PLAN OPERATIONAL-sem. II

COLEGIUL TEHNIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA,,

    

PLANUL OPERAȚIONAL

Semestrul al – II – lea

APROBAT

în şedinţa Consiliului profesoral din 27.02.2018

VALIDAT

in şedinţa Consiliului de administraţie din 07.03.2018

ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

  1. DOMENIUL : MANAGEMENT

Obiective operaționale:

1.1 Adaptarea planului de școlarizare  la realitatile economice si sociale

2.1. Reabilitare și investiții noi

2.2 Asigurarea unui climat favorabil  și a unor condiții optime desfășurării procesului instructiv educativ

4.1.Aplicarea sistemului calităţii în vederea eficientizării activităţii

6.2. Organizarea si coordonarea eficienta a întregii activități desfășurate în școală

Nr crt OB.

OP.

Acţiuni Resurse Perioada Dovezi
Materiale Umane
1. 1.1

4,1

6,2

 

Întocmirea Raportului privind starea învăţământului la CTAIC  în semestrul I al anului şcolar 2017-2018

 

§ Statistici

§ Studii

§ Cataloage școlare

 

Director adjunct

Pascaru C.

 

 

Februarie

2018

Raport privind starea învăţământului la CTAIC în semestrul I al anului şcolar 2017-2018

§ Registru de procese verbale CP

2. 4,1

6,2

Proiectarea activităţilor departamentelor, comisiilor metodice şi echipei manageriale pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 § Plan managerial al ISJ

§ PAS

§ Plan managerial anual al CTAIC

Directori

Şefi de catedră/departament

Martie  2018 § Planuri manageriale

§ Planuri operaţionale

§ PV de la CP și CA

3. 4,1

6,2

Elaborarea documentelor proiective de management şi a planurilor de activităţi curriculare şi extracurriculare pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018 § Planuri manageriale

§ PAS

Şefi de catedră / departamente /

comisii de lucru

Martie

2018

 

§ Planuri de activităţi
4. 4,1

6,2

 

Monitorizarea aplicării Planului de acţiune al şcolii (PAS)

§ PAS

§ Planuri

§ Statistici

§ Studii

Directori

CEAC

 

Conform graficului

 

§ Raport comisie monitorizare
5. 1.1

4,1

6,2

Monitorizarea respectării orarului, planificării stagiilor de pregătire practică. § Grafice, orare

§ Planuri de învăţământ

Directori

Comisia pt. întocmirea orarului

 

Periodic

Condica de prezență

§ Planificări calendaristice

6. 2,2

4,1

6,2

Întocmirea planificării profesorilor şi elevilor de serviciu pentru semestrul al II- lea al anului școlar 2017-2018 și monitorizarea efectuării acestuia § Orar

§ ROFUIP

§ Regulamentul intern

Directori

Prof. Micu E.

Conform graficului § Grafice

§ Registru de procese verbale

7. 2,2

4,1

6,2

 

Monitorizarea aplicării și respectării

Regulamentului intern

§ ROFUIP

§ Regulamentul intern

§ Ghiduri metodologice

Directori

Consilier educativ

 

Periodic § Procese verbale de prelucrare şi luare la cunoştinţă a RI

§ Regulamentul intern

8. 2,2

4,1

6,2

 

Asigurarea condiţiilor de respectare a ordinii în şcoală şi a securităţii elevilor, personalului, bunurilor materiale

§ ROFUIP

§ Regulamentul intern

Directori

Diriginţii

Şefii de catedră

Şefii de compartimente

Paznici

Conform planificării § Registrul de intrări ale persoanelor străine în unitatea școlară

§ Procese verbale ale profesorilor de serviciu

§ Note de control

9 2,1

2,2

Realizarea de lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizări, dotări § Referate de necesitate

§ Bugetul pentru anul financiar 2018

 

Directori

Șefi de arii curriculare/catedre

Contabil şef,

Inginerii,maiștrii instructori

 

Periodic, în funcție de buget

§ Facturi

§ Note de recepție

§ Procese verbale

§ Contracte de prestări servicii, donații, reparații

10 2,2 Îngrijirea curţii şcolii, căminului şi spațiilor învecinate

 

§ Programe (Eco-școala, educația pentru mediu Directori

Cercul de ecologie

Pedagog

 

Conform graficului

§ Graficul de planificare a activităților
11 1.1

4.1

Elaborarea documentației pentru obținerea acreditării la specializarea Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică · Documente manageriale, Directori

Comisia CEAC

 

Conform graficului

§ Acreditatrea specializării Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
12 4.1 Structurarea și elaborarea documentației pentru obținerea certificatului de ”Școală Europeană” § Proiecte

§ Procese verbale activ

§ Chestionare

Directori

Consilier educativ

Cadrele didactice

Conform planificării

Februarie-martie

§ Certificatul de ”Școală Europeană”
13 2,2

4,2

Valorificarea exemplelor pozitive de punctualitate, prezenţă plăcută la ore, respect, eleganţă în predare, dialog constructiv, spirit de echipă § Ghiduri Cadrele didactice  

Periodic

§ Fișe de asistenţă

§ Chestionare

 

14 4.1  

Utilizarea instrumentelor de monitorizare, control şi evaluare internă

§ Materiale de analiză

§ Rapoarte

§ Note de control

Directori

Resp. CEAC

Şefii de catedră

Şefi de compartimente

Conform graficului § Procese verbale de la CA și CP

§ Fişa de monitorizare/ autoevaluare

§ Graficul monitorizării

15 4.1 Revizuirea procedurilor operaționale și de sistem § Proceduri operaționale și de sistem Directori

Resp. CEAC

Şefii de catedră

Şefi de compartimente

Martie – aprilie

2018

§ Proceduri revizuite
  1. DOMENIUL: CURRICULUM

Obiective operaționale:

3.2. Asigurarea dobandirii cunostintelor teoretice de specialitate  si eficientizarea instruirii prin laboratorul tehnologic si practica comasata

3.3 Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice in vederea participării cu succes  la examenele finale

4.2 Anual, până în 2020,  90% din absolvenți cunosc problematica legislaţiei muncii in spațiul UE,  90% din absolvenţi dobândesc competenţe şi deprinderi care le uşurează tranziţia spre locul de muncă.

Nr. crt OB.

OP.

Acţiuni Resurse perioada Dovezi
Materiale Umane
0 1 2 3 4 5 6
1.                3,2

3,3

Informarea, formarea şi consilierea privind respectarea curriculum-ului şcolar în vigoare: planuri cadru, programe şcolare, CDŞ, standarde de evaluare, criterii de notare, curriculum şi SPP § Planuri – cadru

§ SPP-uri

§Ghiduri metodologice

§Curriculum

Directori

Şefii de catedre

Periodic § Planificări

§ Proiecte de lecţie

2.                3,3

4,2

Afişarea  documentelor, deciziilor, ordinelor, dispoziţiilor MEN, ISJ Vaslui, privind aplicarea curriculumului §Documente de la MEN, ISJ Vs, ARACIP etc. Directori

Secretar şef 

Inginer sistem Chiriac Gh.

Conform graficului § Panouri

§ Site-ul școlii

4 3,3

4,2

Actualizarea planificărilor calendaristice semestriale /proiectarea unităţilor de învăţare § Ghiduri metodologice

§ Curriculum

§ Planificări anuale

Dir.adjuncți

Şefii de catedre

Cadre didactice

 

Martie 2017

§ Portofoliul catedrei

§ Portofoliul profesorului

§ Condica

5 3,3

4,2

Stabilirea unitară în cadrul catedrelor a strategiilor de evaluare § Ghiduri metodologice

§ Proiecte

§ Modele

Şefii de catedră

Cadrele didactice

Conform planificării § Portofoliul catedrei

§ Portofoliul profesorului

§ Portofoliul elevului

6 3,2

3,3

Completarea corectă a cataloagelor § Instrucţiuni

§ Mapa dirigintelui

 

Directori

Diriginţii

 

Conform structurii  anului școlar 2017 – 2018 § Cataloagele școlare
7 3,2

3,3

Parcurgerea ritmică a materiei § Planificări calendaristice

§ Proiecte de unităţi de învăţare

Directori

Cadrele didactice

Conform planificării § Condica de prezență

§ Fişe de asistenţă

8 3,2

3,3

Planificarea optimă a tezelor, testelor, lucrărilor scrise § Planificări

§ Site-ul MENCȘ

Cadrele didactice

 

Conform planificării § Condica de prezență

§ Procese verbale CA

§ Raport membrii CA

9

 

3,2

3,3

Realizarea de fiecare profesor diriginte a Planificării Calendaristice Semestriale cu teme adecvate colectivului de elevi § Planificări

§ Proiecte didactice

 

Diriginții

Responsabili comisiile diriginților

Conform graficului  

§ Portofoliul dirigintelui

  • DOMENIUL: RESURSE

Obiective operaționale

2.2 Asigurarea unui climat favorabil  și a unor condiții optime desfășurării procesului instructiv educativ

3.1. Formarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic

3.2. Asigurarea dobandirii cunostintelor teoretice de specialitate  si eficientizarea instruirii prin laboratorul tehnologic si practica comasata

3.3 Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice in vederea participării cu succes  la examenele finale

4.3. Sporirea accesului şi participării la educaţie a elevilor cu CES

Nr. crt OB.

OP.

Acţiuni Resurse perioada Dovezi
Materiale Umane
1 3,1 Participarea la cercuri pedagogice § Metodologii de perfecţionare

§ Proiecte / programe

Directori

 

 

Conform graficelor § Adeverinţe de participare

§ Graficul desfășurării cercurilor metodice

2 3,1 Participarea la cursuri de formare § Programe

§ Proiecte

§ Tematici

Directori

Responsabil comisia de formare

Conform

calendarului, ISJ, CCD,

§ Adeverințe/diplôme

§ Raport

3 2,2

3,1

Publicarea de materiale ştiinţifice, de specialitate § Materiale documentare Cadre didactice Periodic § Publicaţii
4 3,3

4,3

Monitorizarea frecvenţei elevilor şi Dezbateri privind absenteismul şi abandonul şcolar § Statistici

§ Cataloage

§ Preavize de exmatriculare,

Coordonatorul de programe şi activităţi educative

Profesorii diriginţi

Periodic § Referate ale profesorilor diriginți

§ Rapoartele membrilor comisiilor de lucru

5 3,3

4,3

Realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor, în vederea recuperării materiei şi participării la examene, olimpiade, concursuri şcolare și examene finale § Grafice

§ Programe

§ Planificări

Şefii de catedre/ responsabilii de arii curriculare Conform graficului  de pregătire § Program de pregătire

§ Condica de prezenţă

11 3,3

4,3

Organizarea examenului de bacalaureat – competențe lingvistice și digitale § Metodologia de organizare Directori

Comisia de organizare a ex. de bacalaureat

12-22 februarie

2018

§ Dosarele comisiei de examen

§ Liste cu rezultate

12 3,3

4,3

Simularea Examenului de Bacalaureat în vederea testării cunoştinţelor elevilor din clasele a XI a si a XII a, cu metodologia de desfăşurare a Examenului de Bacalaureat 2018 § Foi de examen

§ Teste

Responsabilii comisie de BAc 19 -22 martie § Tabele nominale cu elevii participanţi

§ Rezultate

13 3,3

4,3

Pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade și concursuri școlare precum și la competiţii sportive locale, judeţene, naţionale § Programe

§ Proiecte

Profesori de cultură generală, de specialitate și catedra de educație fizică Conform calendarului § Statistici

§ Diplome

§ Articole mass-media

14 3,3

4,3

Realizarea de activități  specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională;

 

§ Grafice

§ Teste

 

 

 

Psihologi școlari

Responsabil comisie de orientare școlară

Conform graficului § Conform planificării
15 3,2

3,3

4,3

Iniţierea unor cercuri artistice, ştiinţifice şi tehnico-aplicative § Programe

§ Proiecte

§ Modele

Coordonatorul de programe educative

Şefii de catedre

Aprilie 2018 § Programe

§ Proiecte

§ Documente ştiinţifice

§ Publicaţii

16 2,2 Elaborarea revistei şcolii § Materiale documentare Dir.adj.

Consilier educativ

Martie 2018 § Revista Lyceum T
17 3,2

3,3

Monitorizarea elaborării proiectelor şi lucrărilor de la probele practice în vederea susţinerii examenului de certificare a calificărilor profesionale nivel 3, 4 şi 5 § Metodologia desfășurării examenelor Dir. adj. Ilie M.

Şefii de catedre

Cadre didactice (coordonatori proiecte)

 Conform calendarului § Proiecte de specialitate

§ Fișe de evaluare a proiectelor

  1. DOMENIUL: RELAȚIA ȘCOALĂ-COMUNITATE

Obiective operaționale:

  1. 2. Promovarea educaţiei pentru elevi în spiritul valorilor naţionale şi europene şi al formării abilităţilor prin activităţi de învăţare centrată pe elev

5.1 Nivel local: Stabilirea de parteneriate eficiente cu comunitatea locala, agenți economici, alte școli

Nivel european: Realizarea de proiecte europene

5.2  Pregătirea tuturor elevilor conform cerinţelor de calificare, identificate din Planul Naţional de Dezvoltare, Planul Regional de Dezvoltare, Planul Local de Dezvoltare dar şi în urma consultării partenerilor economici şi autorităţilor locale şi adaptarea lor la integrarea pe piaţa muncii locală, naţională şi europeană

Nr. crt OB.

OP.

Acţiuni Resurse perioada Dovezi
Materiale Umane
1

 

4,2  

Promovarea planului de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2018 – 2019

 

§ PAS

§ Pliante, afișe

§ Site-ul şcolii

§ Mijloace mass-media

Directori

Şefi de catedră

Consilier educativ

Membrii comisiei de promovarea a imaginii școlii și ofertei educaționale

 

Conform graficului

§ Graficul de desfășurare a campaniei de promovare

§ Contractele de parteneriat încheiate cu scoli gimnaziale din județ

§ Articole din publicațiile/ ziare

§ Apariţii TV

2 5,2 Menţinerea unei legături permanente cu agenţii economici şi autorităţile locale § Parteneriate existente

§ Programul activităților extrașcolare

§ Graficul desfășurării instruirii practice

Director

Dir. adj. Ilie M.

Consilier educativ

 

Periodic § Acorduri de parteneriat

§ Contracte de pregătire practică

 

 

 

 

3 4,2

5,1

5,2

Utilizarea eficientă şi integrală a timpului acordat instruirii practice. Monitorizarea respectării contractelor de pregătire practică încheiate Graficul de pregătire practică

§ Contracte de pregătire practică

Dir. adj. Ilie M.

Ingineri

Maiștrii instructori

Conform orarului și planificării § Condică

§ Caietele de practică ale elevilor

§ Portofoliul catedrei

§ Contracte cu agenţi economici

4

 

5,1 Derularea şi participarea la programe europene § Programe Director, Resp. Comisia pr europene. Conform graficului § Documentație proiecte
5 5,1

5,2

Monitorizarea activităţilor proiectelor educative locale și a proiectelor europene Erasmus+:

DIAL-UP – mobilități VET

We Welcome Work – parteneriat strategic

§ Proiecte educative

§ Proiecte europene Erasmus+, ghiduri de implementare

Coordonatori de proiect

Directori

Consilier educativ

Conform graficului Procese verbale

Rapoarte

6 5,1 Planificarea şedinţelor cu părinţii pe clase § Metodologii

§ Programe

§ ROI

Directori

Consilierul educativ

Comisia diriginţilor

Conform graficului § Graficul desfășurării ședințelor cu părinții

§ Portofoliul dirigintelui

§ Procese verbale de la ședinţele cu părinţii

7 5,1 Menţinerea unei legături permanente cu părinţii sau tutorii legali § Program Profesorii diriginţi

 

Periodic § Procese verbale de la ședințele cu părinții

Director

Chiriac Elena Irina