Plan de Activitati

COLEGIUL TEHNIC “AL.I.CUZA” BÂRLAD

PLANUL DE ACTIVITATI

AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII

ACţIUNI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI INDICATORI DE PERFORMANţă RESURSE RESPONSABILI MODALITăţI DE EVALUARE
DE TIMP UMANE MATERIALE şI FINANCIARE
Organizarea cadrului pentru desfasurarea activitatilor privind calitatea in scoala noastra
¨Revizuirea / actualizarea documentelor reglatoare ale activitatii CEAC: regulamentul de organizare si functionare a comisiei si strategia de evaluare interna a calitatii Stabilirea noilor directii de actiune a comisiei Octombrie Responsabilul CEAC Consumabile Autofinantare Directorul PV ale CEAC si CA
¨Alegerea membrilor comisiei conform reglementarilor in vigoare Numirea prin decizie a membrilor CEAC Octombrie Consiliul profesoral Consiliul elevilorConsiliul parintilor Directorul Deciziile privind numirea membrilor CEAC
¨Reorganizarea comisiei extinse pentru asigurarea calitatii Implicarea responsabililor comisiilor metodice si de lucru in aplicarea procedurilor de asigurare a calitatii Octombrie Responsabilii comisiilor metodice si de lucru Consumabile Autofinantare Directorul PV al comisiei extinse
Proiectarea si dezvoltarea activitatii in raport cu cerintele sistemului de asigurare a calitatii
¨Proiectarea Planului operational Stabilirea cailor de imbunatatire a procesului instructiv –  educativ Octombrie Membrii comisiei CEAC Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC Planul operational al comisiei
¨Proiectarea didactica unitara a activitatilor la nivelul catedrelor Cresterea eficientei invatarii Septembrie Cadrele didactice Consumabile Autofinantare Responsabilii comisiilor metodice Planificarile didactice
¨Proiectarea activitatilor didactice in raport cu nivelul clasei, stiluri de invatare, cunostinte si abilitati anterioare Cresterea eficientei invatarii Permanent Cadrele didactice Consumabile Autofinantare Responsabilii comisiilor metodice Strategii de urmarire a evolutiei rezultatelor  scolare
¨Proiectarea desfasurarii instruirii practice prin dezvoltarea activitatilor de parteneriat cu agentii economici Dobandirea depriderilor practice Semestrial Responsabilul comisiei maistrilor instructori Consumabile Autofinantare Directorul tehnic Parteneriate semnate de agentii economici
¨Pregatirea elevilor capabili de performanta scolara Participarea unui numar cat mai mare de elevi la concursuri si olimpiade scolare Permanent Cadrele didactice Responsabilii comisiilor metodice Premiile obtinute
Implementarea strategiilor privind calitatea la nivelul structurilor existente in scoala
¨Desfasurarea activitatilor proiectate Imbunatatirea calitatii actului educational Permanent Responsabilii  comisiilor metodice si de lucru Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC PV ale comisiilor metodice si de lucru
¨Utilizarea rezultatelor evaluarii initiale pentru realizarea programelor de recuperare si consolidare a cunostintelor si deprinderilor actionale Ameliorarea / eliminarea punctelor slabe  Cresterea performantei scolare Semestrial Responsabilii  comisiilor metodice Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC Programele de recuperare
¨Comunicarea eficienta cu elevii in raport cu nevoile de instruire ale acestora, plecand de la rezultatele evaluarii initiale Reducerea conflictelor profesor-elev Permanent Elevii Cadrele didactice Performantele scolare
¨Implicarea elevilor in evaluarea progresului pe care il realizeaza si incurajarea acestora sa-si asume responsabilitati pentru propriul proces de invatare Valorificarea rezultatelor evaluarilor Permanent Elevii Cadrele didactice Performantele scolare
¨Promovarea si stimularea invatarii individuale, centrate pe elev sau in cadrul unei echipe Asigurarea progresului scolar Permanent Cadrele didactice Responsabilul CEAC Performantele scolare
Monitorizarea rezultatelor asteptate
¨Monitorizarea frecventei elevilor la programele de invatare Diminuarea abandonului scolar Permanent Responsabilul comisiei “Ameliorarea insuccesului scolar” Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC Statisticile comisiei
¨Monitorizarea rezultatelor invatatrii Identificarea punctelor  tari si a celor slabe Semestrial Responsabilii comisiilor metodice si de lucru Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC Rapoartele comisiilor metodice
¨Monitorizarea modului de realizare a activitatilor de imbunatatire a calitatii Identificarea punctelor  tari si a celor slabe Trimestrial Responsabilii comisiilor metodice si de lucru Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC Rapoartele de monitorizare interna
Evaluarea constructiva
¨Asistarea la ore a tuturor cadrelor didactice Organizarea de interasistente, cu precadere pentru profesorii debutanti sau suplinitori Asigurarea consilierii / consultantei cadrelor didactice si a feed – back – ului necesar Lunar Responsabilii comisiilor metodice Membrii CA Consumabile Autofinantare Directorul Fisele de observare pentru lectiile asistate
¨Valorificarea asistentelor Elaborarea planurilor de imbunatatire a activitatii la nivelul catedrelor si implementarea masurilor corective Ameliorarea / Eliminarea punctelor slabe Lunar Responsabilii comisiilor metodice Membrii CA Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC Planurile de imbunatatire elaborate de catre observatori
¨Elaborarea si aplicarea procedurilor si a instrumentelor de autoevaluare institutionala, in acord cu prevederile legale Respectarea indeplinirii cerintelor din standarde Anual Membrii CEAC Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC Raportul de autoevaluare interna
¨Utilizarea rezultatelor autoevaluarii pentru optimizarea functionarii si dezvoltarii unitatii Realizarea prioritatii de asigurare interna a calitatii Anual Membrii CEAC Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC Planul de imbunatatire  CEAC
Formarea profesionala a personalului didactic in scopul introducerii sistemelor de asigurare a calitatii
¨Facilitarea accesului personalului didactic la informatii privind introducerea sistemelor de asigurare a calitatii Cresterea gradului de implicare a personalului didactic in activitati privind introducerea sistemelor de asigurarea calitatii Permanent Cadrele didactice Consumabile Autofinantare Responsabilul CEAC Punctele de informare din scoala
¨Participarea directorilor / responsabilului si membrilor CEAC la stagii de formare in domeniul managementului calitatii Formarea si dezvoltarea cunostintelor si competentelor in domeniul managementului calitatii Anual C.C.D. Vaslui, alti furnizori de cursuri acreditati Directorul Certificatele/ atestatele obtinute
¨Organizarea de expuneri si dezbateri pentru diseminarea informatiei Formarea in cascada in domeniul aplicarii sistemelor de asigurare a calitatii Semestrial Cadrele didactice Responsabilul CEAC PV de la intalnirile organizate