PLAN OPERATIONAL-sem. II

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA,,

    

PLANUL OPERAȚIONAL

Semestrul al – II – lea

APROBAT

                                                                                                                                      în şedinţa Consiliului de administraţie din 23.01.2020 

                                                                                                                             PREZENTAT   

                                                                                                                                                  În şedinţa Consiliului profesoral din 23.01.2020

ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020

1. DOMENIUL: MANAGEMENT OBIECTIVE:

O1 – Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor şcolii, prin raportarea la documentele de analiza şi diagnoză a sistemului, proiectarea managerială semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie al şcolii;

O2 – Eficientizarea activităţii comisiilor din şcoală;

O3 – Organizarea activității și monitorizarea aplicării procedurilor conform cerințelor impuse de codul controlului managerial intern;

O4 – Asigurarea unui sistem fiabil de comunicare internă și externă;

O5 – Actualizarea ROF și RI în concordanță cu legislația MEN;

O6 – Monitorizarea sistemului de gestionare a informațiilor de către toate compartimentele unității;

O7 – Asigurarea serviciilor medicale pentru  elevi;

O8 – Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare;

O9 – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii;

O10 – Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor precum şi standardele de calitate;

O11 – Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurile responsabile cu evaluarea internă a unităţii;

O12- Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calităţii  procesului de învăţare.

Nr crt Obiec-

tivul

Acţiuni Resurse Perioada Dovezi
Materiale Umane
1. O1  

Întocmirea Raportului privind starea învăţământului la LTAIC

 în semestrul I al anului şcolar

2019-2020

 

§ Statistici

§ Studii

§ Cataloage școlare

 

Director

Responsabili de comisii

 

 

 

Ianuarie

2020

Raport privind starea învăţământului la LTAIC în semestrul I al anului şcolar 2019-2020

§Registru de procese verbale CP

2. O1

O2

Proiectarea activităţilor departamentelor, comisiilor metodice şi echipei manageriale pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020 § Plan managerial al ISJ

§ PAS

§ Plan managerial anual al CTAIC

Directori

Responsabili de catedră/departament

Ianuarie 2020 § Planuri manageriale

§ Planuri operaţionale

§ PV de la CP și CA

3. O1

O2

Elaborarea documentelor proiective de management şi a planurilor de activităţi curriculare şi extracurriculare pentru semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020 § Planuri manageriale

§ PAS

Şefi de catedră / departamente /

comisii de lucru

Februarie

2020

 

§ Planuri de activităţi
4. O1

O2

O3

 

Actualizarea și monitorizarea aplicării Planului de acţiune al şcolii (PAS)

§ PAS

§ Planuri

§ Statistici

§ Studii

Directori

CEAC

 

Conform graficului

 

§ Raport comisie monitorizare
5. O1

O2

 

Monitorizarea respectării orarului, planificării stagiilor de pregătire practică. § Grafice, orare

§ Planuri de învăţământ

Directori

Comisia pt. întocmirea orarului

 

Periodic

Condica de prezență

§ Planificări calendaristice

6. O1

O2

Întocmirea planificării profesorilor  de serviciu pentru semestrul al II- lea al anului școlar 2019-2020 și monitorizarea efectuării acestuia § Orar

§ ROFUIP

§ Regulamentul intern

Directori

Prof. Rășcanu L.

Conform graficului § Grafice

§ Registru de procese verbale

7. O1

O2

O5

 

Monitorizarea aplicării și respectării

Regulamentului intern

§ ROFUIP

§ Regulamentul intern

§ Ghiduri metodologice

 

Directori

Consilier educativ

 

Periodic § Procese verbale de prelucrare şi luare la cunoştinţă a RI

§ Regulamentul intern

8. O1

O2

O8

 

Asigurarea condiţiilor de respectare a ordinii în şcoală şi a securităţii elevilor, personalului, bunurilor materiale

§ ROFUIP

§ Regulamentul intern

Directori

Diriginţii

Şefii de catedră

Şefii de compartimente

Paznici

Permanent § Registrul de intrări ale persoanelor străine în unitatea școlară

§ Procese verbale ale profesorilor de serviciu

§ Note de control

9 O10

O11

Îngrijirea curţii şcolii, căminului şi spațiilor învecinate, colkectarea selectivă a deșeurilor

 

§ Programe (Eco-școala, educația pentru mediu Directori

Cercul de ecologie

Pedagog

 

Conform graficului

§ Graficul de planificare a activităților
10 O7 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi § Legislația în vigoare

§  

Directori

Cadre medicale

Permanent § Fișe de alimente

§ Registrul de evidențe medicale

11 O10 Valorificarea exemplelor pozitive de punctualitate, prezenţă plăcută la ore, respect, eleganţă în predare, dialog constructiv, spirit de echipă § Ghiduri Cadrele didactice  

Periodic

§ Fișe de asistenţă

§ Chestionare

 

12 O10

O11

O12

 

Utilizarea instrumentelor de monitorizare, control şi evaluare internă

§ Materiale de analiză

§ Rapoarte

§ Note de control

Directori

Resp. CEAC

Şefii de catedră

Şefi de compartimente

Conform graficului § Procese verbale de la CA și CP

§ Fişa de monitorizare/ autoevaluare

§ Graficul monitorizării

13 O10

O11

O12

Revizuirea procedurilor operaționale și de sistem § Proceduri operaționale și de sistem Directori

Resp. CEAC

Şefii de catedră

Şefi de compartimente

Martie – aprilie

2020

§ Proceduri revizuite
14 O10

O11

O12

Monitorizarea activității CEAC cu privire la pregătirea pentru vizita de autorizare pentru specializările: Maistru mecanic, Asistent de gestiune în unitățile de turism, Administrator de rețea, nivel 5 de calificare § Proceduri operaționale și de sistem  

Directori

Resp. CEAC

Şefii de catedră

Şefi de compartimente

Februarie – Mai 2020 § Documentația necesară vizitei de autorizare

2.DOMENIUL: CURRICULUM    

OBIECTIVE:

O1 – Stabilirea ofertei curriculare CDL și CDȘ în funcţie de cerințele mediului de afaceri

O2 – Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de referinţă şi a conţinuturilor  vizate de curricula şcolară;

O3 – Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice in vederea participării cu succes  la examenele finale

Nr. crt Obiec- tivul Acţiuni Resurse perioada Dovezi
Materiale Umane
1.            O1 Informarea, formarea şi consilierea privind respectarea curriculum-ului şcolar în vigoare: planuri cadru, programe şcolare, CDŞ, standarde de evaluare, criterii de notare, curriculum şi SPP § Planuri – cadru

§ SPP-uri

§ Ghiduri metodologice

§ Curriculum

Directori

Şefii de catedre

Periodic § Planificări

§ Proiecte de lecţie

2.            O2

 

Afişarea  documentelor, deciziilor, ordinelor, dispoziţiilor MEN, ISJ Vaslui, privind aplicarea curriculumului § Documente de la MEN, ISJ Vs, ARACIP etc. Directori

Secretar şef 

Inginer sistem Chiriac Gh.

Conform graficului § Panouri

§ Site-ul școlii

3 O2

 

Realizarea de activități  specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională;

 

§ Grafice

§ Teste

 

 

 

Psihologi școlari

Responsabil comisie de orientare școlară

Conform graficului § Conform planificării
4 O2 Actualizarea planificărilor calendaristice semestriale /proiectarea unităţilor de învăţare § Ghiduri metodologice

§ Curriculum

§ Planificări anuale

Dir.adjuncți

Şefii de catedre

Cadre didactice

 

Ianuarie 2020

§ Portofoliul catedrei

§ Portofoliul profesorului

§ Condica

5 O2 Stabilirea unitară în cadrul catedrelor a strategiilor de evaluare § Ghiduri metodologice

§ Proiecte

§ Modele

Şefii de catedră

Cadrele didactice

Conform planificării § Portofoliul catedrei

§ Portofoliul profesorului

§ Portofoliul elevului

6 O2

 

Completarea corectă a cataloagelor § Instrucţiuni

§ Mapa dirigintelui

 

Directori

Diriginţii

 

Conform structurii  anului școlar 2019 – 2020 § Cataloagele școlare
7 O2 Parcurgerea ritmică a materiei § Planificări calendaristice

§ Proiecte de unităţi de învăţare

Directori

Cadrele didactice

Conform planificării § Condica de prezență

§ Fişe de asistenţă

8 O2 Planificarea optimă a tezelor, testelor, lucrărilor scrise § Planificări

§ Site-ul MENCȘ

Cadrele didactice

 

Conform planificării § Condica de prezență

§ Procese verbale CA

§ Raport membrii CA

9 O3

 

Realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor, în vederea recuperării materiei şi participării la examene, olimpiade, concursuri şcolare și examene finale § Grafice

§ Programe

§ Planificări

Şefii de catedre/ responsabilii de arii curriculare Conform graficului  de pregătire § Program de pregătire

§ Condica de prezenţă

10 O3 Pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade și concursuri școlare precum și la competiţii sportive locale, judeţene, naţionale § Programe

§ Proiecte

Profesori de cultură generală, de specialitate și catedra de educație fizică Conform calendarului § Statistici

§ Diplome

§ Articole mass-media

11 O3 Simularea Examenului de Bacalaureat în vederea testării cunoştinţelor elevilor din clasele a XI a si a XII a, cu metodologia de desfăşurare a Examenului de Bacalaureat 2020 § Foi de examen

§ Teste

Responsabilii comisie de BAc Martie

2020

§ Tabele nominale cu elevii participanţi

§ Rezultate

12 O3

O4

 

Elaborarea revistei şcolii § Materiale documentare Coordonator activități

Consilier educativ

Martie 2020 § Revista Lyceum T
13 O3

 

Iniţierea unor cercuri artistice, ştiinţifice şi tehnico-aplicative § Programe

§ Proiecte

§ Modele

Coordonatorul de programe educative

Şefii de catedre

Aprilie 2020 § Programe

§ Proiecte

§ Documente ştiinţifice

§ Publicaţii

14 O3

 

Utilizarea eficientă şi integrală a timpului acordat instruirii practice. Monitorizarea respectării contractelor de pregătire practică încheiate Graficul de pregătire practică

§ Contracte de pregătire practică

Dir. adj. Ilie M.

Ingineri

Maiștrii instructori

Conform orarului și planificării § Condică

§ Caietele de practică ale elevilor

§ Portofoliul catedrei

§ Contracte cu agenţi economici

3.DOMENIUL: RESURSE

OBIECTIVE:

O1 – Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară pin implicarea cadrelor didactice în programele de formare profesională oferite de CCD și de alți furnizori;

O2 – Creșterea numărului de cadre didactice implicate în activități de cercetare științifică;

O3 –  Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază de burse de mobilitate individuală prin programul ERASMUS;

O4 – Creșterea numărului de elevi implicați în olimpiade și concursuri pe discipline, participarea la competențele lingvistice și digitale, precum și la simularea națională a examenului de bacalaureat;

O5 – Gestionare eficientă a  resurselor materiale şi financiare;

O6 – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii;

Nr. crt. Obiec-

tivul

Acţiuni Resurse Perioada Dovezi
Materiale Umane
1. O1

 

Realizarea de fiecare profesor diriginte a Planificării Calendaristice Semestriale cu teme adecvate colectivului de elevi § Planificări

§ Proiecte didactice

 

Diriginții

Responsabili comisiile diriginților

Conform graficului  

§ Portofoliul dirigintelui

2. O1

O2

Participarea la cercuri pedagogice § Metodologii de perfecţionare

§ Proiecte / programe

Directori

 

 

Conform graficelor § Adeverinţe de participare

§ Graficul desfășurării cercurilor metodice

3. O1

O2

Participarea la cursuri de formare § Programe

§ Proiecte

§ Tematici

Directori

Responsabil comisia de formare

Conform

calendarului, ISJ, CCD,

§ Adeverințe/diplôme

§ Raport

  O3 Derularea şi participarea la programe europene § Programe Director,Resp. Comisia pr europene. Conform graficului § Documentație proiecte
  O2 Publicarea de materiale ştiinţifice, de specialitate § Materiale documentare Cadre didactice Periodic § Publicaţii
  O4 Monitorizarea frecvenţei elevilor şi Dezbateri privind absenteismul şi abandonul şcolar § Statistici

§ Cataloage

§ Preavize de exmatriculare,

Coordonatorul de programe şi activităţi educative

Profesorii diriginţi

Periodic § Referate ale profesorilor diriginți

§ Rapoartele membrilor comisiilor de lucru

  O4

 

Monitorizarea elaborării proiectelor şi lucrărilor de la probele practice în vederea susţinerii examenului de certificare a calificărilor profesionale nivel 3 și 4 § Metodologia desfășurării examenelor Dir. adj. Ilie M.

Şefii de catedre

Cadre didactice (coordonatori proiecte)

 Conform calendarului § Proiecte de specialitate

§ Fișe de evaluare a proiectelor

  O3 Monitorizarea activităţilor proiectelor educative locale și a proiectelor europene Erasmus+:

RESTART

§ Proiecte educative

§ Proiecte europene Erasmus+, ghiduri de implementare

Coordonatori de proiect

Directori

Consilier educativ

Conform graficului Procese verbale

Rapoarte

  O5

O6

Realizarea de lucrări de întreţinere, reparaţii, modernizări, dotări

resurse

§ Referate de necesitate

§ Bugetul pentru anul financiar 2019

 

Directori

Șefi de arii curriculare/catedre

Contabil şef,

Inginerii,maiștrii instructori

 

Periodic, în funcție de buget

§ Facturi

§ Note de recepție

§ Procese verbale

§ Contracte de prestări servicii, donații, reparații

4.DOMENIUL: RLAȚIA ȘCOALĂ-COMUNITATE

OBIECTIVE:

O1 – Popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare;

O2 – Promovarea ofertei educaţionale și implicarea CȘE în activitățile aferente ;

O3 – Gestionarea imaginii instituţiei;

O4 – Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională;

O5 – Corelare a ofertei IPT cu nevoile de calificare cerute de agenții economici.

O6 – Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;

O7 – Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi – comunitate locală) faţă de activitatea didactică din unitatea şcolară;

O8 – Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel local, regional, naţional şi european;

Nr. crt. Obiec-

tivul

Acţiuni Resurse Perioada Dovezi
Materiale Umane
1. O1

O3

Popularizarea performanțelor școlare și extrașcolare în massmedia locală și pe rețelele de socializare:

www.aicuzabarlad.ro

facebook: Liceul Tehnologic- Al. I. Cuza- Bârlad

§ Rapoarte, poze activități, diplome Directori

Comisia de promovare a ofertei școlare

 

permanent

Publicații în massmedia

Postări: site, facebook

2. O2

O3

 

 

Promovarea planului de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2020 – 2021

 

§ PAS

§ Pliante, afișe

§ Site-ul şcolii

§ Mijloace mass-media

Directori

Şefi de catedră

Consilier educativ

Membrii comisiei de promovarea a imaginii școlii și ofertei educaționale

 

Conform graficului

§ Graficul de desfășurare a campaniei de promovare

§ Contractele de parteneriat încheiate cu scoli gimnaziale din județ

§ Articole din publicațiile/ ziare

§ Apariţii TV

3. O2 Monitorizarea activității CSE și implicarea elevilor în promovarea imaginii școlii § Plan de activități

§ Oferta școlară

§ Plinte, afișe

Directori

Consilier educativ

CSE

Permanent § PV, grafic de activități, articole, publicații
  O7 Planificarea şedinţelor cu părinţii pe clase § Metodologii

§ Programe

§ ROI

Directori

Consilierul educativ

Comisia diriginţilor

Conform graficului § Graficul desfășurării ședințelor cu părinții

§ Portofoliul dirigintelui

§ Procese verbale de la ședinţele cu părinţii

  O7 Menţinerea unei legături permanente cu părinţii sau tutorii legali § Program Profesorii diriginţi

 

Periodic § Procese verbale de la ședințele cu părinții
  O5

O6

O7

O8

Menţinerea unei legături permanente cu agenţii economici şi autorităţile locale § Parteneriate existente

§ Programul activităților extrașcolare

§ Graficul desfășurării instruirii practice

Director

Dir. adj. Ilie M.

Consilier educativ

 

Periodic § Acorduri de parteneriat

§ Contracte de pregătire practică

Director

Chiriac Elena Irina