriculare, softuri educaţionale existente Logistică Permanent Directori adj.

 Responsabili de catedre

Lista de manuale Programe

Liste softuri

Personal

didactic

Elevii

7 § Întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale, a conţinuturilor învăţării pentru toate disciplinele din curriculum, în conformitate cu precizările metodologice, discutarea lor în cadrul catedrelor şi avizarea lor de către resp. de catedră şi director Curriculum Naţional Curriculum elaborat în CDL

Planuri cadru Programe

Semestrial Directori Adj.

Personalul didactic

Responsabili de catedre

Planificări anuale şi semestriale Personal

didactic

Elevii

8 § Realizarea programelor pentru CDL în

concordanţă cu cerinţele agenţilor economici

Ghid metodologic Note MEN Februarie

2018

Dir. Adj. Ilie M. Resp. Comisia de curriculum Tabele CDL vizate de ISJ şi CLDIPS Personal

didactic

Elevii

9 § Adecvarea strategiilor didactice de predare- invăţare la nivelul claselor de elevi. Ghid metodologic Suporturi de curs privind tehnici moderne de predare şi evaluare Permanent Director

 Dir. adjuncți Resp. comisii metodice

Fişe de asistenţe la lecţii

Proiecte didactice

Personal

didactic

Elevii

10 § Analiza SWOT a rezultatelor examenelor finale: bacalaureat şi certificare nivel 3,4,5 Cataloage Bac şi examene de absolvire, Statistici şi rapoarte Octombrie 2017 Directori

Secretar

Rapoarte privind rezultatele la examenele naţionale Personal

didactic

Elevii

11 § Elaborarea graficelor de activităţi privind organizarea şi desfăşurarea examenelor finale (bacalaureat, examene certificare profesională) Metodologii MEN

 Calendare MEN

Conform

calendarului

Director

  Dir. adjuncți

Resp. comisie de pregătire a examenelor finale

Afişarea la termen a graficelor Elevii
12 § Prelucrarea în cadrul lectoratelor cu părinţii a metodologilor de examene (bacalaureat,  certificare competenţe profesionale liceu şi profesională) Metodologii MEN

 Grafic de activităţi

Conform graficului de activităţi Directorii

Resp. Comisie diriginți

Diriginţii

Procese verbale lectorate Personal

didactic

Elevii

13 § Afişarea la loc vizibil a metodologilor de examene, a calendarului de desfăşurare şi prelucrarea acestora la nivelul claselor terminale. Metodologii examene

Grafic de activităţi

Conform

graficului

de

activităţi

Directorii

Diriginţii

Comisia de BAC

Comisia de org. A examenelor de absolvire

Panourile pt. afişaj completate cu toate materialele necesare

Procese verbale

Personal

didactic

Elevii

Părinţi

14 § Definitivarea opţiunilor pentru examenul de bacalaureat 2018 a elevilor claselor a XII-a şi respectiv a XIII-a fără frecvență Calendar MEN

 Bază de date MEN

Conform

calendarului

Director

Diriginţi cls. XII, XIII s fără frecvență Secretar şef

Tabele opţiuni elevilor predate la termen Personal

didactic

Elevii

15 § Organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale, conform calendarului aprobat de MEN Calendare examene Metodologie examene Conform calendarului şi graficului de

activităţi

Director

Directori adjuncţi

Existenţa

logisticii

Personal

didactic

Elevii

16 § Realizarea graficelor de pregătire a elevilor din clasele terminale în vederea susţinerii examenelor finale. Metodologii MEN Permanent Dir.adj. Pascaru C Responsabili comisii metodice Grafic de pregătire suplimentară Personal

didactic

Elevii

17 § Organizarea simulărilor pentru examenul de

bacalaureat în conformitate cu graficul stabilit pentru a stabili nivelul de pregătire al elevilor în diverse etape. Rezultatele testelor vor fi prezentate în şedinţele cu părinţii.

Calendar Metodologii Semestrul II Director

Director adj.

Cadrele didactice implicate

Comisia de Bac

Participarea 100% a elevilor la simulare (fişă de înregistrare a prezenţei elevilor) Rezultate simulare Personal

didactic

Elevii

18 § Verificarea periodică a elevilor prin aplicarea de diferite tipuri de teste (iniţiale, de progres) care să pună în evidenţă gradul de atingere a abilităţilor şi competenţelor cerute prin programa şcolară. Rezultatele vor fi dezbătute în cadrul şedinţelor pe comisii metodice. Planificări şcolare Teste elaborate unitar la nivelul catedrelor Permanent Directorii

Resp. comisii metodice

Rapoarte privind rezultatele la teste (1 raport / semestru) Personal

didactic

Elevii

19 § Analiza ritmică a frecvenţei şi a notării elevilor Cataloage Lunar Director

Resp.  Comisia de monitorizare a ritmicităţii notării

Diriginţii

Rapoarte privind

ritmicitatea

notării

Personal

didactic

Elevii

III. DOMENIUL: RESURSE

Obiective operaționale

2.1. Reabilitare și investiții noi

2.2 Asigurarea unui climat favorabil  și a unor condiții optime desfășurării procesului instructiv educativ

3.1. Formarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic

3.2. Asigurarea dobandirii cunostintelor teoretice de specialitate  si eficientizarea instruirii prin laboratorul tehnologic si practica comasata

3.3 Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice in vederea participării cu succes  la examenele finale

4.3. Sporirea accesului şi participării la educaţie a elevilor cu CES

III.1  RESURSE MATERIALE

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 ■ Pregătirea începutului de an şcolar 2017-2018, monitorizarea reparaţiilor curente, igienizărilor. Resurse interne Primăria municipiului Bârlad Septembrie

2017

Director

Adm.finaciar

Adm.de

patrimoniu

Existenţa

autorizaţiilor

sanitare

Unitatea

şcolară

2 ■ Repartizarea sălilor de clasă în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii didactice învăţământ de zi/învăţământ fără frecvență Orarul şcolii Efective de elevi/clasă Septembrie

2017

Director

Administrator de patrimoniu

Tabele cu repartizarea sălilor de clasă Unitatea

şcolară

3 ■ Preluarea cu inventar a sălilor de clasă de către diriginţi şi asumarea răspunderii pentru dotarea existentă Sălile de clasă Inventare Septembrie

2017

Diriginţii Administrator de patrimoniu Inventare săli semnate de diriginţi Personal

didactic

Elevi

4 ■ Amenajarea şi întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor aferente clădirii şcolii Necesar lucrări de reparaţii şi întreţinere Permanent Administrator patrimoniu

Diriginţii

Rapoarte de monitorizare Referate lucrări de reparaţii Personalul

unităţii

5 ■ Atragerea de fonduri necesare pentru cumpărarea de aparatură şi utilaje pentru laboratoarele şi atelierele şcoală Convenţii de

colaborare

Sponsorizări

Permanent Directorii

Adm. financiar

Cel puţin1 laborator dotat Unitatea

şcolară

6 ■ Îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii Oferte de carte Permanent Bibliotecar

Adm. financiar

Cărţi Unitatea

şcolară

7 ■ Repartizarea manualelor şcolare pentru elevi Cataloage manuale aprobate de MEN Comenzi

Pliante edituri

Septembrie

Octombrie

2017

Director

Bibliotecar

Număr manuale Elevii
8 ■ Baza materială a unităţii de învăţământ Inventariere noiembrie –

decembrie

2017

Comisia de inventariere Dosare de

inventariere

actualizate

Unitatea

şcolară

9 ■ Schimbarea tâmplăriei geamurilor din corpul B Primăria municipiului Bârlad Iunie-iulie

2018

Director

Adm. Financiar şi de patrimoniu

Geamuri

termopan

Unitatea şcolară
10 § Reparare acoperiş corp A

§ Extinderea sistemului de monitorizare video – Corp A

Primăria municipiului Bârlad Iunie-august

2018

Director

Adm. Financiar Adm. de patrimoniu

 

Gradul de siguranță în școală

Unitatea şcolară
11 § Asfaltarea terenului de sport – Corp A Primăria municipiului Bârlad Iunie-august

2018

Director

Adm. Financiar Adm. de patrimoniu

 

Terenul de sport

Unitatea şcolară
12 ■ Achiziţionare consumabile Resurse bugetare și extrabugetare Permanent Director

Adm. Financiar Adm. de patrimoniu

Consumabile Unitatea şcolară
11 §  Proiectul de reabilitare – Corp B din fonduri europene prin Proiectul Operational Regional 2014-2020 Primăria municipiului Bârlad 2018-2020 Director

Echipa de proiect

 

Documentația de proiect

Unitatea şcolară
12 ■ dotari Corp A prin Proiectul ROSE Resurse și extrabugetare 2018-2022 Director

Echipa de proiect

Dotari/

Consumabile

Unitatea şcolară

III.2. RESURSE UMANE

III.2.1 PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 ■ Încadrarea cu personal didactic în conformitate cu legislaţia în vigoare Metodologia mobilităţii personalului didactic 2016-2017 Planuri cadru Septembrie

2017

Director Director adjunct

Ilie M

100 % titulari şi suplinitori calificaţi Unitatea

şcolară

Elevii

2 ■ Stabilirea statului de personal pentru anul şcolar 2017—2018 şi aprobarea lui în CA Machete încadrări  

Oct. 2017

Director Director adjunct

Ilie M

Secretar şef

100 % titulari şi suplinitori calificaţi Unitatea

şcolară

Elevii

3 ■ Stabilirea diriginţilor, respectându-se principiul continuităţii şi competenţei profesionale ROFUIP 5079/2016  

Sept.2017

 

Director

 

Comisia

diriginţilor

 

Elevii

4 ■ Întocmirea situaţiilor statistice de început şi sfârşit de an şcolar la nivelul unităţii de învăţământ şi validarea acestora Baze de date Oct. 2017 Iulie 2018 Diriginţi

Secretari

Situaţii statistice Unitatea şcolară
5 §  Evaluarea activităţii personalului .

■        Stabilirea criteriilor de performanţă pentru cadrele didactice, didactic auxiliar şi nedidactic

OMECTS 4613/2012 OMECTS 3860/2011 Fişe de evaluare Sept.2017 Noiembrie 2017 Ian. 2018 Consiliul de

administraţie

CEAC

Fişa de evaluare Personalul didactic, didactic aux., nedidactic
6 ■Prelucrarea şi aplicarea elementelor calendarului mişcării personalului didactic Ordinul de ministru Privind Metodologia de mişcare a personalului didactic Ianuarie

2018

Director Directori adjunct

Ilie M

100 % titulari şi suplinitori calificaţi Personalul

didactic

7 ■  Coordonarea activităţilor referitoare la burse, „Bani de liceu”, „Euro200”,”Bursa profesională”. Acordarea burselor sociale şi de merit Ordine de ministru Septembrie-

octombrie

2017

lunar

Director adj. Pascaru C

Diriginţii

Secretari

Nr. de elevi deponenţi Elevii
8 ■ Coordonarea activităților privind formarea profesională a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar  

Ofertele de programe

 

permanent

Resp. cu formarea şi perfecţionarea

continuă

Număr cursuri accesate Didactic şi didactic auxiliar

III.2.2. ACTIVITATEA METODICĂ, ȘTIINȚIFICĂ ȘI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 § Reactualizarea machetei privind formarea profesională a cadrelor didactice în anul şcolar 2017-2018 Adeverinţe cursuri de formare Octombrie

2017

Responsabil

formare

profesională

Macheta Cadre didactice
2 § Elaborarea programului de formare la nivel de catedre/şcoală. Program formare Octombrie 2017 Responsabil cu

formarea

profesională

Consemnare în registrul de procese verbale a C. P. Cadre

didactice

3 § Proiectarea activităţii de perfecţionare periodică a cadrelor didactice odată la 5 ani Macheta privind formarea profesională a cadrelor didactice în anul şcolar 2017-2018 Nov.2017 Responsabil

formare

profesională

Statistici

participanţi

Cadre didactice
4 § Participarea activă la cercurile pedagogice a cadrelor didactice in conformitate cu programul stabilit de ISJ Calendar cercuri pedagogice Grafic ISJ Director

 Directori adj.

peste 90% prezenţă Cadrele

didactice

5 § Participarea cadrelor didactice la programe de perfecţionare şi dezvoltare profesională organizate de MEN, CCD, instituţii de învăţământ superior, alte centre de formare acreditate Ofertă programe de formare profesională Permanent conform calendarului din oferte Responsabil

formare

profesională

Statistici

participanţi

Cadre didactice
6 § Organizarea de întâlniri metodice, schimburi de experienţă cu şcoli din judeţ sau din ţară, care să vizeze dezvoltarea competenţelor metodice. Proiecte de colaborare Permanent Directorii Responsabili comisii metodice Minim 2 activităţi Cadre

didactice

7 § Efectuarea de asistenţe de specialitate, mai ales în cazul cadrelor didactice debutante/ necalificate/înscrişi grade didactice, în vederea consilierii acestora Planificări activităţi de asistenţe Permanent Directori

Responsabili comisii metodice de specialitate

Fişe de observaţie a lecţiei Cadrele didactice şi elevii
8 § Respectarea  reglementărilor în vigoare în desfăşurarea examenelor de acordare a gradelor didactice Calendar grade didactice

Legislaţia în vigoare

Septembrie

Octombrie

2017

Director

Secretar şef

Număr cadre didactice înscrise Unitatea

şcolară

9 § Participarea cadrelor didactice la sesiuni de comunicări ştiinţifice și la activitățile job shadowing ale proiectului Erasmus + DIAL UP (KA1) Calendar activităţi Conform

graficelor

Director

Directori adj. Resp. formare profesională

Numărul de cadre

didactice

participante

Personal

didactic

10 § Întocmirea raportului referitor la „Monitorizarea activităţii de formare profesională pentru anul şcolar 2017-2018” Dosar formarea profesională Iulie

2018

Responsabil formare profesională Existenţa

raportului

Unitatea şcolară

C.C.D.

11 § Aplicarea metodelor de lucru cu adulților la clasele de FR și Școala de maiștri de către profesorii participanți la proiectul Erasmus+ INFOED Planul de valorizare și diseminare Permanent Directori

Responsabil proiect INFOED din școală

Număr de lecții speciale la clasele de FR și Școala de maiștri Profesorii și elevii școlii

III.2.3. ORIENTAREA ȘI CONSILIEREA ELEVILOR

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 § Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. Legislaţia în vigoare Permanent PsihologII

şcolarI

Numărul de

elevi consiliaţi

Unitatea

şcolară

2 § Întocmirea tematicii orelor de dirigenţie şi

consiliere şcolară, în concordanţă cu programele de orientare şi consiliere aprobate de MEN.

Ghid metodologic Programa de consiliere şi orientare Semestrial Resp.comisii

Diriginţi

Corp A și Corp B

Îndeplinirea a

90% din

 activităţile propuse

Personal

didactic

Elevi

Părinţi

3 § Elaborare şi aplicarea la clase a unui set de

chestionare care să permită stabilirea stilurilor de învăţare şi identificarea elevilor cu probleme de învăţare

Set de chestionare Permanent Psihologii şcolari Diriginţii Numărul de chestionare aplicate

Tabele pe clasă cu stilurile de învăţare

Personalul

didactic

Elevii

4 § Participarea psihologilor şcolari la orele de dirigenţie. Graficul orelor de dirigenţie Semestrial pentru graficul de activităţi Psihologi şcolari Diriginţii Calendar de activităţi Elevii
5 § Colaborarea cu Direcţia de protecţie a copilului şi alte organizaţii de profil.   Permanent Psihologii

şcolari

Diriginţii

Acordurile de colaborare Elevii
6 § Participarea claselor terminale la Târguri de joburi Calendarul de organizare a târgurilor de joburi În funcţie de

evenimente

Resp.Comisie OSP

Diriginţii

claselor

terminale

Număr elevi participanți Elevii

Comunitatea

locală

7 § Implicarea agenţilor economici în acţiuni de orientare şi consiliere profesională a elevilor Convenţii/ protocoale de colaborare Permanent Directorii Acordurile de colaborare Elevii

Comunitatea locală

III.2.4 PERFORMANȚE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 § Prelucrarea la nivelul fiecărei comisii metodice a programelor şi a calendarului de desfăşurare a Olimpiadelor şi Concursurilor şcolare. Precizări MEN Calendar ISJ Octombrie-

Noiembrie

2017

Dir. adj. Ilie M

Resp. Comisii metodice

Procesele verbale Personal

didactic

Elevii

2 § Organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la nivelul unităţii şcolare Calendar olimpiade şi concursuri şcolare Metodologie Programe Conform

calendarelor

MEN

Directorii

Resp. comisii metodice

Rezultate olimpiade şi concursuri-faza pe şcoală/ locală Personal

didactic

Elevii

3 § Stabilirea unui program de pregătire intensivă a elevilor selectaţi pentru a participa la olimpiade, concursuri profesionale şi concursuri şcolare, faza pe municipiu sau judeţ. Metodologii MEN

 Grafic de pregătire

Fise de activităţi suplimentare

Permanent Dir. adj. Ilie M

Resp. Comisii metodice

Liste de prezență

Programele de pregătire

Personal

didactic

Elevii

4 § Participarea elevilor pregătiți la fazele locale, județene, regionale și naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare Calendar olimpiade şi concursuri şcolare Metodologie Programe Conform

calendarelor

MEN

Directorii

Resp. comisii metodice

Rezultate olimpiade şi concursuri-faza pe şcoală/ locală Personal

didactic

Elevii

5 § Întocmirea calendarului de activităţi extraşcolare şi extracurriculare Tematici propuse de diriginţi şi de ISJ Octombrie

2017

Coord. Activ. Păiș M.

Consilier

educativ

Calendarul de activităţi  

Elevii

Părinţii

6 § Popularizarea activităţilor extraşcolare şi

extracurriculare în rândul personalului şcolii, elevilor şi părinţilor în vederea implicării acestora în realizarea activităţilor

 

Calendar activităţi

 

Permanent

Consilier

educativ

Diriginţi

Preşedinte CȘE

Realizarea tuturor

activităţilor

propuse

Personal

didactic

Elevii

Părinţii

7 § Popularizarea rezultatelor la olimpiade și concursuri, proiecte educaționale și internaționale în comunitatea locală Mass media

Pagina Web

permanent Directori

Coord. Activ. Păiș M

Purtător de cuvânt

Informatician

Apariții mass-media

 site – ul școlii

Personal

didactic

Elevii

Părinţii

8 § Întocmirea documentației și participarea la Certificatulului de ”Școală Europeană” Formular de candidatură Februarie

Martie 2018

Directori

Coord. Activ. Păiș M

Resp. Comisia de proiecte

Certificatul – ”Școală Europeană” Personal

didactic

Elevii

Părinţii

III.3. RESURSE FINANCIARE

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 § Constituirea proiectului de buget al unităţii de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în vigoare (indicându-se sursele de finanţare) şi adecvarea acestuia la acţiunile prevăzute în planul managerial şi în planurile operaţionale din PAS. Legislaţia în vigoare

PAS

Decembrie

2017

Director

Adm.Financiar

Adm.de

patrimoniu

CA

Proiect buget Unitatea

şcolară

2 § Aprobarea proiectului de buget în Consiliul de Administraţie al unităţii Proiectul de buget Decembrie

2017

Consiliul de administraţie Procesul

verbal

Unitatea

şcolară

3 § Realizarea execuţiei bugetare a unităţii de învăţământ pentru anul financiar 2017 Legislaţie în vigoare Ianuarie

2018

Director Adm. financiar Buget anual Unitatea

şcolară

4 § Asigurarea activităţilor financiar contabile, de control şi de audit financiar cu personal propriu Legislaţie în vigoare Ianuarie

2018

Director

Adm. financiar

Buget anual Unitatea

şcolară

5 § Colaborarea cu autorităţile locale în ceea ce

priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru întreţinere şi reparaţii.

Legislaţie în vigoare Permanent Director

Adm. financiar C. A.

Realizarea

documentaţiei

specifice

Unitatea

şcolară

6 §     Asigurarea managementului financiar pentru proiectele ERASMUS + şi pentru proiectul ROSE Norme financiare proiecte Permanent Director

Adm. financiar C. A.

Realizarea

documentaţiei

specifice

Unitatea

Şcolară

7 §     Atragerea de fonduri europene prin aplicarea de noi proiecte ERASMUS+ și alte programe de cooperare europeană Formulare de aplicație Februarie-martie 2018 Comisia de proiecte europene Realizarea

documentaţiei

specifice

Unitatea

Şcolară

 

 1. DOMENIUL: RELAȚIA ȘCOALĂ-COMUNITATE

Obiective operaționale:

 1. 2. Promovarea educaţiei pentru elevi în spiritul valorilor naţionale şi europene şi al formării abilităţilor prin activităţi de învăţare centrată pe elev

5.1 Nivel local: Stabilirea de parteneriate eficiente cu comunitatea locala, agenți economici, alte școli

Nivel european: Realizarea de proiecte europene

5.2  Pregătirea tuturor elevilor conform cerinţelor de calificare, identificate din Planul Naţional de Dezvoltare, Planul Regional de Dezvoltare, Planul Local de Dezvoltare dar şi în urma consultării partenerilor economici şi autorităţilor locale şi adaptarea lor la integrarea pe piaţa muncii locală, naţională şi europeană

IV.1 PARTENERIAT ȘI COOPERARE

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 §  Elaborarea C.D.L.-urilor în colaborare cu agenţii economici pentru anul şcolar 2018-2019 Proiectul planului de şcolarizare 2018-2019

S.P.P-uri și Planuri de învăţământ

Mai – iunie 2018 Director

Resp. Comisie Curriculum Responsabili catedre tehnice

C.D.L. -urile avizate în CLDPS Unitatea

Şcolară

Agenţii

economici

2 §  Încheierea cu agenţii economici de profil a contractului cadru și a contractelor pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică anuală pentru elevii de la clasele de învățământ profesional şi liceu Metodologii MEN

 Contracte cadru și contacte de pregătire practică

Sept. 2017

Dec2017

Ian. 2018

Dir. adj Ilie M Responsabili catedre tehnice Număr contracte de pregătire practică/ clasă Unitatea

şcolară

Agenţii

economici

3 § Informarea agenţilor economici asupra

capacităţii şcolii de a furniza servicii educaţionale corespunzătoare cerinţelor acestora

Pliante cu oferta educaţională Permanent Director

Dir. adj. Ilie M Responsabili catedre aria tehnologii

Chestionare aplicate agenţilor economici Agenţii

economici

4 § Încheierea de Contracte de parteneriat cu

Primăria, Poliţia, Jandarmeria,Pompierii, Muzeul ”V. Pârvan”Teatrul ”V.I.Popa”, posturi de televiziune,ziare,ONG-uri ş,a

Legislaţia în vigoare Contracte de parteneriat Permanent Directori

Consilier

educativ

Numărul de protocoale de colaborare încheiate Unitatea

şcolară

5 § Încheierea de parteneriate de colaborare

cu instituţii de învăţământ superior în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor

Legislaţia în vigoare Permanent Directori

Consilier

educativ

Parteneriate

încheiate

Personalul

didactic

Elevii

6 § Participarea în grupuri de lucru, sau în parteneriat la diversele proiecte şi programe regionale, naţionale, internaţionale Calendarul şi

programul

activităţilor

Permanent Director

Coord. Activ.

Consilier educativ Responsabil cu proiecte şi programe europene

Nr. de activităţi realizate Personalul

didactic

Elevii

7 § Realizarea unor proiecte noi cu finanţare europeană dedicat mobilităţii cadrelor didactice și elevilor și atragerea de noi parteneri europeni Calendarul şi programul ERASMUS + Conform

calendarului

Director

Coord. Activ. Responsabil cu proiecte şi programe

Proiecte depuse la AN.. Personalul

didactic

8 § Derularea activităţilor din cadrul Proiectelor ERASMUS + ”We Welcome Work” (KA2) și ”DIAL UP”(KA1) Calendarul şi

programul

activităţilor

Sept.2017

Iulie

2018

Echipa de proiect Responsabil cu proiecte şi programe Rezultatele evaluării periodice ale proiectului. Procese verbale Rapoarte Profesori

Elevi

9 § Derularea Proiectului ROSE Calendarul şi

programul

activităţilor

Dec. 2017

Iulie

2018

Echipa de proiect Procese verbale Rapoarte ale activităților Profesori

Elevi

10 § Menţinerea legăturii permanente dintre Comisia de proiecte din şcoală şi inspectorul pe programe din cadrul ISJ Inspector programe Permanent Responsabil cu proiecte şi programe Dosarul comisiei Personal

didactic,

Elevii

11 § Implicarea şcolii în proiecte de parteneriat cu şcoli din ţară în vederea promovării imaginii şcolii Propunerile de proiecte Reţele de parteneriat Permanent Comisie

parteneriate

Nr. Proiecte în care este implicată şcoala Personal

didactic

Elevi

12 § Realizarea ediției a 2 a a Simpozionului ”Național și Modern în învățământul românesc actual” Rețeaua națională de școli Martie 2018 Comisie

parteneriate

Nr. de școli implicate Personal

didactic

Elevi

IV.2 OFERTA EDUCAȚIONALĂ

 Corelarea ofertei I.T.P. de la Colegiul Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” cu nevoile de calificare cerute pe piața muncii

Nr. crt ACTIVITATEA PROPUSĂ RESURSE TERMEN RESPONSABILI INDICATORI BENEFICIARI
1 § Încheierea contractelor de efectuare a stagiilor de pregătire practică cu agenţii economici Contracte de practică  

Sept.2017

Director

Dir. adj. Ilie M

Resp. catedre

Contractele de practică Unitatea

şcolară

2 § Realizarea analizei inserţiei socio-profesionale pentru absolvenţii anului şcolar 2016-2017 Tabele diriginţi clase terminale  

Oct. 2017

Membrii Comisiei PAS

Diriginţi clase

terminale

Machetă inserţia socio – profesională Unitatea

şcolară

3 § Implementarea procedurilor de investigare a pieţei forţei de muncă în vederea corelării ofertei educaţionale cu cerinţele reale ale pieţei muncii de pe raza judeţului Chestionare Nov.

Dec. 2017

Catedre aria

curriculară

tehnologii

Chestionare aplicate agenţilor economici Comunitatea

locală

4 § Proiectarea notei de fundamentare a planului de şcolarizare 2018-2019 în concordanţă cu recomandările din PLAI şi proiecţiile prevăzute în PAS. Metodologie Notă de fundamentare PLAI /PAS Dec.

2017

Directori Consiliul de curriculum Avizarea proiectului planului de şcolarizare de către CLDPS şi ISJ Unitatea

şcolară

5 § Acreditarea calificării ”Tehnician operator pe maşini cu comandă numerică” Adrese de solicitare  

Martie 2018

Directori

CEAC

Catedra Tehnică

Solicitarea de acreditare Unitatea

Şcolară

Agenţii

economici

6 § Implicarea partenerilor sociali în acţiuni de orientare şi consiliere profesională a elevilor de clasa a XI-a și a XII a  

Parteneriate agenți economici

Pliante, broșuri

 

Decembrie

2017

Directori

Resp. OSP

Diriginţi

Realizarea unei broşuri cu infor­maţii privind calificările din unitatea şcolară Unitatea

şcolară

Agenţii

economici

7 § Prezentarea ofertei educaţionale absolvenţilor clasei a VIII-a din şcolile generale din municipiu şi zone limitrofe – „Caravana Colegiul Cuza” Pliante

Oferte educaţionale

Aprilie –

mai

2018

Directorii

Coordonator activități

Resp. Comisia de Promovare

Realizarea planului de şcolarizare Unitatea

şcolară

Comunitatea

locală

8 § Organizarea activităţii „Zilelor porţilor deschise” , în vederea popularizării la nivelul comunităţii locale a planului de şcolarizare şi implicit a calificărilor oferite de unitatea noastră Pliante, broşuri, CD- uri

 de prezentare a şcolii

Aprilie –

mai

2018

Directorii

Coordonator activități

Resp. Comisia de Promovare Maiştrii instructori Inginerii de specialitate

Statistici Unitatea

şcolară

Comunitatea

locală

9 § Identificarea problemelor care determină abandonul în învăţământul profesional şi tehnic pentru elevii proveniţi din mediul rural. Chestionare,

Legi și ordine MEN

 

Permanent

Directorii Diriginţii Comisia de acordare a burselor Reducerea ratei de abandon şcolar sub 2% Elevii
10 § Programe de sprijin pentru elevii care doresc să-şi continue studiile,  programe de pregătire a elevilor pentru examenele finale, olimpiade și concursuri  

Legi, ordine MEN

 

Permanent

Directorii

Resp. Comisii – Olimpiade și Concursuri, Pregătire ex. de Bac.

Diriginţii

Creșterea procentului de promovabilitate Unitatea

şcolară

11 § Întocmirea bazei de date privind elevii cu CES pe baza datelor statistice existente la secretariatul unităţii şcolare Statistici Noiembrie

2017

Directori

Psihologi

Secretar

Diriginţii

Existenţa bazei de date Existenţa bazei de date

 

     Director,                                                                                                 Directori adjuncți,

Prof. Chiriac Irina                                                                             Prof. Ilie Mihaela

                                                                                                             Prof. Pascaru Costel Eugen