R.O.I.

 

Regulamentul Intern(RI)

al Colegiului Tehnic ,,Al.I.Cuza,,Barlad

 

TITLUL I – Dispoziţii generale

Art.1 Prezentul Regulament Intern al Colegiului Tehnic ,,Al.I.Cuza,, este realizat în spiritul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, Regulamentului de funcţionare şi organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/2014, Codului muncii, precum şi al altor acte normative referitoare la procesul de învăţământ.

Art.2 (1) Regulamentul Intern al Colegiului Tehnic ,,Al.I.Cuza” va fi afişat într-un loc vizibil.

(2)  Fiecare salariat va lua la cunoştinţă de conţinutul Regulamentului Intern, urmând a semna un proces – verbal. Totodată, şeful de compartiment va avea un exemplar din Regulamentul Intern.

(3)  Modificările Regulamentului Intern vor fi aduse la cunoştinţă salariaţilor.

(4)  Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(5)  Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (5).

(6)  Regulamentul intern al CTAIC este obligatoriu pentru toţi salariaţii liceului, din momentul în care au fost îndeplinite procedurile de informare cu privire la conţinutul acestuia, chiar dacă salariaţii sunt angajaţi în unitate ulterior informării.

Regulamentul Intern al CTAIC este obligatoriu şi pentru salariaţii aflaţi în perioada de probă.

TITLUL II – Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor

Capitolul I – Drepturile şi obligaţiile angajatorului

Art.3  Drepturile angajatorului (directorului)

–    să stabilească organizarea şi funcţionarea şcolii;

–    să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii ;

–    să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, cu respectarea legalităţii ;

–    să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ;

–  să constate abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi Regulamentului Intern.

Art 4 Obligaţiile angajatorului (directorului):

–  la încadrarea în muncă şi ori de câte ori este nevoie, angajatorul va organiza examinarea medicală a salariatilor, în scopul de a constata dacă aceştia sunt apţi pentru prestarea activităţii pentru care au fost încadraţi. Examinarea medicală este gratuită pentru salariaţi, angajatorul asigurând prin buget fondurile necesare pentru efectuarea examenului medical.

–  conducerea unităţii de învăţământ are obligaţia să asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina muncii.

–   să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi de desfăşurare a muncii ;

–   să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice conform normelor de muncă ;

–   să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă ;

–  să comunice periodic situaţia economică şi financiară a unităţii ; să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor importante ce îi privesc pe salariaţi ;

–  să plătească contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina şcolii şi datorate de salariaţi ;

–  să înfiinţeze registrul general al salariaţilor;

–  să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului ;

–  să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

Art.5 Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, cu titlul de sancţiune disciplinară, în cazul de forţă majoră sau ca măsură de protecţie a salariatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii. În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar se vor aplica prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

Art.6 Angajatorul poate dispune concedierea salariatului prin respectarea legislaţiei în vigoare, în cazul săvârşirii unei abateri grave, abateri repetatate de la regulile de disciplină a muncii, ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă sau Regulamentul Intern, ca sacţiune disciplinară.

Capitolul II – Drepturile şi obligaţiile salariaţilor .

Art.7. Din personalul didactic (de predare şi de instruire practică) şi didactic auxiliar fac parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, au capacitatea de exercitare deplină a tuturor drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei.

Art.8 Salariaţii nu vor prezenta date, unor terţi, privind situaţia internă, care sunt de natură să afecteze imaginea liceului şi a întregului personal, să aducă prejudiciu de natură materială şcolii.

Art.9 (1) Contractul individual de muncă cu un nou angajat se încheie după verificarea aptitudinilor profesionale şi personale, pe o perioadă de probă de 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

(2)         Persoana care urmează să fie angajată, va fi informată despre perioada de probă.

(3)         Angajatorul va decide asupra oportunităţii încheierii contractului individual, după perioada de probă.

(4)         Pe durata perioadei de probă salariatul va respecta strict Regulamentul Intern, Codul muncii, legislaţia specifică învăţământului.

Art.10  Drepturile salariaţilor:

–  să primească salariu, pentru munca depusă;

–  să beneficieze de repaos zilnic şi săptămânal ;

–  dreptul la concediu de odihnă anual ;

–  toţi salariaţii beneficiază de şanse egale şi tratament, nedescriminatoriu ;

–  angajaţii unităţii de învăţământ beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare în acest sens fiind asigurate conform legii.

– dreptul la demnitate în muncă ;

– dreptul la securitate şi sănătate în muncă ;

– acces la formarea profesională,

–  să fie informaţi şi consultaţi ;

–  să ia parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi mediului de muncă;

–  dreptul la protecţie în caz de concediere ;

–  să ia parte la negocierile colective şi individuale ;

–  să participe la acţiuni colective ;

–  dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Art 11.Obligaţiile salariaţilor:

(A) Obligatii generale:

– obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin, conform fişei postului ;

– să respecte disciplina muncii ;

– să respecte prevederile cuprinse în Regulamentul Intern şi în contractul individual de muncă ;

– obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

– obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

– sa respecte secretul de serviciu.

(B)Obligatii specifice:

(1) Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

(2) În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii şcolare, cu acordul Consiliului Profesoral poate solicita un examen medical complet.

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.

(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

(8) Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

(9) În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puţine ore de curs. Numărul şi atribuţiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ

Îndatoririle cadrului didactic de serviciu sunt următoarele:

·  Verifică existenţa tuturor cataloagelor şi a condicilor de prezenţă;

·   Asigură prezenţa elevilor de serviciu şi instruirea acestora cu privire la atribuţiile pe care le au le preda fisa de inregistrare a persoanelor straine;

·  Răspund de ordinea, disciplina şi securitatea elevilor din incinta şcolii;

·   Asigură respectarea programului de desfăşurare a orelor de curs şi a pauzelor;

·  Participa la organizarea elevilor care participa la actiuni ce se desfasoara in aula.

·   Supraveghează comportamentul şi conduita elevilor în pauze, intervenind cu fermitate dacă este necesar si aplica procedura pentru situaţii de urgenţă aprobată de I.S.J.Vaslui.

·   Solicită intervenţia altor cadre didactice, a diriginţilor, a personalului administrativ sau a directorilor pentru soluţionarea problemelor care îl depăşesc.

·  Consemnează în registrul de procese verbale toate deficienţele constatate sau evenimentele cu care s-a confruntat;

·   Verifică   la   sfârşitul   programului,   împreună   cu   secretarul  de   serviciu   existenţa   tuturor cataloagelor şi asigură securitatea acestora în fişetul special.

·  Preda serviciul profesorului urmator.

·  Este interzis accesul in institutie a persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică.

Art.12. Personalul didactic şi didactic auxiliar este obligat să manifeste preocupare continuă pentru perfecţionarea pregătirii profesionale şi o conduită morală în concordanţă cu valorile educaţionale pe care trebuie să le transmită elevilor.

Art.13. Obligaţiile specifice ale personalului menţionat la alineatul precedent sunt următoarele:

1.    Să cunoască şi să aplice prevederile legale specifice învăţământului, să respecte programul de lucru, îndatoririle stabilite prin fişa postului şi normele prezentului regulament.

2.    Să-şi asume misiunea unităţii şcolare şi obiectivele instituţionale, să cunoască şi să aplice cu înalt profesionalism prevederile planului managerial al unităţii şcolare

3.   În prima zi a fiecărui semestru vor fi prezentate conducerii şcolii, după caz, planificările anuale şi semestriale la toate disciplinele cuprinse în încadrare.

4.  Temele înscrise în planificări vor corespunde cu înscrisurile din condica de prezenţă.

5.   Să asigure parcurgerea ritmică a materiei şi activităţilor prevăzute de manuale şi programe, cu respectarea numărului de ore înscris în planul de învăţământ pentru disciplina predată.

6.  Să promoveze metode de predare moderne, interactive, utilizând eficient baza tehnico-didactică din dotare (aparate şi dispozitive, aparatura audio-video, tehnica de calcul, conexiunea la Internet, mulaje, naturalizări, hărţi etc.), laboratoarele, cabinetele şi atelierele de microproducţie.

7.   Să evalueze ritmic cunoştinţele elevilor şi să realizeze instrumente şi tehnici noi de evaluare.

8.   Notele acordate se vor comunica imediat elevilor, se argumentează şi se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare numai de profesorul care a efectuat evaluarea.

9.   La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar profesorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a încheia situaţia şcolară a elevilor şi de a verifica în mod riguros cataloagele claselor repartizate, făcându-se răspunzători pentru greşelile comise care pot influenţa rezultatul final, respectiv media generală

10.   Semestrial, profesorii de toate specializările verifică exactitatea şi corectitudinea mediilor încheiate. Se interzice modificarea de note sau medii. Modificarea unei medii semestriale sau anuale se face de către profesorul obiectului respectiv sau director prin anulare cu o linie orizontală, fără ştersături sau adăugiri şi înscrierea notei corecte, numai cu cerneală roşie, se va semna de director şi se va aplica sigiliul şcolii. Se interzice înscrierea de date fără notă. Să se preocupe de diversificarea şi actualizarea materialelor didactice cu concursul elevilor;

11.   Să asigure pregătirea suplimentară a elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, pentru susţinerea examenelor de corigenţă, de atestat profesional, de finalizare a studiilor şi de admitere în nivele de învăţământ superioare;

12.   Se interzice organizarea de meditaţii contracost cu elevii claselor din încadrarea profesorului avizat.

13.  Să coordoneze colectivele de elevi pentru elaborarea de referate şi lucrări ştiinţifice, reviste şcolare, proiecte pentru participarea la programe europene;

14.  Să realizeze împreună cu elevii activităţi extraşcolare, manifestări artistice, culturale, sportive şi civice şi să îndrume activitatea cercurilor pe discipline sau domenii;

15.   Să participe cu proiecte proprii la programe europene pentru formarea şi perfecţionarea profesională;

16.  Să propună discipline şi cursuri opţionale pentru curriculum-ul la decizia şcolii şi CDL să elaboreze programe si auxiliare curriculare pentru acestea;

17.  Să participe la şedinţele Consiliului clasei, Comisiei metodice, Comisiei diriginţilor, Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie dacă este solicitat;

18.  Să înscrie în catalog absenţele la ore ale elevilor precum şi notele cu care sunt evaluaţi aceştia;

19.   Se interzice scoaterea din incinta şcolii a documentelor şcolare pentru completare sau alte motive;

20.   Pentru asigurarea unei completări corecte a documentelor şcolare, profesorii diriginţi, toate cadrele didactice şi secretarii au obligaţia să folosească numai documente originale (copii xeroxate) şi să procedeze ori de câte ori este nevoie la actualizarea datelor în rubricile special repartizate, cu înscrisuri complete şi nu prescurtate.

21.  Să efectueze serviciul pe şcoală conform graficului şi programului stabilit;

22.  Să aibă o ţinută vestimentară decentă şi să utilizeze un limbaj adecvat în relaţiile cu elevii, părinţii şi personalul nedidactic;

23.  Personalul didactic al şcolii are obligaţia de a-şi completa dosarul personal cu actele necesare şi de a-şi verifica anual carnetul de muncă pentru a constata valabilitatea şi corectitudinea înscrisurilor. La dosarul personal vor fi prezente numai acte în copie, şcoala neasumându-şi răspunderea pentru păstrarea actelor originale.

24.  Condica de prezenţă se completează zilnic, după efectuarea activităţilor şi numai în concordanţă cu conţinutul planificărilor. Activităţile realizate şi neconfirmate cu semnătură nu vor fi trecute în pontaj şi, deci, nici în statele de plată. Toate activităţile suplimentare realizate cu elevii vor fi consemnate în condică la sfârşitul programului în scris.

25.  Se interzice modificarea structurii orarului şcolii sau a locului de desfăşurare a orelor, fără aprobarea conducerii şcolii.

26.  Învoirea cadrelor didactice de la cursuri se face numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea conducerii şcolii pe bază de cerere scrisă şi care presupune în mod obligatoriu asigurarea suplinirii în specialitatea de bază şi semnătura de acceptare din partea suplinitorului.

27.   Cadrele didactice au obligaţia să însoţească permanent elevii în toate activităţile de grup organizate cu aprobarea conducerii şcolii: excursii, vizionări de spectacole, drumeţii, acţiuni cultural-artistice sau sportive, concursuri etc.

28.  Se interzice categoric scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau orice altă neregulă, sau pentru a rezolva diverse misiuni străine de activitatea planificată.

29.  Se interzice cu desăvârşire prezenţa cadrelor didactice (şi a celuilalt personal angajat) între elevi sau în incinta unităţii sub influenţa băuturilor alcoolice respectiv în stare de ebrietate, indiferent de activitatea desfăşurată.

30.  Toate cadrele didactice au obligaţia de a informa în mod operativ conducerea şcolii cu privire la orice fel de aspecte legate de manifestări necorespunzătoare ale unor elevi, manifestări ce sunt sancţionabile conform prezentului regulament.

31.   Toate cadrele didactice şi personalul tehnico-administrativ au obligaţia ca în prima zi a anului şcolar să prezinte la Cabinetul de Securitate şi Sănătate în Muncă dosarul medical (completat de medicul de familie şi medicul de la Medicina Muncii).

32.   Toate cadrele didactice au obligaţia de a acţiona permanent pentru însuşirea şi aplicarea ideilor inovatoare în vederea realizării unui învăţământ centrat pe elev şi a implementării reformei învăţământului la condiţiile concrete ale şcolii.

33.   Cadrele didactice stagiare vor întocmi proiecte didactice dezvoltate. Pentru lecţiile de dirigenţie, precum şi pentru perioada de evaluare finală de la sfârşitul semestrelor, toate cadrele didactice vor întocmi proiecte didactice sintetice.

34.  Se interzice oricărui cadru didactic folosirea telefonului mobil la ore, la activităţile în care sunt antrenaţi elevi sau alte cadre didactice.

35.   Se interzice părăsirea clasei de către profesor, sau scurtarea orelor prevăzute în orar (mai ales ultima oră din program).

TITLUL III – Disciplina muncii în unitate

Capitolul I – Timpul de muncă

Art.10 (1) Programul de muncă al salariaţilor va fi stabilit în conformitate cu programul şcolii :

–          personalul didactic, între orele 7,30 – 19,30

–          personalul didactic – auxiliar între orele 7,30 – 19,30

–          personalul nedidactic între orele 8 – 16

–          personalul de serviciu, repartizat în două schimburi, între orele 6-14, respectiv12- 20

–          personalul de pază -permanent.

(2)    Muncitorul calificat pentru întreţinere îşi va desfăşura activitatea profesională între orele 8 -16

(3)    Compartimentul de secretariat va asigura permanenţa între orele 7,00 – 20,00 (schimbul I, între orele 8-16, schimbul II, între orele 12.00 – 20.00) ;

(4)   Compartimentul secretariat va asigura zilnic programul de lucru cu publicul(12.00-15.00)

(5)   Pedagogul îşi va desfăşura activitatea zilnic între orele 6.30 -15.00 şi 12.30-21.00 şi duminică între orele 14.30-22.30

Supraveghetorii Schimbul II 14.00-22.30, schimbul III 22.30-6.30

(6)  Analistul programator, bibliotecarul şi laborantul îşi vor desfăşura programul între orele 7,00 – 16,00, în funcţie de programul aprobat de director.

(7)  Personalul de la contabilitate, aprovizionare şi administraţie îşi va desfăşura activitatea în şcoală între orele 8.00 – 16.00

(8)  Graficul prezenţei zilnice la program, pe compartimente, va fi aprobat de angajator.

(9)  Condica va fi semnată zilnic până la 8,30.

(10)  Salariaţii care, din motive întemeiate, nu pot veni la serviciu vor anunţa la secretariat până la orta 9,00.

(11)   Salariaţii care nu vor respecta procedura stabilită prin prezentul regulament vor fi consideraţi absenţi.

Art.11 (1) La solicitatea angajatorului, salariaţii pot efectua muncă suplimentară,  cu respectarea prevederilor din Codul muncii.

(2) Nu pot beneficia de ore suplimentare decât persoanele desemnate de către director prin nota de serviciu sau decizie.

Art.12 (1). Cadrele didactice de predare şi de instruire practică se vor prezenta la program cu 15 minute înainte de începerea acestuia.Accesul in incinta scolii se va face pe la intrarea principala cu ajutorul  cartelei magnetice.

(2) Salariaţii care fac parte din personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de pauză de masă şi de alte două pauze care, în total, nu vor depăşi 30 minute pe zi, incluse în programul de 8 ore muncă pe zi.

(3)Activitatea personalului didactic se desfăşoară în conformitate cu prevederile LEN 1/2011, ale ROF şi ale RI al CTAIC. Personalul didactic beneficiază de pauzele dintre orele de curs, cu excepţia situaţiei în care îşi desfăşoară serviciul pe şcoală.

Art.13 În relaţiile interpersonale, de grup şi în relaţiile publice personalul didactic auxiliar trebuie să dovedească aptitudini specifice: intuiţie cognitivă, tact pedagogic, spirit de cooperare şi solicitudine, capacitate de comunicare, răbdare, calm, amabilitate, politeţe, fermitate şi promptitudine. Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, personalul are obligaţia:

Capitolul II – Zilele libere şi concediile

Art.14 Salariaţii CTAIC beneficiază de repaus săptămânal conform Codului muncii, precum şi în perioada sărbătorilor legale stabilite conform calendarului Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art.15 Salariaţii care nu pot beneficia de repaos în perioada sărbătorilor legale şi din motive justificate nu li se pot asigura zile libere, vor primi doua zile pentru munca prestată.

Art.16 În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata de concediu de odihnă – 5 zile pentru căsătoria salariatului, 3 zile pentru nuntă, botez, naşterea unui copil, deces – rude de până la gradul II. De asemenea, în alte situaţii deosebite, prezenţa la tribunal, calamităţi, dezastre ş.a., salariatul beneficiază de 1- 3 zile libere plătite.

Art.17 Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată, de până la 30 zile pe an, care se pot lua şi fracţionat.

Art.18 (1)Personalul liceului va fi programat în concediu de odihnă conform normelor legale în vigoare, la începutul anului şcolar pentru personalul didactic, la sfârşitul anului pentru anul următor, pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, de către directorul liceului , cu aprobarea Consiliului de administraţie, de comun acord cu personalul, cu deosebire, în vacanţele şcolare. Evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor de studii, a concediilor fără plată, aprobate în condiţiile legii de directorul liceului, precum şi a absenţelor nemotivate, se ţine de către Compartimentul Secretariat, conform deciziei directorului liceului.

(2). În caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de concediu, urmând ca până la data de 30 ale lunii să aducă certificatul medical.

(3) Cererile de învoire în cazuri foarte bine justificate, vor fi depuse la secretariatul unităţii, anterior perioadei solicitate, ele urmând a fi aprobate întâi de responsabilul de compartiment (pentru personalul nedidactic) şi apoi de conducerea unităţii, iar pentru personalul didactic vor fi aprobate de conducerea unităţii numai dacă se asigură suplinirea, pe bază de semnătură . Angajatul se consideră învoit numai dacă are aprobarea conducerii unităţii.

(4) ABSENŢA DE LA SERVICIU FĂRĂ CERERE DE ÎNVOIRE APROBATĂ SE CONSIDERĂ ABSENŢĂ NEMOTIVATÂ.

Art.19 Angajatorul va stabili programarea concediilor, astfel încât fiecare salariat să beneficieze de cel puţin l5 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Art.20 (1) Angajatorul poate aproba efectuarea zilelor de concediu fracţionat, altele decât cele menţionate la art.129- 130, care nu vor însuma mai puţin de 5 zile lucrătoare.

(2) Fiecare salariat este obligat să efectueze concediul de odihnă în perioada în care a fost programat .

(3) De regulă, salariaţii vor fi programaţi în concediile de odihnă în vacanţele şcolare.

(4)  Personalul de conducere-director, director adjunct, contabil şef, secretar şef, administrator- va fi programat în concediul de odihnă în lunile iulie, august.

(5)  Angajatorul (directorul) prin decizie, în luna iunie, va stabili persoanele delegate să preia anumite atribuţii dintre membrii Consiliului de Administraţie, pentru director şi director adjunct, respectiv din personalul de la Contabilitate, Secretariat, şi Administraţie pentru contabil şef, secretar şef, şef birou aprovizionare şi administrator.

Capitolul III – Salarizarea

Art.21. Personalul CTAIC va fi salarizat conform actelor normative în vigoare. Art.21 Plata salariului se va realiza prin virament bancar.

Capitolul IV – Organizarea muncii

Art.22. Competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic şi didactic auxiliar sunt cele prevăzute de legislaţia muncii, legislaţia specifică învăţământului, cele care derivă din contractul colectiv de muncă la nivel de ramură şi din contractul individual de muncă sau stabilite prin fişa postului.

Art.23 (1) Personalul didactic şi didactic auxiliar îşi vor desfăşura programul în liceu conform orarului şi atribuţiilor specifice.

(2) Programul personalului nedidactic se desfăşură, de regulă, între orele 8-16. Pentru personalul de serviciu şi paznici se va stabili un program special. Personalul care asigură curăţenia în spaţiile din liceu va supraveghea, în timpul pauzelor, modul de folosire şi utilizare de către elevi a culoarelor şi grupurilor sanitare.

Art.24 Evidenţa prezenţei personalului se va ţine prin condica de prezenţă, conform deciziei directorului.

Art.25 (1) Învoirea de la program, respectiv părăsirea unităţii, pentru motive bine întemeiate, se acordă de directorul liceului.

(2) Personalul didactic poate părăsi incinta unităţii după finalizarea orelor de curs din ziua respectivă. În timpul orelor libere dintre cursuri, dacă nu există o situaţie deosebită care impune prezenţa lor în unitate, cadrele didactice pot părăsi incinta unităţii.

Art. 26 (1) Atribuţiile fiecărui angajat al liceului sunt specificate în contractul individual de muncă, precum şi în fişa postului, aprobată de director.

(2) Personalul didactic-auxiliar şi nedidactic se subordonează direct şefilor de compartimente, respectiv secretar şef, contabil şef şi administrator de patrimomniu, conform prevederilor ROFUIP/2014, ROI CTAIC şi Regulamentului Intern.

Art.27 (1) Întregul personal al liceului se află în subordonarea directorului (angajator), care are drept de control asupra activităţii desfăşurate de acesta, conform ROFUIP/2014, prevederilor din Codul muncii, ROI CTAIC şi Regulamentului intern.

Art.28. Directorul liceului, Consiliul de Administraţie, personalul didactic, întregul personal al şcolii colaborează cu cabinetul medical, cu factorii din afară cu atribuţii în domeniul activităţii publice, precum primăria, Consiliul Local, poliţia, judecătoria, politia locala, organele sanitare şi de pompieri, pentru aplicarea prezentului Regulament intern.

Art.29. Profesorul este obligat să semneze zilnic condica şi să consemneze titlul lecţiei în condica de prezenţă. Nerespectarea acestei prevederi constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor statutului personalului didactic Codului muncii, ROI CTAIC si Regulamentului intern.

Art.30. Directorul îndeplineşte atribuţiile prevăzute in legea educației , fişa postului , codul muncii/ legea 53/2003, ROFUIP/2014, ROF CTAIC si Regulamentul intern, precum şi hotărârile  consiliului de administraţie.

Art.31. Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile prevăzute in legea educaţiei, fisa postului, stabilită de director, Legea 53/2003, regulamentul şcolar ,ROF si regulamentul intern, precum şi hotărârile consiliului profesoral şi consiliului de administraţie.

Art.32.(1) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ.

(2) Directorul consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;

Art.33. Personalul didactic auxiliar şi specific (informaticianul, bibliotecarul, laborantul, tehnicianul, pedagogul şi supraveghetorul) este subordonat directorului unităţii şcolare şi directorului adjunct care coordonează domeniul său de activitate. Laborantul este subordonat şi şefului de catedră, în funcţie de disciplinele sau aria curriculară în care acţionează.

Art.34. Persoanele care ocupă funcţiile menţionate la articolul precedent dobândesc direct sau implicit calitatea de gestionar şi răspund material, disciplinar sau penal (după caz) privind gestiunea, securitatea, buna păstrare şi utilizarea eficace a inventarului preluat.

Art.35.(1) Personalul didactic auxiliar şi specific este obligat să presteze servicii şi activităţi performante, în sprijinul şi pentru desăvârşirea procesului instructiv-educativ, în scopul satisfacerii necesităţilor de educaţie, informare, documentare, cercetare şi recreere .

(2) În funcţie de specificul activităţii prestate şi natura postului ocupat personalul didactic auxiliar şi specific participă activ la sporirea şi modernizarea bazei tehnico-didactice şi crearea de resurse de finanţare extrabugetare. În perioada nedidactică poate desfăşura şi alte activităţi, în raport cu necesităţile unităţii.

Art.36. Atribuţiile fiecărei funcţii sunt cele prevăzute în fişa postului, prevăzute de acte normative sau trasate în mod expres de şefii ierarhici superiori.

1. Să respecte programul de lucru pe compartimente, servicii, schema orară şi planificarea sălilor pentru orele de curs, pregătire practică, laborator, consiliere.

2. Să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

3. Să îndeplinească cu responsabilitate şi profesionalism sarcinile de serviciu.

4.Să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu şi nu pentru lucrări în interes personal.

Capitolul V – Formarea profesională

Art.37 (1) Anual, angajatorul va realiza un plan de formare profesională cu consultarea sindicatului.

(2)  Angajatorul se va preocupa de prevederea în buget a unor sume necesare formării profesionale, cursuri, stagii, inclusiv din fonduri proprii.

(3) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional, iar procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art.38 Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.

TITLUL IV – Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile

Art.39. Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, ROFUIP/2014, ROF CTAIC si Regulamentului Intern.

Art.40. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ROF CTAIC si Regulamentului Intern.

Art.41. Angajatorul  dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi, ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Art.42. Salariatul care săvârşeşte cu vinovăţie o abatere disciplinară, încălcând normele legale, ROF CTAIC, Regulamentul Intern, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici va fi sancţionat de angajator.

Art.43. Se interzice consumul de alcool în timpul programului. În cazul în care un salariat este găsit sub influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a efectuat controlul, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul de administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare.

Art.38 Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară:

a)  avertismentul scris;

se poate aplica pentru: întârziere de la program; părăsirea locului de muncă în mod nejustificat; executarea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu; comportament inadecvat, în timpul serviciului, faţă de ceilalţi salariaţi sau faţă de alte persoane aflate în şcoală( părinţi, elevi, reprezentanţi ai comunităţii şi ai autorităţilor locale); rămânerea în unitate peste program fără aprobare.

Un salariat poate primi într-un an cel mult două avertismente scrise.

b)  suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare; se poate aplica pentru:

o zi absenţă nemotivată; desfăşurarea activităţii în unitate în stare de ebrietate; părăsirea unităţii, în mod repetat ; executarea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, în mod repetat; părăsirea unităţii înainte de terminarea programului ; încălcarea normelor de protecţie a muncii, PSI, securitate şi sănătate, utilizarea neadecvată a instalaţiei electrice.

c)  retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;se poate aplica pentru:

neefectuarea sarcinilor de serviciu; executarea necorespunzătoare, în mod repetat, a sarcinilor de serviciu.

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 -10%; se poate aplica pentru:

întârzieri repetate de la serviciu; părăsirea unităţii înainte de terminarea programului; mai mult de o zi absenţă nemotivată de la serviciu; comportamentul necivilizat faţă de ceilalţi salariaţi, în mod repetat, neexecutarea ordinelor şi dispoziţiilor conducătorilor serviciului, rămânerea în unitate, fără aprobarea directorului ,în mod repetat ; desfăşurarea activităţii în şcoală în stare de ebrietate ;

e)  reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1- 3 luni cu 5 -10%, se poate aplica pentru:

întârzieri repetate de la serviciu; părăsirea unităţii înainte de terminarea

programului,în mod repetat ; mai mult de o zi absenţă nemotivată de la serviciu; comportament necivilizat faţă de ceilalţi salariaţi, în mod repetat; neexecutarea ordinelor şi dispoziţiilor directorului ; coordonarea necorespunzătoare a compartimentului de care răspunde; desfăşurarea activităţii în şcoală în stare de ebrietate.

f )  desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, se poate aplica pentru: furt, lovirea altor salariaţi, vătămarea corporală, abateri deosebit de grave, inclusiv pentru abateri repetate în urma cărora au fost aplicate sancţiuni.

Art. 44 Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile:

Abaterea disciplinară
Sancţiuni aplicabile
Procedura disciplinară
Consum de alcool în timpul programului de serviciu
Reducerea salariului de bază la prima abatere şi desfacerea contractului de muncă la a 2-a abatere.
Ancheta comisiei de disciplina
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de pază a şcolii (părăsirea postului de pază, dormit în post etc.)
Reducerea salariului de bază la prima abatere şi desfacerea contractului de muncă la a 2-a abatere.
Ancheta comisiei de disciplina
Realizarea defectuoasă a sarcinilor de serviciu
Reducerea salariului la prima abatere, respectiv desfacerea contractului de muncă la abateri repetate.
Cercetare disciplinara
Utilizarea bunurilor şcolii în interes personal
Se vor imputa pagubele produse
Valoarea se va stabili de Comisia de disciplină, în colaborare cu un specialist al şcolii şi serviciul contabilitate
Absenţe nemotivate
Diminuarea   salariului   la   prima abatere şi avertisment scris, sau desfacerea contractului de muncă la abateri repetate în decurs de 6 luni.
Ancheta comisiei de disciplina
Angajatul are obligaţia de a semna zilnic condica de prezentă, remunerarea se va efectua conform pontajului.
Angajaţii au obligaţia de a-şi completa dosarul personal ori de câte ori este cazul.

Se interzice excluderea elevilor de la activităţile didactice de către cadrul didactic care coordonează activitatea respectivă. Personalul didactic de predare şi pregătire practică are obligata de a consemna absenţele în catalog , chiar dacă absentează întregul colectiv de elevi al clasei; are obligata de a anunţa profesorul de serviciu, pentru consemnare în procesul verbal, şi dirigintele.
Întârziere la ore/serviciu
Se consemnează în condica de prezenţă
Atenţionare în faţa Consiliului profesoral şi/ sau a Consiliului de administraţie Neplata orei dacă întârzierea depăşeşte15minute
Absenţa nemotivată de la Consiliul profesoral
Observaţie în faţa Consiliului profesoral -pentru prima absenţă nemotivată
La a doua absenţă nemotivată se reducerea salariului de bază pe o durată de o lună cu 5% {conf. Codului muncii art 264, alin. (1). lit. (d)); La a treia absenţă se diminuează calificativul -conf. ROF art. 27 {5).
Atitudine necorespunzătoare faţă de colegi sau faţă de elevi
Observaţie
Atenţionare în faţa Consiliului profesoral şi/ sau a Consiliului de administraţie . Diminuarea calificativului anual
Nerespectarea atribuţiilor de către profesorul de serviciu
Observaţie
Reducerea salariului de bază pe o durată de o lună cu 5% (conf. Codului muncii art. 264, alin.(1), lit (d)) la a doua abatere
Nerespectarea atribuţiilor precizate în fişa postului
Observaţie
Reducerea salariului de bază pe o durată de o lună cu 5% (conf. Codului muncii art. 264, alin.{1). lit. {d))> la a doua abatere

Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca prevederile prezentului regulament şi fişa postului, precum şi cele care afectează în orice mod procesul de învăţământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia.

TITLUL V – Procedura disciplinară

Art.45 (1) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

împrejurările în care a fost săvârşită fapta; gradul de vinovăţie a salariatului; consecinţele abaterii disciplinare; comportarea generală în serviciu a salariatului; eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către aceştia.

(2) Cu excepţia avertismentului scris, angajatorul nu poate dispune nici o măsură de sancţionare disciplinară a unui salariat dacă, în prealabil, nu a fost efectuată o cercetare disciplinară.

(3) Cercetarea disciplinară prealabilă va fi efectuată de persoana împuternicită de angajator să realizeze aceste acţiuni, în urma unei sesizări, a raportului şefului de compartiment sau direct prin constatarea directorului ( angajatorului).

In acest sens, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de angajator, precizându-se motivul, data, ora şi locul întrevederii.

(4) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(5) In cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

(6)  Angajatorul ( directorul ) dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(7)  Decizia va cuprinde următoarele elemente: descrierea faptei care constituie abaterea disciplinară ;

–    precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariaţi ;

–      motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care , în condiţiile neprezentării, nu a fost efectuată cercetarea ;

–      termenul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică ;

–      termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

–      instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Art.46 Procedura disciplinară a personalului didactic şi didactic auxiliar se bazează pe prevederile LEN 1/2011 care se completează corespunzător cu cele ale Codului muncii.

Art.47 Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie, respectiv directorul liceului, analizează abaterile săvârşite de personalul şcolii în instituţie şi în afara ei şi propun, după caz, sancţiuni conform Statutului personalului didactic, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar /2014, ROF CTAIC, Regulamentului Intern, Codului muncii sau altor acte normative.

Art. 48 (1) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult cinci zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

(2)  Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare la domiciliul sau reşedinţa comunicată din acesta.

(3)  Pentru ţinerea corectă a evidenţei personale, compartimentul secretariat va reînnoi datele privind domiciliul salariaţilor, sub semnătura salariaţilor, inclusiv numărul de telefon fix sau telefon mobil.

(4)  Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat în instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Titlul VI – Protecţia, igiena şi securitatea în muncă

Capitolul I –Generalităţi

Art.49. Întreg personalul CTAIC beneficiază de protecţie, igienă şi securitate în muncă.

Art. 50 (1) La nivelul liceului se va constitui Comisia de securitate şi sănătate în muncă.

(2) Atribuţiile Comisiei menţionate la alin. (1) sunt cele prevăzute de normele legale în vigoare.

Capitolul II – Instruirea în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii

Art.51 (1) Salariaţii liceului vor respecta măsurile de protecţie a muncii; vor fi organizate periodic instruiri pe categorii de personal, pe compartimente privind protecţia muncii şi mijloace necesare.

Pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor vor fi utilizate numai sursele de apă potabilă existentă în şcoală.

Administratorul şi muncitorul calificat pentru întreţinere se vor preocupa de întreţinerea surselor de apă, de verificarea şi buna funcţionare a acestora.

Pentru evitarea riscurilor de îmbolnăvire a elevilor şi evitarea disconfortului acestora, salariaţii nu vor utiliza grupurile sanitare ale elevilor.

Salariaţii vor purta echipament de muncă adecvat pentru desfăşurarea activităţii, inclusiv laborantul şi analistul programator.

Instruirea salariaţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă va fi realizată cu sprijinul şefilor de compartimente, a personalului medical, precum şi cu ajutorul

personalului din afară, calificat în domeniu. In acest sens, pe compartimente vor fi întocmite registre de instruire.

Asigurarea protecţiei şi pazei elevilor şi personalului liceului, a siguranţei imobilului.

Art.52. Prezentul Regulament Intern al Colegiului Tehnic ,,AL.I.Cuza,, face referire la PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ELEVILOR ÎN PERIMETRUL UNITĂŢII ŞCOLARE, realizată conform adresei MECTS nr.67843/09.11.2012, Regulamentul cadru de ordine interioară al unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti, elaborat potrivit prevederilor art.2 din Ordinul comun al MAPO nr. 4703, MI nr. 349 şi MEdC nr. 5016 din 20. 11. 2002, care stabileşte măsurile necesare creşterii siguranţei civice din aceste unităţi şi asigurarea climatului pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educativ.

Art. 53.(1) În funcţie de specificul liceului nostru, ROF al  CTAIC, Regulamentul Intern al colegiului nostru , elaborat şi aprobat de către Consiliul de Administraţie, consiliul profesoral şi cu consultarea părinţilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor, a sindicatului, a comisiei paritare, a consiliului elevilor, va respecta criteriile prevăzute de regulamentul cadru de ordine interioară. Criteriile au în vedere stabilirea regulilor de acces şi realizarea securităţii obiectivului în scopul înlăturării riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingere integrităţii şi demnităţii persoanei, avutului privat şi public.

(2) Directorul unităţii şcolare răspunde de punerea în aplicare a prevederilor regulamentului cadru.

Art.54. (1) Accesul persoanelor şi autovehiculelor în incinta liceului se face numai prin locurile special destinate acestui scop, pentru a permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitate.

(2) Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apă, telefonie etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produsele sau materialele contractate; în caz de intervenţie sau aprovizionare, în registrul de acces se vor face menţiuni referitoare la intrarea în unitate a acestor autovehicule (ora, marca, nr. de înmatriculare, durata staţionării, scopul) şi pentru identificarea conducătorului auto.

Art.55. (1) Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi elevilor aparţinând liceului este permis în baza ecusonului, cu fotografie, sau după caz, a cartelei magnetice , a carnetului de elev semnat de director, documente care se vor prezenta obligatoriu la punctul de control în momentul intrării, respectiv intrarea principală şi intrarea pentru elevi în curtea şcolii.

(2) Se interzice cu desăvârşire accesul în şcoală a persoanelor din anturajul elevilor în timpul desfăşurării programului şcolar.

Art.56. (1) Accesul părinţilor în colegiu este permis pe baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului ce se eliberează la punctul de control unde se va afla şi registrul cu numele, prenumele, seria şi nr. actului de identitate al tuturor părinţilor din unitatea şcolară, date transmise de diriginţi.

(2) Părinţii nu pot însoţii elevii la clase, în timpul cursurilor, decât cu acordul conducerii colegiului, pentru motive bine întemeiate.

Art.57. Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului, care atestă calitatea de invitat / vizitator al acestora. Ecusoanele pentru invitaţi / vizitatori se păstrează şi se eliberează la punctul de control în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control al persoanelor de către personalul care asigură paza unităţii. Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia purtării acestuia la vedere pe perioada rămânerii în unitatea şcolară şi restituirii acestuia la punctul de control în momentul părăsirii unităţii.

Art.58. (1) Ecusoanele de acces se vor executa conform modelelor specifice colegiului.

(2) Directorul liceului are obligaţia de a asigura păstrarea ecusoanelor şi de a viza semestrial valabilitatea celor aflate în uz, aplicând ştampila instituţiei în dreptul perioadei corespunzătoare înscrise în acest act.

Art.59. Paza şi controlul accesului în liceu se va realiza cu personal specializat şi autorizat de unitatea teritorială de poliţie, în baza planului de pază propriu obiectivului în cauză.

Art.60. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine unităţii de învăţământ care intră în incinta acesteia şi de a consemna, în registrul ce se păstrează permanent la punctul de control, datele referitoare la identitatea şi scopul vizitei.

Art.61. Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a persoanelor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive – pirotehnice, iritante, lacrimogene sau uşor inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice totodată comercializarea acestor produse în incinta şi în imediata apropiere a unităţii de învăţământ.

Art.62 Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.

Art.63 În situaţia organizării şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri cu caracter comemorativ, educativ, cultural, sportiv etc. prevăzute a se desfăşura în incinta liceului conducerea unităţii va asigura întocmirea şi transmiterea la punctul de control a tabelelor nominale cu persoanele invitate să participe la aceste manifestări, în baza cărora se va permite accesul după efectuarea verificării identităţii persoanelor nominalizate.

Art.64 Programul şcolar al unităţii de învăţământ, programul personalului nedidactic, cel de audienţe, se stabilesc semestrial de conducerea liceului şi se afişează la punctul de control.

Art.65 Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului şcolar, numai cu bilet de voie aprobat de directorul liceului.

Art.66 După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii se vor încuia uşile şi ferestrele de către personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra incendiilor şi siguranţei imobilului. Personalul propriu abilitat să asigure paza pe timpul nopţii, precum şi sâmbăta şi duminica sau în zilele de sărbătoare răspunde de bunurile încredinţate, de integritatea acestora.

Art.67 (1) Conducerea liceului :

–    întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie, planul de pază al obiectivului prin care se vor stabili regulile concrete privind accesul, paza şi circulaţia în interiorul obiectivului; organul teritorial de poliţie va aviza periodic acest plan, de regulă, la începutul fiecărui nou an şcolar;

–   stabileşte atribuţiile profesorilor de serviciul în legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea, după caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinii şi disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ, relaţiile cu personalul de pază pentru preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incintă;

–   informează organele de poliţie şi jandarmerie , despre producerea unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoală sau în imediata apropiere a acesteia, în vederea dispunerii măsurilor legale necesare restabilirii ordinii şi înlăturării persoanelor sau grupurilor de persoane care tulbură procesul de învăţământ, agresează personalul didactic sau elevii, produc distrugeri de bunuri, sau pătrund în incinta şcolii fără aprobare;

–  organizează instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico – administrativ şi părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern;

–  asigură împreună cu diriginţii şi comitetele de părinţi analize cu privire la starea disciplinară şi măsurile educative sau administrative necesare;

–  aduce la cunoştinţa unităţii de poliţie teritorială deplasările în grup ale elevilor organizate în alte oraşe sau zone turistice, precum şi activităţile culturale sportive din sector la care participă un număr mare de elevi;

–  asigură condiţii pentru ca, periodic, cadre ale poliţiei să desfăşoare activităţi pentru pregătirea antiinfracţională a elevilor şi cadrelor didactice;

– va prezenta periodic primăriei rapoarte de activitate privind aplicarea măsurilor prevăzute în Regulamentul cadru de ordine interioară.

Art.68 Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ.

Art.69 (1) Consemnul general al personalului de pază va fi afişat în cancelarie şi la postul de pază, şi cuprinde îndatoririle celui care execută serviciul pe durata desfăşurării acestuia.

(2)               In timpul serviciului, personalul de paza este obligat :

–  să cunoască locurile, punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţii păzite;

–   să păzească obiectivul, bunurile si valorile primite în pază si să asigure integritatea acestora;

–  să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările şi procedurile interne ale conducerii;

–  să efectueze control la intrarea şi la ieşirea din incintă a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor, documentelor si altor bunuri;

–  să identifice, percheziţioneze şi să reţină, până la sosirea organelor de poliţie, persoanele asupra cărora s-au găsit bagaje sau obiecte ce prezintă suspiciuni de a produce evenimente deosebite;

–  să înştiinţeze, de îndată, conducerea unităţii despre producerea oricărui eveniment in timpul executării serviciului si despre măsurile luate;

–  în caz de avarii produse la instalaţii, conducte, reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube să aducă de îndată la cunoştinţa celor in drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri imediat după constatare;

–  să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii;

–  să poarte în timpul serviciului echipamentul din dotare;

–  să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi in timpul serviciului;

–   să nu absenteze fără motive întemeiate si fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;

–  să execute orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de pază şi fişei postului.

(3)     În timpul executării serviciului, personalului de pază îi este interzis:

–   să doarmă, să vină obosit la serviciu, să primească vizite particulare în timpul serviciului, să folosească mijloacele de comunicaţie (telefon, fax) ce aparţin obiectivului în scopuri personale;

–   să părăsească incinta unităţii de învăţământ fără a fi înlocuit şi fără aprobarea conducerii acesteia.

Art.70 Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce la revin în calitate de profesor de serviciu cadrelor didactice le sunt aplicate sancţiuni prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale.

Art.71 Nerespectarea Regulamentului intern atrage sancţionarea persoanelor vinovate, conform prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, R0FUIP/2014, ROI CTAIC, altor acte normative cu prevederi in materie.

Art.72. Pătrunderea fără drept în sediile instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar se pedepseşte conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 88 / 1990, altor acte normative in vigoare.

Capitolul III – Protecţia maternităţii la locul de muncă

Art.73 În cadrul CTAIC, pentru protecţia maternităţii la locul de muncă se aplică normele legale în vigoare.

Titlul VII – Nediscriminarea şi înlăturarea formelor de încălcare a demnităţii

Art.74 (1) În cadrul CTAIC este interzisă orice formă de discriminare pe criterii de origine etnică, naţionalitate, origine culturală sau socio-economică, religie, limba maternă, convingeri de orice fel care nu încalcă legislaţia în vigoare, sex, vârstă, situaţie familială, orientare sexuală sau alte asemenea criterii.

(2)  În cadrul CTAIC este interzisă orice formă de încălcare a demnităţii persoanei, indiferent de categoria de personal din care aceasta face parte, ori dacă este vorba despre elevi sau părinţi.

Art.75 Cadrele didactice din Colegiului Tehnic ,,AL.I.Cuza,, îşi acordă respect reciproc şi nu vor comenta cu alţi profesori, cu părinţii şi elevii situaţia colegilor. Încălcarea acestui articol se sancţionează conform prevederilor statutului personalului didactic.

Art.76 Personalul şcolii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

–   Prin “ţinută morală demnă” se înţelege acea imagine publică a persoanei care este în acord cu valorile morale general acceptate ale societăţii zilelor noastre;

–   Vestimentaţia decentă presupune o ţinută de zi, sport, casual sau business, neprovocatoare;

–   Prin “comportament responsabil” se înţelege atitudinea persoanei care promovează valorile sociale, legale, moral-civice şi alte asemenea ale unei societăţi democratice, cum ar fi: legalitatea, toleranţa, respectul, etc.

–  Originea etnică, naţionalitatea, originea culturală sau socio-economică, religia, limba maternă, convingerile, sexul, vârsta, situaţia familială, orientarea sexuală sau alte asemenea criterii în legătură cu personalul CNER nu pot fi interpretate ca fiind în sensul prezentului articol.

Art.77 Personalul şcolii trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Art.78 Personalului şcolii îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

Art.79  Personalului colegiului îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.

Titlul VIII – Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice

Art.80  Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului CTAIC respectă prevederile Codului muncii şi ale celorlalte acte normative în vigoare.

Art.81 (1) CTAIC poate încheia contract de muncă pe perioada determinată sau nedeterminată, în acord cu legislaţia în vigoare.

(2) Pentru stabilirea tipului de contract care urmează a fi încheiat cu personalul didactic, CTAIC se va baza inclusiv pe prevederile Metodologiei mobilităţii de mişcare a personalului didactic, elaborată anual de către Ministerul Educaţiei, urmărind procedura specifică.

Art.82 Salariaţii CTAIC au dreptul la demisie, în condiţiile Codului muncii.

Titlul IX – Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor Capitolul I – Dispozitii generale

Art.83 Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare.

Art.84 Recompensele pentru personalul şcolii se acordă conform legislaţiei în vigoare, precum şi propriilor criterii.

Capitolul II Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual

Art.85 (1) Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei în vigoare.

(2)  La începutul fiecărui an şcolar, în şedinţa Consiliului Profesoral, se prezintă calificativul anual al fiecărui cadru didactic.

(3) Calificativul anual se acordă pe baza autoevaluării, a evaluării catedrei din care face parte didactic, precum şi a evaluării Consiliului de administraţie.

(4) Calificativul anual se validează de către Consiliul de administraţie.

(5) Calificativul anual se aduce la cunoştinţă cadrului didactic.

(6) Calificativul anual poate fi contestat în condiţiile legii.

Art.86 Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor legale,ROFşi Regulamentului Intern, în baza fişei postului.

Titlul X – Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor .

Art.87 (1) Salariaţii pot adresa cereri angajatorului pentru soluţionarea unor probleme.

(2) Cererile şi reclamaţiile salariaţilor, înregistrate la secretariat, vor fi soluţionate de angajator în conformitate cu prevederile legale şi prevederilor din Regulamentul intern.

(3) In urma unor reclamaţii, angajatorul va dispune efectuarea unei cercetări, desemnând, în acest sens, un salariat, care va prezenta un raport scris.

(4)  Salariatul va fi informat în scris sau verbal privind rezultatul cercetării, în prezenţa persoanei care a efectuat cercetarea ; totodată, persoana care a efectuat cercetarea va consemna în Registrul de evidenţă a convorbirilor şi reclamaţiilor datele prezentate de anagajator.

Titlul XI – Dispoziţii finale

Art.88 Personalul didactic, didactic-auxiliar, contabilitatea, administraţia, personalul de serviciu şi pază al liceului, elevii, părinţii contribuie direct la aplicarea prezentului Regulament Intern .

Art. 89 În cadrul CTAIC, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 90 (1) Actualul Regulament Intern al CTAIC se poate modifica de către Consiliul de Administraţie al CTAIC, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Regulamentul Intern va fi afişat la avizierul colegiului, postat pe site-ul scolii, prezentat în şedinţele cu angajaţii.

Art.91 Prezentul Regulament Intern a fost prezentat în Consiliul Profesoral din data de 29.01.2015, aprobat în Consiliul de Administraţie din 2.02.2015

CUPRINS

TITLUL I – Dispoziţii generale

TITLUL II – Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor

Capitolul I – Drepturile şi obligaţiile angajatorului

Capitolul II – Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

TITLUL III – Disciplina muncii în unitate

Capitolul I – Timpul de muncă

Capitolul II – Zilele libere şi concediile

Capitolul III – Salarizarea

Capitolul IV – Organizarea muncii

Capitolul V – Formarea profesională

TITLUL IV – Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile

TITLUL V – Procedura disciplinară

Titlul VI – Protecţia, igiena şi securitatea în muncă

Capitolul I – Generalităţi

Capitolul II – Instruirea în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii

Capitolul III – Protecţia maternităţii la locul de muncă

Titlul VII – Nediscriminarea şi înlăturarea formelor de încălcare a demnităţii

Titlul VIII – Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice

Capitolul I – Încheierea contractului individual de muncă

Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă

Capitolul III – Modificarea contractului individual de muncă

Capitolul IV – Suspendarea contractului individual de muncă

Capitolul V – Încetarea contractului individual de muncă

Secţiunea I – Încetarea de drept a contractului individual de muncă

Secţiunea II – Concedierea

Secţiunea III – Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

Secţiunea IV – Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

Secţiunea V – Concedierea colectivă

Secţiunea VI – Demisia

Capitolul VI – Contractul individual de muncă pe durată determinată

Capitolul VII – Contractul individual de muncă cu timp parţial

Titlul IX – Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor

Capitolul I – Dispozitii generale

Capitolul II – Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual

Titlul X – Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

Titlul XI – Dispoziţii finale

                                                                                                                              Director,