PLAN OPERATIONAL-sem. II

COLEGIUL TEHNIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA,,

    

PLANUL OPERAȚIONAL

Semestrul II

APROBAT

în şedinţa Consiliului profesoral din 27.02.2018

VALIDAT

in şedinţa Consiliului de administraţie din 07.03.2018

ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

DOMENIUL: MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

OBIECTIVE:

O1 – Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor şcolii, prin raportarea la documentele de analiza şi diagnoză a sistemului, proiectarea managerială semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie al şcolii;

O2 – Eficientizarea activităţii comisiilor din şcoală;

O3 – Organizarea activității și monitorizarea aplicării procedurilor conform cerințelor impuse de codul controlului managerial intern;

O4 – Asigurarea unui sistem fiabil de comunicare internă și externă;

O5 – Modificarea ROF și RI în concordanță cu legislația MEN;

O6 – Monitorizarea sistemului de gestionare a informațiilor de către toate compartimentele unității;

O7 – Asigurarea serviciilor medicale pentru  elevi;

O8 – Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare;

O9 – Gestionare eficientă a  resurselor materiale şi financiare;

O10 – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii;

O11 – Gestionarea imaginii instituţiei;

O12 – Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională;

O13 – Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;

O14 – Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi – comunitate locală) faţă de activitatea didactică din unitatea şcolară;

O15 – Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel local, regional, naţional şi european;

 

Nr crt Obiec-

tivul

Acţiuni Resurse Perioada Dovezi
Materiale Umane
1. O1  

Întocmirea Raportului privind starea învăţământului la CTAIC  în semestrul I al anului şcolar 2017-2018

 

§ Statistici

§ Studii

§ Cataloage școlare

 

Director adjunct

Pascaru C.

 

 

Februarie

2018

Raport privind starea învăţământului la CTAIC în semestrul I al anului şcolar 2017-2018

§Registru de procese verbale CP

2. O1

O2

Proiectarea activităţilor departamentelor, comisiilor metodice şi echipei manageriale pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 § Plan managerial al ISJ

§ PAS

§ Plan managerial anual al CTAIC

Directori

Şefi de catedră/departament

Martie  2018 § Planuri manageriale

§ Planuri operaţionale

§ PV de la CP și CA

3. O1

O2

Elaborarea documentelor proiective de management şi a planurilor de activităţi curriculare şi extracurriculare pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 § Planuri manageriale

§ PAS

Şefi de catedră / departamente /

comisii de lucru

Martie

2018

 

§ Planuri de activităţi
4. O1

O2

O3

 

Monitorizarea aplicării Planului de acţiune al şcolii (PAS)

§ PAS

§ Planuri

§ Statistici

§ Studii

Directori

CEAC

 

Conform graficului

 

§ Raport comisie monitorizare
5. O1

O2

 

Monitorizarea respectării orarului, planificării stagiilor de pregătire practică. § Grafice, orare

§ Planuri de învăţământ

Directori

Comisia pt. întocmirea orarului

 

Periodic

Condica de prezență

§ Planificări calendaristice

6. O1

O2

Întocmirea planificării profesorilor şi elevilor de serviciu pentru semestrul al II- lea al anului școlar 2017-2018 și monitorizarea efectuării acestuia § Orar

§ ROFUIP

§ Regulamentul intern

Directori

Prof. Micu E.

Conform graficului § Grafice

§ Registru de procese verbale

7. O1

O2

O5

 

Monitorizarea aplicării și respectării

Regulamentului intern

§ ROFUIP

§ Regulamentul intern

§ Ghiduri metodologice

Directori

Consilier educativ

 

Periodic § Procese verbale de prelucrare şi luare la cunoştinţă a RI

§ Regulamentul intern

8. O1

O2

O8

 

Asigurarea condiţiilor de respectare a ordinii în şcoală şi a securităţii elevilor, personalului, bunurilor materiale

§ ROFUIP

§ Regulamentul intern

Directori

Diriginţii

Şefii de catedră

Şefii de compartimente

Paznici

Conform planificării § Registrul de intrări ale persoanelor străine în unitatea școlară

§ Procese verbale ale profesorilor de serviciu

§ Note de control

9 O10 Realizarea de lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizări, dotări § Referate de necesitate

§ Bugetul pentru anul financiar 2018

 

Directori

Șefi de arii curriculare/catedre

Contabil şef,

Inginerii,maiștrii instructori

 

Periodic, în funcție de buget

§ Facturi

§ Note de recepție

§ Procese verbale

§ Contracte de prestări servicii, donații, reparații

10 O10

O11

Îngrijirea curţii şcolii, căminului şi spațiilor învecinate

 

§ Programe (Eco-școala, educația pentru mediu Directori

Cercul de ecologie

Pedagog

 

Conform graficului

§ Graficul de planificare a activităților
11   O1

O14

O15

Structurarea și elaborarea documentației pentru obținerea certificatului de ”Școală Europeană” § Proiecte

§ Procese verbale activ

§ Chestionare

Directori

Consilier educativ

Cadrele didactice

Conform planificării

Februarie-martie

§ Certificatul de ”Școală Europeană”
12 O4

O14

Planificarea şedinţelor cu părinţii pe clase § Metodologii

§ Programe

§ ROI

Directori

Consilierul educativ

Comisia diriginţilor

Conform graficului § Graficul desfășurării ședințelor cu părinții

§ Portofoliul dirigintelui

§ Procese verbale de la ședinţele cu părinţii

13 O8

O14

Monitorizarea frecvenţei elevilor şi Dezbateri privind absenteismul şi abandonul şcolar § Statistici

§ Cataloage

§ Preavize de exmatriculare,

Coordonatorul de programe şi activităţi educative

Profesorii diriginţi

Periodic § Referate ale profesorilor diriginți

§ Rapoartele membrilor comisiilor de lucru

14 O14 Menţinerea unei legături permanente cu părinţii sau tutorii legali § Program Profesorii diriginţi

 

Periodic § Procese verbale de la ședințele cu părinții
15 O4

O14

Menţinerea unei legături permanente cu agenţii economici şi autorităţile locale § Parteneriate existente

§ Programul activităților extrașcolare

§ Graficul desfășurării instruirii practice

Director

Dir. adj. Ilie M.

Consilier educativ

 

Periodic § Acorduri de parteneriat

§ Contracte de pregătire practică

16 O15 Derularea şi participarea la programe europene § Programe Director,Resp. Comisia pr europene. Conform graficului § Documentație proiecte

DOMENIUL: MANAGEMENT EDUCAȚIONAL    

OBIECTIVE:

O1 – Stabilirea ofertei curriculare CDL și CDȘ în funcţie de cerințele mediului de afaceri

O2 – Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de referinţă şi a conţinuturilor  vizate de curricula şcolară;

O3 – Creșterea numărului de elevi implicați în olimpiade și concursuri pe discipline, participarea la competențele lingvistice și digitale, precum și la simularea națională a examenului de bacalaureat;

O4 – Popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare;

O5 – Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară pin implicarea cadrelor didactice în programele de formare profesională oferite de CCD și de alți furnizori;

O6 –  Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază de burse de mobilitate individuală prin programul ERASMUS;

O7 – Creșterea numărului de cadre didactice implicate în activități de cercetare științifică;

O8 – Promovarea ofertei educaţionale și implicarea CȘE în activitățile aferente ;

O9 – Corelare a ofertei IPT cu nevoile de calificare cerute de agenții economici.

 

Nr. crt Obiec- tivul Acţiuni Resurse perioada Dovezi
Materiale Umane
0 1 2 3 4 5 6
1.              O1 Informarea, formarea şi consilierea privind respectarea curriculum-ului şcolar în vigoare: planuri cadru, programe şcolare, CDŞ, standarde de evaluare, criterii de notare, curriculum şi SPP § Planuri – cadru

§ SPP-uri

§ Ghiduri metodologice

§ Curriculum

Directori

Şefii de catedre

Periodic § Planificări

§ Proiecte de lecţie

2.              O2

 

Afişarea  documentelor, deciziilor, ordinelor, dispoziţiilor MEN, ISJ Vaslui, privind aplicarea curriculumului § Documente de la MEN, ISJ Vs, ARACIP etc. Directori

Secretar şef 

Inginer sistem Chiriac Gh.

Conform graficului § Panouri

§ Site-ul școlii

3 O2

 

Realizarea de activități  specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională;

 

§ Grafice

§ Teste

 

 

 

Psihologi școlari

Responsabil comisie de orientare școlară

Conform graficului § Conform planificării
4 O2 Actualizarea planificărilor calendaristice semestriale /proiectarea unităţilor de învăţare § Ghiduri metodologice

§ Curriculum

§ Planificări anuale

Dir.adjuncți

Şefii de catedre

Cadre didactice

 

Martie 2017

§ Portofoliul catedrei

§ Portofoliul profesorului

§ Condica

5 O2 Stabilirea unitară în cadrul catedrelor a strategiilor de evaluare § Ghiduri metodologice

§ Proiecte

§ Modele

Şefii de catedră

Cadrele didactice

Conform planificării § Portofoliul catedrei

§ Portofoliul profesorului

§ Portofoliul elevului

6 O2

 

Completarea corectă a cataloagelor § Instrucţiuni

§ Mapa dirigintelui

 

Directori

Diriginţii

 

Conform structurii  anului școlar 2017 – 2018 § Cataloagele școlare
7 O2 Parcurgerea ritmică a materiei § Planificări calendaristice

§ Proiecte de unităţi de învăţare

Directori

Cadrele didactice

Conform planificării § Condica de prezență

§ Fişe de asistenţă

8 O2 Planificarea optimă a tezelor, testelor, lucrărilor scrise § Planificări

§ Site-ul MENCȘ

Cadrele didactice

 

Conform planificării § Condica de prezență

§ Procese verbale CA

§ Raport membrii CA

9 O3

 

Realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor, în vederea recuperării materiei şi participării la examene, olimpiade, concursuri şcolare și examene finale § Grafice

§ Programe

§ Planificări

Şefii de catedre/ responsabilii de arii curriculare Conform graficului  de pregătire § Program de pregătire

§ Condica de prezenţă

10 O3 Organizarea examenului de bacalaureat – competențe lingvistice și digitale § Metodologia de organizare Directori

Comisia de organizare a ex. de bacalaureat

12-22 februarie

2018

§ Dosarele comisiei de examen

§ Liste cu rezultate

11 O3 Simularea Examenului de Bacalaureat în vederea testării cunoştinţelor elevilor din clasele a XI a si a XII a, cu metodologia de desfăşurare a Examenului de Bacalaureat 2018 § Foi de examen

§ Teste

Responsabilii comisie de BAc 19 -22 martie § Tabele nominale cu elevii participanţi

§ Rezultate

12 O3 Pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade și concursuri școlare precum și la competiţii sportive locale, judeţene, naţionale § Programe

§ Proiecte

Profesori de cultură generală, de specialitate și catedra de educație fizică Conform calendarului § Statistici

§ Diplome

§ Articole mass-media

13 O3

 

Iniţierea unor cercuri artistice, ştiinţifice şi tehnico-aplicative § Programe

§ Proiecte

§ Modele

Coordonatorul de programe educative

Şefii de catedre

Aprilie 2018 § Programe

§ Proiecte

§ Documente ştiinţifice

§ Publicaţii

14 O3

O4

 

Elaborarea revistei şcolii § Materiale documentare Dir.adj.

Consilier educativ

Martie 2018 § Revista Lyceum T
15 O9

 

Utilizarea eficientă şi integrală a timpului acordat instruirii practice. Monitorizarea respectării contractelor de pregătire practică încheiate Graficul de pregătire practică

§ Contracte de pregătire practică

Dir. adj. Ilie M.

Ingineri

Maiștrii instructori

Conform orarului și planificării § Condică

§ Caietele de practică ale elevilor

§ Portofoliul catedrei

§ Contracte cu agenţi economici

16 O9

 

Monitorizarea elaborării proiectelor şi lucrărilor de la probele practice în vederea susţinerii examenului de certificare a calificărilor profesionale nivel 3, 4 şi 5 § Metodologia desfășurării examenelor Dir. adj. Ilie M.

Şefii de catedre

Cadre didactice (coordonatori proiecte)

 Conform calendarului § Proiecte de specialitate

§ Fișe de evaluare a proiectelor

17 O2

O3

Realizarea de fiecare profesor diriginte a Planificării Calendaristice Semestriale cu teme adecvate colectivului de elevi § Planificări

§ Proiecte didactice

 

Diriginții

Responsabili comisiile diriginților

Conform graficului  

§ Portofoliul dirigintelui

18 O7 Monitorizarea activităţilor proiectelor educative locale și a proiectelor europene Erasmus+:

DIAL-UP – mobilități VET

We Welcome Work – parteneriat strategic

§ Proiecte educative

§ Proiecte europene Erasmus+, ghiduri de implementare

Coordonatori de proiect

Directori

Consilier educativ

Conform graficului Procese verbale

Rapoarte

19 O8

O9

 

 

Promovarea planului de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2018 – 2019

 

§ PAS

§ Pliante, afișe

§ Site-ul şcolii

§ Mijloace mass-media

Directori

Şefi de catedră

Consilier educativ

Membrii comisiei de promovarea a imaginii școlii și ofertei educaționale

 

Conform graficului

§ Graficul de desfășurare a campaniei de promovare

§ Contractele de parteneriat încheiate cu scoli gimnaziale din județ

§ Articole din publicațiile/ ziare

§ Apariţii TV

20 O7 Participarea la cercuri pedagogice § Metodologii de perfecţionare

§ Proiecte / programe

Directori

 

 

Conform graficelor § Adeverinţe de participare

§ Graficul desfășurării cercurilor metodice

21 O7 Participarea la cursuri de formare § Programe

§ Proiecte

§ Tematici

Directori

Responsabil comisia de formare

Conform

calendarului, ISJ, CCD,

§ Adeverințe/diplôme

§ Raport

22 O7 Publicarea de materiale ştiinţifice, de specialitate § Materiale documentare Cadre didactice Periodic § Publicaţii

 

DOMENIUL: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

OBIECTIVE:

O1 – Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor precum şi standardele de calitate;

O2 – Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurile responsabile cu evaluarea internă a unităţii;

O3 – Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii  procesului de învăţare..

Nr. crt. Obiec-

tivul

Acţiuni Resurse Perioada Dovezi
Materiale Umane
1. O1 Valorificarea exemplelor pozitive de punctualitate, prezenţă plăcută la ore, respect, eleganţă în predare, dialog constructiv, spirit de echipă § Ghiduri Cadrele didactice  

Periodic

§ Fișe de asistenţă

§ Chestionare

 

2. O2  

Utilizarea instrumentelor de monitorizare, control şi evaluare internă

§ Materiale de analiză

§ Rapoarte

§ Note de control

Directori

Resp. CEAC

Şefii de catedră

Şefi de compartimente

Conform graficului § Procese verbale de la CA și CP

§ Fişa de monitorizare/ autoevaluare

§ Graficul monitorizării

3. O3

 

Revizuirea procedurilor operaționale și de sistem § Proceduri operaționale și de sistem Directori

Resp. CEAC

Şefii de catedră

Şefi de compartimente

Martie – aprilie

2018

§ Proceduri revizuite

Director

Chiriac Elena Irina