R.O.F

COLEGIUL TEHNIC ,,AL.I.CUZA,, BÂRLAD

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

ȘI FUNCȚIONARE 

 

CAPITOLUL I . DISPOZIŢII GENERALE

Art 1.(1) Colegiul Tehnic ,,Al.I.Cuza”- Bârlad  este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a Regulamentului Intern al colegiului.

(2) Regulamentul de organizare si functionare  (R.O.F) cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnic ,,Al.I.Cuza”-Bârlad ,, în conformitate cu: Legea învăţământului nr. 1/ 2011 ; Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar <ROFUIP,  aprobat prin Ordin nr. 5115/15.12.2014  şi publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 23 bis din 13 ianuarie 2015., Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii; Legea nr. 53/  2003- Codul muncii cu completările ulterioare; O. M. E. C. T. nr. 1409/ 29.06.2007 cu privire la Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; Legea nr. 272 din 21. 06. 2004 care promovează şi garantează drepturile copilului; Legea nr. 29/ 2010 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; Instrucţiunile comune privind profesorii de legislaţie rutieră şi a instructorilor auto precum şi normele legislative care reglementează organizarea şi funcţionarea Şcolilor de conducători auto; Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură învăţământ.

(3) În baza prezentului Regulament, a actelor normative şi/sau administrative cu caracter normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din unităţile de învăţământ, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile, unităţile de învăţământ îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare.

(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare conţine reglementări specifice fiecărei unităţi de învăţământ, respectiv: prevederi referitoare la condiţiile de acces în unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori, prevederi specifice pentru secţiile cu predare în limbile minorităţilor naţionale sau pentru secţiile cu predare în limba română din unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor, prevederi referitoare la instituirea zilei şcolii, a imnului şcolii şi a unor însemne distinctive pentru elevi, a uniformei şcolare pentru preşcolari/elevi şi altele asemenea.

(5) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor.

(6) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se poate supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

(7) Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie.

(8) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se afişează la avizier.

Art. 2. În România, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau o segregare.

Art.3. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ.

Art.4. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

Art.5.(1) Regulamentul de organizare si functionare stabileşte norme ce se aplică atât elevilor cât şi personalului didactic şi nedidactic, precum şi celor care lucrează ca detaşaţi, suplinitori sau la cumul pe perioadă determinată, în conformitate cu fişa postului.

(2) Regulamentul de organizare si functionare   este aprobat de Consiliul de administrate, cu participarea reprezentanţilor organizaţilor sindicale, recunoscute Ia nivel de ramură, existente în şcoală, şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare.

(3) Regulamentul de organizare si functionare se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor din clasele IX – a XII-a/ a XIII-a.

(4) Respectarea Regulamentului de organizare si functionare este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţi de învăţământ, pentru elevii şi părinţi/reprezentanţii legali ai acestora.

Art.6. (1) Anul şcolar începe la data de 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

(2)Structura anului de învăţământ, perioadele de desfăşurare a cursurilor, vacanţele şcolare, sesiunile de examene şi metodologia de desfăşurare a acestora sunt cele stabilite prin ordin al ministrului.

(3)Suspendarea cursurilor se poate face numai în situaţii obiective cu aprobările necesare şi în condiţiile stabilite de prevederile legale.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.1. Unitatea şcolară este organizată ca unitate de învăţământ preuniversitar şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de M.E.N, a deciziilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui şi a prezentului regulament; este structurată pe forme şi niveluri de învăţământ  dupa cum urmeaza:

– învăţământ liceal

®     frecventa  zi,

®       frecventa redusa  ;

–  Învățământ profesional de 2 si 3 ani

–    școala de maiștri .

Art.2.(1)  Politica educaţională a unităţii este stabilită de director, care coordonează elaborarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională pe termen mediu , PAS .

(2)  Planul de şcolarizare pe filiere, profile şi specializări este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, în baza Proiectului şi a memoriului de fundamentare   elaborat   de   către   director   şi   aprobat   de   Consiliul   de   Administraţie   după,dezbaterea şi avizarea sa de către consiliul profesoral şi C.L.D.P.S.F.P.

(3) Admiterea în învăţământul liceal şi profesional se face după
Regulamentul de admitere în licee şi şcoli profesionale elaborat anual de MECȘ .

Art.3. Formaţiunile de studiu – clase, ani de studiu, grupe se face cu respectarea numărului minim de elevi stabilit prin ordin al ministrului.

Art.4. (1) Structura planului de şcolarizare, baza tehnico-didactică de care dispune unitatea, studiul limbilor moderne şi pachetul de discipline opţionale sunt aduse la cunoştinţa potenţialilor candidaţi prin Oferta Educaţională a unităţii şcolare.

(2) Oferta educaţională este elaborată de către Comisia de realizare,validare si promovare a ofertei educationale pe baza propunerilor catedrelor/comisiilor metodice, aprobată de către director, de Consiliul de Administraţie şi publicată până la data de 1 aprilie a fiecărui an, pentru anul şcolar următor.

(3) Strategia de promovare în învăţământul gimnazial,  la nivel municipal şi judeţean, a Ofertei Educaţionale este stabilită şi aprobată de Consiliul de Administraţie.

Art.5. (1) În cazul elevilor admişi în cadrul aceluiaşi profil/specializare clasele se constituie în funcţie de opţiunile elevilor şi structura curriculară aprobată.

(2) Schimbarea specializării, în cazul elevilor din clasa a IX-a, se poate face numai după finalizarea primului semestru, (sau în anii următori) prin transfer de la o clasă la alta în condiţiile prezentului regulament şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

Art.6. Unitatea şcolară organizează şi asigură buna desfăşurare a următoarelor examene:

·         Examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi în semestrul al doilea sau anual;

·         Examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi;

·         Examen de diferenţe, pentru elevii care au solicitat transferul la unitatea şcolară de la alte instituţii de învăţământ sau în cadrul acesteia pentru schimbarea formei de învăţământ sau a profilului;

Art.7. Examenele de corigenţă se desfăşoară în perioada stabilită de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice;

Art.8 (1) Perioada de desfăşurare a examenelor pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual se stabileşte de conducerea unităţii, înaintea sesiunii de corigenţe.

(2) Examenele de diferenţă se desfăşoară, de regulă, în vacanţa de vară.

Art.9.(1) Examenele de diferenţă se susţin numai pentru disciplinele din trunchiul comun al specializării clasei la care se solicită transferul şi care nu au fost studiate de candidat.

(2) Elevii transferaţi preiau disciplinele opţionale ale clasei la care se transferă.

Art.10.(1) Metodologia de desfăşurare a examenelor este aceea stabilită prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

(2) Directorul unităţii de învăţământ, stabileşte prin dispoziţie internă, componenţa comisiilor de examinare, criteriile proprii şi precizări suplimentare, în limitele permise de legislaţie.

Art.11.(1) Activităţile didactice în cadrul unităţii şcolare se desfăşoară în două schimburi, după cum urmează:

Cladirea B schimbul  I  între orele 7.30-13.20.

Cladirea A schimbul I  între orele 7.00-12.50 şi schimbul II între orele 13.00-18,50.

(2) Ora de curs are o durată de 50 de minute cu pauză de 10 minute după fiecare oră .

(3) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu aprobarea inspectoratului şcolar.

Art.12. Repartizarea claselor în săli, programarea în schimburi şi desfăşurarea instruirii practice, se realizează conform graficului afişat la începutul fiecărui semestru; orice modificare se face numai cu aprobarea conducerii unităţii.

Art.13. Conducerea unităţii asigură spaţiul necesar desfăşurării în bune condiţii a orelor de pregătire în vederea participării elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare, susţinerii examenelor de finalizare a studiilor şi admitere în nivele superioare de învăţământ.

Art.14. Sursele de finanţare de care beneficiază unitatea sunt : surse legale de bază (alocaţii de la bugetul local şi de stat), venituri extrabugetare obţinute în condiţiile legii şi alte surse suplimentare legale.

Art.15. În cadrul unităţii şcolare sunt organizate activităţi extrabugetare de producţie şi prestări servicii prin care se creează resurse financiare suplimentare.

Art.16. Unitatea şcolară realizează şi utilizează şi venituri obţinute din taxe de la persoane fizice şi juridice (taxe de şcolarizare, taxe pentru organizarea de examene, taxe pentru acte de studii, alte taxe), închirieri de spaţii şi cazări ocazionale, contracte de parteneriat cu persoane fizice şi juridice, participarea la programe europene, sponsorizări şi donaţii.

Art.17. Recrutarea şi încadrarea personalului, organizarea internă pe compartimente funcţionale se face cu respectarea statului de funcţii şi a normativelor de personal aprobate de Inspectoratul Şcolar.

Art.18. Structurarea funcţională a unităţii pe compartimente, colective şi comisii, ierarhizarea posturilor, subordonarea şi limita de autoritate sunt stabilite prin Organigrama unităţii şi Statul de funcţii, care fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art.19. Salarizarea şi stimularea materială a personalului se realizează în condiţiile legii, în limita fondului de salarii aprobat de la buget şi din resursele extrabugetare realizate.

Art.20. Cuantumul sumelor acordate ca drepturi salariale, sporuri, premii şi stimulente se vor stabili de către Consiliul de Administraţie la propunerea directorului, în funcţie de contribuţia directă la realizarea acestora.

Art.21. Completarea necesarului de resurse umane se poate face la propunerea conducătorului unităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi suportarea drepturilor salariale din veniturile extrabugetare ale unităţii.

Art.22. Din comisiile de examinare pentru angajarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic, face parte şi un membru din conducerea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate de învăţământ/instituţie.

Art.23. La fiecare loc de muncă se vor stabili şi respecta instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea mijloacelor de muncă puse la dispoziţie, norme de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, de preîntâmpinare şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale şi igienico-sanitare.

Art.24.(1) Organizarea timpului de muncă se face în funcţie de specificul activităţii, de categoria de personal şi de structura normei de muncă .

(2)  Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi, adică 40 ore pe săptămână.

(3) Zilele de repaus săptămânal şi sărbătorile legale sunt cele stabilite prin lege. Personalul solicitat de către conducerea unităţii să presteze activitate peste durata normală a timpului de muncă sau în zilele de repaus va fi recompensat cu timp liber, de regulă, în timpul vacanţelor, conform legii şi a prevederilor contractului colectiv de muncă.

Art.25. (1) Salariatii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore/saptămână, inclusiv orele suplimentare.

(2) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin. (1) de către personalul didactic auxiliar si nedidactic se compensează prin ore libere, în următoarele 30 zile calendaristice .

Art.26. Membrii aleşi în organul de conducere ale organizaţiilor sindicale din unitate beneficiază de 1 zi liberă/săptămână pentru activităţi sindicale fără reducerea normei didactice de predare şi fără afectarea drepturilor salariale.

Art.27. Pentru rezolvarea unor probleme personale, salariatii au dreptul la 5(cinci) zile libere plătite cu obligaţia de a-şi asigura suplinirea cu personal calificat corespunzător postului. Persoana care asigură suplinirea nu va fi remunerată pentru activitatea prestată.

Art.28. (1) Salariatii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, după cum urmează:

a)                      căsătoria salariatului – 5 zile;

b)                     naşterea unui copil – 5 zile;

c)                      căsătoria unui copil – 3 zile;

d)         decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor salariatului – 3 zile;
e)         schimbarea locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei – 5 zile;
f)         decesul bunicilor, fratilor, surorilor salariatului – 1 zi.

(2) In situatiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin.(1) intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.

(3) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuti la alin. (1) va fi remunerat corespunzator pentru activitatea suplimentară prestată / orele de predare efectuate în locul cadrului didactic beneficiar al zilelor libere plătite.

Art.29. (1) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de administratie împreună cu sindicatul reprezentativ de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză conform R.I.

(2) Personalul didactic auxiliar beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii.

Art.30. Concediile de odihnă se vor efectua conform planificării anuale fără a afecta buna desfăşurare a activităţii; cererea de concediu se va înainta în mod obligatoriu la data planificată.

Art.31. În situaţii care reclamă prezenţa salariaţilor în unitate, aceştia vor fi solicitaţi să întrerupă concediul prin adresă scrisă, efectuarea lui fiind aprobată la o dată ulterioară, de către conducerea unităţii.

Art.32. (1) Pentru rezolvarea unor probleme personale, personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic au dreptul la concedii fără plată care pot însuma cel mult 30 zile lucrătoare pe an. .

(2) Durata concretă a acestora se stabileste prin acordul de voinţa al părtilor.

(3) Pe perioada desfăşurării concediilor, contractul individual de muncă este suspendat, cu rezervarea postului .

(4) Salariatii pot beneficia si de alte concedii fara plata cu acordul partilor.

(5) Solicitările privind acordarea concediilor fără plată sunt analizate de către Consiliul de Administraţie care aprobă efectuarea acestora.

Art.33. Personalul didactic de predare si instruire practica poate beneficia de concedii fara plata, pentru rezolvarea unor situatii personale, pe o perioada mai mare de 30 de zile, cu aprobarea inspectorului scolar general.

Art.34. Salariatii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau functie în învatamant au dreptul la concedii fară plată pentru pregătirea examenelor/a concursului, a caror durată însumată nu poate depăşi 90 zile lucratoare pe an calendaristic. Aceste concedii reprezintă vechime în învăţământ. Salariaţii au obligaţia să facă dovada urmării unui curs universitar/postuniversitar în termen de 90 de zile de la începerea anului universitar şi dovada finalizarii cursului.

Art.35. Programul de lucru stabilit pe compartimente va fi respectat întocmai; sosirea şi plecarea de la serviciu se va consemna (obligatoriu) în condica de prezenţă.

Art.36 Pontajul se întocmeşte pe baza condicii de prezenţă, la data de 30 a fiecărei luni; este vizat de şeful de compartiment şi prezentat pentru aprobare directorului unităţii.

Art.37. (1) Personalul nedidactic şi didactic auxiliar are dreptul la o pauză de masă care se include în programul de lucru.

Art.38. (1) Prezenţa personalului va fi verificată de către fiecare şef de compartiment, de către directorul unităţii sau delegatul acestuia.

(2) Este strict interzisă părăsirea unităţii şi a locului de muncă fără înştiinţarea conducerii.

Art.39. (1) Personalul unitatii care a fost sanctionat disciplinar sau administrativ in cursul anului nu poate obtine calificativul foarte bine.

(2) Personalul menţionat la alineatul precedent nu poate candida pentru obţinerea gradaţiei de merit sau ca membru în Consiliul de Administraţie şi este penalizat prin reducerea totală sau parţială a premiilor şi stimulentelor cuvenite, în funcţie de hotărârea Consiliului de Administraţie.

Art.40.(1) Norma didactică în învăţământul preuniversitar, pentru cadrele didactice de predare şi de instruire practică cuprinde potrivit O.G. nr. 103/1998 şi patru  ore de serviciu pe şcoală.

(2) Planificarea   serviciului   pe   şcoală   se   face   semestrial   şi   se   afişează   în cancelarie. Acesta se desfăşoară conform graficului întocmit în funcţie de orarul şcolii.

(3)În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puţine ore de curs. Numărul şi atribuţiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcţie de dimensiunea perimetrului şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de învăţământ.
(4) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, în incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.

(5) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

(6) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

(7) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.

Art.41. (1) În timpul anului şcolar, serviciul pe şcoală este asigurat zilnic între orele 7.30-19.30 de către unul dintre directorii adjuncţi sau  membrii C.A.  conform programării;

(2) Prezenţa în şcoală a cadrului didactic şi a elevilor de serviciu pe toată durata programului stabilit este obligatorie.

Art.42. (1) Angajatorul are obligaţia să acorde fiecărui reprezentant al lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, conducerea organizaţiei sindicale timpul necesar exercitării atributiilor specifice.

(2)Timpul alocat acestor activităti va fi considerat timp de muncă şi va fi de cel puţin 2 ore pe lună;

(3)Instruirea necesară exercitarii rolului de membru în comitetele de la aliniatul (1) trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.

Art.43. La locurile de muncă care presupun folosirea de maşini, instalaţii şi utilaje se va asigura funcţionarea acestora la parametrii optimi prevăzuţi de normele tehnice.

Art.44. Materiile prime, materialele auxiliare şi didactice, materialele de întreţinere şi gospodărire, furniturile de birou, sculele, dispozitivele, energia termică, electrică, apa şi serviciile de telecomunicaţii se vor utiliza cu respectarea normelor de consum, cu spirit de economie şi la nivelul maxim de eficienţă posibil.

Art.45. Mijloacele băneşti puse la dispoziţia personalului, conform legii, vor fi utilizate numai în scopurile aprobate, cu justificări pe bază de documente şi la termene legale.

Art.46. Este strict interzisă folosirea mijloacelor materiale şi băneşti sau a resurselor umane aparţinând unităţii, în scopuri personale.

Art.47.(1) Fiecare salariat are îndatorirea să păstreze, să întreţină şi să sporească baza materială, să o folosească în raport cu menirea ei şi prescripţiile tehnice specifice.

(2) Inventarul mobil şi imobil este repartizat pe locuri de folosinţă de către administratorul unităţii, pe bază de proces verbal de predare-primire, listă de inventar (în sălile de clasă, la locurile de muncă, în cămine, cantină etc.) şi pe bază de convenţie (elevilor interni şi chiriaşilor).

(3) Schimbarea destinaţiei bunurilor, transferul acestora în cadrul unităţii de învăţământ şi în afara ei se face numai cu îndeplinirea formelor legale.

Art.48. Toate cadrele didactice de predare şi instruire practică au îndatorirea ca în timpul activităţilor pe care le desfăşoară cu elevii să supravegheze îndeaproape comportamentul acestora, astfel încât să preîntâmpine actele de indisciplină care conduc la deteriorarea bunurilor din dotare.

Art.49.(1) Întreg personalul unităţii răspunde de bunurile de folosinţă individuală sau comună din zona în care îşi desfăşoară activitatea.

(2) În cazul constatării unor deteriorări sau sustrageri se va identifica făptuitorul şi va fi înştiinţată conducerea unităţii. Dacă autorul este necunoscut contravaloarea pagubelor se suportă în mod solidar de către salariaţi, elevi şi diriginte.

Art.50. Organizarea oricăror activităţi şi manifestări în incinta şcolii ori în spaţiile aferente acesteia, vizitarea sau asistenţa la ore de către persoane din afara unităţii sunt permise numai cu aprobare din partea directorului.

Art.51.(1) Accesul persoanelor străine în unitate este permis numai după legitimarea lor de către serviciul de pază,elevul de serviciu şi precizarea în mod expres a scopului urmărit. Principalele date de identificare se vor consemna în registrul de evidenţă instituit cu această destinaţie.

(2) Mijloacele de transport (indiferent de proprietate) care intră şi ies din unitate sunt înregistrate

( într-un registru special) de către portarul de serviciu.

(3) Controlul permanent asupra mijloacelor de transport, asupra angajaţilor şi a persoanelor străine (în scopul asigurării securităţii instituţiei şi a prevenirii sustragerilor) se realizează de către portar.

(4) Controlul inopinant este realizat de către cadrele didactice de serviciu pe şcoală şi de către directorul de serviciu.

Art.52. Furnizarea datelor, informaţiilor şi documentelor care privesc instituţia se va face numai de către persoanele abilitate de către conducere şi cu aprobarea acesteia.

CAPITOLUL III.  CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.53.

(1)Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.

(2)Directorul unității de învățământ  este președintele consiliului de administrație.

(3)Directorul este reprezentantul legal si exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, cu prevederile prezentului regulament.

(4)Conducerea unităţii şcolare se exercită de către consiliul de administratie, director, si dupa caz de directori adjuncţi

Art.54. Directorul şi directorii adjuncţi, membrii Consiliului de Administraţie trebuie să manifeste loialitate faţă de unitate, credibilitate şi responsabilitate în luarea deciziilor, încredere în capacităţile angajaţilor, să susţină şi să motiveze personalul în desăvârşirea carierei, a pregătirii şi perfecţionării profesionale, să construiască şi să întreţină un climat intern stimulativ, favorabil desfăşurării unui proces educaţional performant.

Conducerea unităţii şcolare trebuie să contribuie permanent la ridicarea prestigiului instituţiei, creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, sporirea şi modernizarea bazei materiale, individualizarea personalităţii unităţii la nivel local, regional şi naţional. Desăvârşirea reformei în educaţie şi racordarea la sistemul de învăţământ european se va realiza prin promovarea metodelor moderne de predare-învăţare, eficientizarea actului didactic şi diseminarea experienţei dobândite prin participarea la programele europene (la nivelul tuturor cadrelor didactice şi a colectivelor de elevi).

Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.

Art.55. Timpul de muncă şi de odihnă, drepturile şi obligaţiile directorului sunt cele prevăzute de legislaţie sau stabilite prin fişa postului.

Art.56.(1) Directorii adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite prin fişa postului şi pe cele delegate de către director pe perioade determinate, cu excepţia dreptului de a semna documente contabile şi acte de studii.

(3) Ziua metodică a directorului şi a directorilor adjunct este ziua de marti:

(2) Activitatea directorilor adjuncţi se desfăşoară în subordinea directorului şi răspund în faţa acestuia, precum şi a Consiliului Profesoral, a Consiliului de Administraţie şi a organelor de control pentru activitatea proprie.

Art.57(1). Prin decizie a directorului, directorii adjuncţi sunt numiţi „preşedinte” al comisiilor pentru susţinerea examenelor de corigenţă, de încheiere a situaţiei şcolare sau diferenţe , precum şi a altor comisii, în funcţie de necesităţi.

Art.58.(1) Directorul unităţii şcolare este preşedintele Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale.

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legii, directorul va interzice aplicarea lor, informând în scris despre aceasta inspectorul şcolar general.

Art.59. Directorul unităţii şcolare lansează proiecte de parteneriat şi colaborare cu unităţi de învăţământ din ţară şi din străinătate.

Art.60. În realizarea funcţiei de conducere, în calitate de angajator, de evaluator şi de ordonator terţiar de credite directorul unităţii şcolare îndeplineşte atribuţiunile prevăzute în mod expres de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar în ceea ce priveşte organizarea şi coordonarea activităţii, asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea resurselor umane şi financiare necesare derulării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ şi a activităţilor conexe acestuia.

Art.61. (1)Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învăţământ constituie Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. Atribuţiile Consiliului profesoral sunt stabilite în art. 49 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

(2)Personalul didactic auxiliar participă la şedinţe numai atunci când pe ordinea de zi sunt prevăzute probleme care privesc activitatea acestuia.

Art.62.(1 )Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. De asemenea, acesta se poate întruni, la solicitarea a 2/3 din membrii consiliul elevilor, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii Consiliului consultativ al părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului de Administraţie

(2) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

Şedinţele consiliului se constituie legal în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi.

Şedinţele Consiliului profesoral se desfăşoară în afara programului de lucru

(3)Documentele consiliului profesoral sunt:

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;

b) convocatoare ale consiliului profesoral;

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.

(4) La şedinţele consiliului profesoral, directorul invită, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţii desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor locale şi ai partenerilor sociali.

(5) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţi, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţi de învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.

(6) Procesele-verbale se scriu în ..Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral” care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, directorul unităţii de învăţământ ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

(7) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale {rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.}. Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.

Art.63. Personalul didactic de predare şi de instruire practică, din componenţa Consiliului de Administraţie este ales de către Consiliul Profesoral, la propunerea directorului şi a celorlalţi membri ai acestuia. Persoanele desemnate trebuie să aibă calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.

Art.64. Componenta Consiliului de Administratie se stabileste conform reglementarilor legale in vigoare.

Art.65. Membrii Consiliului de Administraţie se aleg la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori un loc devine liber.

Art.66. Membrii Consiliului de Administraţie –care alcătuiesc cota corespunzatoare cadrelor didactice trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)      să aibă calităţi manageriale şi performanţe didactice deosebite;

b)  să aibă o vechime în unitatea şcolară de cel puţin 3 ani;

c)    să fie titular al unitătii şcolare;

d)   să aibă cel puţin gradul didactic II;

Art.67. Rolul de decizie al Consiliului de Administraţie este în domeniul organizatoric şi administrativ. Membrii acestuia coordonează activităţile şi sectoarele repartizate, pe baza delegării de sarcini din partea directorului.

Art.68. Consiliul de Administraţie al unităţii se întruneşte de 1/luna , în  ziua de luni, la ora 17.30 şi ori de câte ori consideră necesar directorul sau 1/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de Administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor sau a jumătate plus unu din membrii Consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art.69. La şedinţele consiliului participă cu rol de observator liderul de sindicat din unitate, menţionându-se în procesul verbal opinia acestuia.

Art.70. (1) Deciziile luate la întrunirile Consiliului de Administraţie se validează prin emitere de hotărâri scrise.

(2) O copie a hotărărilor Consiliului de Administraţie se înmânează liderului de sindicat din unitate.

Art.71. Secretarul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie este numit de către director. Acesta consemnează procesele verbale încheiate în şedinţe.

Art.72. Hotărârile în cadrul Consiliului Profesoral şi în Consiliul de Administraţie se iau prin vot, cu cel puţin” jumătate plus unu” din numărul total al membrilor şi sunt obligatorii pentru întregul personal.

Art.73. Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare funcţionează în temeiul prevederilor legislaţiei în vigoare şi au atribuţiunile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

Art.74. În funcţie de problematica dezbătută, directorul unităţii şcolare poate invita la şedinţele Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie reprezentanţi ai autorităţilor locale, agenţilor economici, unităţilor şcolare din străinătate, părinţilor şi elevilor.

CAPITOLUL IV. CATEDRELE/ COMISIILE METODICE;

ALTE COMISII CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN UNITATE

Art.75. Comisiile metodice constituite la nivelul unităţii şcolare şi responsabili lor :

•         Prof. Oportov Mihaela – Catedra de Limba şi literatura română

•         Prof. Braşoveanu Diana – Catedra de Matematică

•         Prof. Enache Elena – Catedra de Fizică

•         Prof. Angheluţă Beatrice – Catedra de Chimie, geografie biologie

•         Prof. Moldoveanu Camelia – Catedra de Ştiinţe socio-umane, arte si religie

•         Prof. Budeş Rodica  – Catedra de Limbi moderne

•         Prof. Reclaru Costel –  Catedra de Educaţie fizică

•         Prof. Munteanu Atena – Comisia diriginţilor curs de zi

•         Prof. Bujoreanu Gabriela – Comisia diriginţilor şcoală profesională

•         Prof. Lupu Zânica – Comisia tehnică 1 (informatică, electronică)

•         Prof. Panturu Florentina – Comisia tehnica 2 (mecanică)

•         Prof.Ibănescu Teodora – Comisia tehnica 3  (textile, servicii, resurse, construcţii)

•         Prof. Pascaru Costel – Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității.

Art.76. Şedinţele de catedră se desfăşoară lunar, în a doua zi de joi, sau ori de câte ori este necesar.

Art.77. Atribuţiile comisiilor metodice sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. La nivelul unităţii şcolare, comisiile metodice coordonate de şeful de catedră îndeplinesc şi următoarele atribuţii:

a)              Stabilesc şi repartizează sarcinile pentru fiecare membru al catedrei;

b)      Elaborează pe baza Proiectului de dezvoltare instituţională pe termen mediu, proiectul catedrei şi programe de activităţi pe termen scurt şi mediu;

c)              Consiliază cadrele didactice (în special stagiarii şi cadrele nou intrate în colectiv) în procesul de elaborare a proiectelor didactice şi planificărilor semestriale;

d)            Elaborează instrumente de evaluarea şi notare şi analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;

e)              Organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale;

f)               Propun disciplinele pentru curriculum-ul la decizia şcolii , CDL şi asigură programele analitice pentru acestea, cu avizul favorabil al inspectorului de specialitate;

g) Organizează pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor şi pentru examenele de corigenţă;

h) Organizează activităţi de formare continuă, de cercetare pedagogică şi ştiinţifică, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă, programe de parteneriat;

i)   Evaluează performanţele fiecărui membru al catedrei şi propune calificativele anuale;

j)   Elaborează necesarul de material didactic şi stabilesc priorităţile imediate în achiziţionarea acestuia;

k)  Implementează standardele de calitate specifice.

Art.78. Şeful comisiei metodice este numit de către director (pe baza propunerilor primite) şi răspunde în faţa acestuia şi a inspectorului de specialitate de activitatea proprie şi de cea a membrilor catedrei.

Art.79. Şeful de catedră are obligaţia de a îndeplini toate activităţile delegate de către director, de către Consiliul de Administraţie, specificate în mod expres de actele normative având şi următoarele atribuţii:

 

a)              Organizează activitatea catedrei, stabileşte programul de lucru, asigură coeziunea colectivului şi colaborarea strânsă între membrii săi;

c)              Elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia catedrei (obiective, ţinte strategice, finalităţi, resurse materiale şi umane.

d)            Promovează tehnici şi metode didactice moderne care să asigure eficienţa procesului de predare-învăţare;

e)              Actualizează permanent baza de documentare legislativă şi ştiinţifică şi asigură accesul permanent al cadrelor didactice la aceasta;

f)               Monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea şi notarea elevilor;

g)             Popularizează   prin   mijloace   interactive   experienţa   pozitivă,   încurajează   performanţa individuală şi de grup;

h)      Elaborează metode şi instrumente de evaluare, motivare şi sancţionare a cadrelor didactice;

h)  Elaborează    informări    periodice    asupra    activităţii     catedrei     analizând     amănunţit activitatea fiecărui cadru didactic în parte;

i)  Propune Consiliului de Administraţie, pe baza unui raport motivat, calificativele anuale  pentru membrii catedrei;

j)  Susţine interesul de formare şi perfecţionare continuă a cadrelor didactice asigurându-le  sprijin, consultanţă şi reprezentare, în raport cu conducerea unităţii şcolare, Inspectoratul Şcolar şi Casa Corpului Didactic;

k)  Efectuează asistenţe la ore, singur sau împreună cu inspectorul de specialitate, cu directorul sau directorul adjunct;

l)   Stabileşte componenţa loturilor de elevi pentru participarea la olimpiade şi concursuri şcolare;

m)  Se preocupă de sporirea şi modernizarea bazei tehnico-didactice a catedrei, prin efort propriu;

n)  Elaborează  programe  şi   scheme  pentru  pregătirea  de  performanţă  a  elevilor  asigură bibliografia specifică şi pregătirea practică;

o)  Propune Consiliului de Administraţie (în scris) acordarea de premii şi stimulente elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitate;

p)   Efectuează serviciul pe şcoală conform programării stabilite de Consiliul de Administraţie;

q) Informează săptămânal membrii catedrei referitor la problemele dezbătute, acţiunile şi  sarcinile stabilite în şedinţele Consiliului de Administraţie.

Art.80. Pentru buna desfăşurare a activităţilor conexe procesului instructiv-educativ, în unitatea şcolară funcţionează şi următoarele comisii:

•         Comisia pentru pentru pregătirea examenului de bacalaureat

•         Comisia pentru pentru pregătirea examenelor de competenţă şi absolvire a elevilor

•         Comisia pentru perfectionarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic

•         Comisia pentru Curriculum

•         Comisia pentru analiza periodică a notării ritmice a elevilor

•         Comisia pentru acordarea alocatiilor, burselor școlare si sprijin social

•         Comisia de realizare, validare şi promovare a ofertei educaţionale şi a imaginii scolii

•         Comisia de control a activităţii din internat şi cantină

•         Comisia de organizare a serviciului pe şcoală

•         Comisia pentru protectia şi securitatea muncii

•         Comisia  pentru gospodărirea bazei materiale a şcolii, pentru inventariere şi cazare

•         Comisia pentru colectarea selectivă a deşeurilor

•         Comisia de parteneriate şi proiecte comunitare şi  europene

•         Comisia de realizare PAS

•         Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

•         Comisia de prevenire şi combatere a violenţei şcolare

•         Comisia pentru monitorizarea frecvenţei şi  reducerea abandonului şcolar

•         Comisia pentru verificarea documentelor scolare şi a actelor de studii

•         Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare

•         Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității.

Art.81. În funcţie de necesităţi, directorul unităţii poate dispune constituirea şi funcţionarea de comisii şi colective de lucru suplimentare.

Art.82. Comisiile şi colectivele de lucru sunt conduse de către un responsabil, numit de către Consiliul de Administraţie, faţă de care răspunde pentru activitatea desfăşurată. Atribuţiunile şi responsabilităţile acestora sunt stabilite prin programe şi regulamente proprii.

Art.83. Pentru activităţile desfăşurate la nivelul catedrelor, comisiilor, colectivelor şi în funcţie de rezultatele obţinute, şefii şi responsabilii acestora sunt recompensaţi (de regulă, lunar) cu premii şi stimulente din veniturile extrabugetare ale unităţii.

Art.84. Catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru care funcţionează în cadrul unităţii şcolare sunt coordonate direct de către directorii adjuncţi.

CAPITOLUL V. CONSILIUL CLASEI

Art.85.(1) Consiliul clasei este constituit la nivelul fiecărei clase din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din liderul elevilor clasei respective. Consiliul clasei are următoarele obiective:

(a)    armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările părinților;

(b)   evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor;

(c)    coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei;

(d)   stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare;

(e)    organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte.

(2) Preşedintele Consiliului clasei este dirigintele.

Art.86 (1) Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru (sau ori de câte ori este necesar  la solicitarea  profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor) şi are atribuţiile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

(2) Consiliul clasei funcţionează în învățământul liceal, profesional şi postliceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi din reprezentantul elevilor clasei respective.

(3). Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora.

(4) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale.

(5) Mediile la purtare mai mici decât 7,00 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.

(6) Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

(a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

(b) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

(c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici decât 7,00;

(d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

(e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

(f) propune profesorului diriginte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea directorului ori a consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

(7) Documentele consiliului clasei sunt:

(a)    tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei;

(b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei;

(c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

CAPITOLUL VI. PROFESORUL DIRIGINTE

Art. 87.(1) Coordonarea activităţii elevilor la nivelul claselor se realizează prin profesorul diriginte.

(2) Numirea dirigintelui se face anual de către director in baza hotararii consiliului de administratie  şi devine obligatorie din momentul investirii.

Art. 88.(1) Dirigintele are îndatorirea să cunoască şi să prelucreze cu elevii şi părinţii acestora, prevederile legislaţiei şcolare şi ale prezentului regulament.

(2) Respectarea acestor prevederi, a normelor de morală şi conduită cât şi a legilor ţării este obligatorie.

(3)  Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali de la fiecare clasă se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.

Art. 89. În cadrul unităţii şcolare dirigintele are următoarele atribuţii:

1.  Coordonează activitatea Consiliului clasei;

2.              În funcţie de propunerile elevilor numeşte liderul clasei şi împreună organizează colectivul, repartizează sarcinile şi controlează îndeplinirea lor;

3.              În primele 15 zile ale fiecărui an şcolar vor fi completate, actualizate şi avizate toate carnetele de note ale elevilor .

4.              Construieşte un climat stabil în cadrul clasei, asigură coeziunea colectivului, negociază conflictele şi înlătură cauzele acestora;

5.              Colaborează   cu   directorii,   profesorii   clasei   şi   părinţii   pentru   realizarea   finalităţilor educaţionale asumate;

6.      Pentru asigurarea integrităţii şi funcţionalităţii bunurilor şcolii, fiecare diriginte preia de la administrator, pe bază de proces verbal sala de clasă repartizată; răspunde direct de păstrarea spaţiului şi a bunurilor şi se preocupă permanent de întreţinerea şi modernizarea ei;

7.      Răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți, tutori sau susținători legali și de consiliul clasei;

8.      Asigură înlocuirea bunurilor deteriorate, repararea acestora sau recuperarea pagubelor produse de elevi în clasă sau în spaţiile aferente;

9.      Organizează activităţi de consiliere şi orientare şcolară şi profesională; se implică în proiectarea carierei fiecărui elev în funcţie de capacitatea, talentul şi interesul de formarea al acestuia;

10.  Prezintă elevilor din clasele terminale prevederile Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor şi de admitere în nivele superioare de învăţământ;

11.   Urmăreşte permanent frecvenţa elevilor, cercetează cauzele abaterilor acestora şi informează în scris părinţii;

12.   Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului, adresată profesorului diriginte al clasei. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

13.   Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.

14.   Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.

15.   Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, numai la începutul anului şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ/formă de învăţământ, redobândind astfel calitatea de elev.

16.   Elevii aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi, căsătorie, naşterea unui copil, persoane aflate în îngrijire, detenţie şi altele asemenea, vor fi sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu.

17.   Motivarea absenţelor se realizează efectiv în maximum 7 zile de la reîntoarcerea la cursuri. Documentele prezentate mai târziu de acest termen îşi pierd valabilitatea.

18.  Toţi diriginţii vor informa în mod operativ părinţii elevilor pentru orice abatere săvârşită de aceştia atât în şcoală cât şi în afara ei şi vor stabili de comun acord măsuri de îndreptare. Periodic, aceste informaţii vor fi aduse la cunoştinţa conducerii şcolii pentru monitorizarea în timp a elevilor şcolii;

19.  Este interzisă strângerea de bani de la elevi şi păstrarea lor de către diriginte. La nivelul fiecărei clase se va stabili un părinte, responsabil financiar care se ocupă de gestionarea temporară a unor fonduri băneşti.

20.  Analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare ale acestora;

21.  Întocmeşte programe pentru activităţi extraşcolare şi sprijină organizarea şi desfăşurarea lor; susţine elevii în activitatea şcolară, încurajează performanţa şi competiţia individuală şi colectivă;

22.  Proiectează metode şi instrumente de evaluare şi motivare permanentă a elevilor

23.  Propune în scris elevii cu rezultate deosebite (în ordinea performanţelor obţinute şi în funcţie de criteriile stabilite) pentru implicarea în proiecte din cadrul programelor europene;

24.  Organizează lunar şedinţe cu părinţii, alte întâlniri şi discuţii din iniţiativa sau la cererea acestora ( individual, în grup sau în plen);

25.  Propune prin referat scris, conducerii şcolii şi Consiliului Profesoral, sancţionarea disciplinară a elevilor pentru absenţe nemotivate sau alte abateri;

26.  Propune comisiei pentru burse şi sprijin social (prin referat scris), acordarea de burse şi ajutoare sociale elevilor care pot beneficia de aceste drepturi, conform legii;

27.   Inaintează Consiliului de Administraţie propuneri pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite în activitate (participarea la olimpiade, concursuri şcolare pentru diferite discipline, prestaţii artistice, sportive, ştiinţifice etc. );

28.  Asigură întocmirea dosarelor pentru alocaţie, lunar, colaborând cu compartimentul secretariat în condiţiile stabilite, cu respectarea prevederilor legale;

29.   Recomandă spre aprobare directorului organizarea în şcoală şi în afara ei, de activităţi culturale, sportive, ştiinţifice, manifestări civice etc. de către colectivul pe care îl coordonează; participă alături de elevi la realizarea acestora;

30.  Completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea, corectitudinea şi conformitatea înscrisurilor efectuate;

31.  Informează în scris familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, a celor corigenţi, repetenţi, sancţionaţi disciplinar şi comunică programul de pregătire suplimentară;

32.  Felicită în scris familiile elevilor cu rezultate deosebite şi înmânează diplome, premii şi distincţii;

33.  Stabileşte împreună cu Consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris Consiliului Profesoral propunerile de notare mai mici de 7,00 , pentru elevii cu abateri grave sau repetate;

34.  .Calculează mediile generale semestriale şi anuale ale elevilor şi le consemnează în catalog şi în carnetul de note;

35.  Prezintă spre validare, Consiliului Profesoral, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi disciplinare a clasei la sfârşitul semestrului /anului şcolar;

36.  Completează situaţiile statistice de sfârşit de semestru şi de an şcolar, realizează ierarhizarea elevilor în funcţie de media generală şi le depune, la termenul stabilit pentru încheierea situaţiei şcolare, la compartimentul secretariat;

37.  Colaborează cu părinţii, cu personalul didactic auxiliar, nedidactic, cu pedagogii şcolari, cu cabinetul medical şi de consiliere psihopedagogică pentru monitorizarea elevilor cu probleme; se preocupă de integrarea lor, de corectarea deviaţiilor de comportament şi prevenirea abandonului şcolar;

Art. 90. Dirigintele verifică periodic condiţiile de cazare în cămine, de servire a mesei pentru elevii interni şi se preocupă  de îmbunătăţirea condiţiilor acestora.

Art. 91.(1) elaborează portofoliul dirigintelui.

(2)Toate datele referitoare la elevii clasei şi la evoluţia acestora pe tot parcursul ciclului de şcolarizare se consemnează în „caietul dirigintelui”.

(3) În cazul în care are loc o schimbare a dirigintelui caietul se predă noului diriginte al clasei.

Art.92  Profesorul diriginte răspunde tuturor solicitărilor conducerii unităţii în legătură cu obligaţiile sale şi îndeplineşte orice alte sarcini delegate de către director, Consiliul de Administraţie sau menţionate în mod expres în acte normative.

CAPITOLUL VII. CONSILIUL ELEVILOR;

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR.

Art.93.(1) Ca organism de reprezentare al elevilor, în cadrul unităţii şcolare se constituie Consiliul Scolar al elevilor. Acesta este format din liderii elevilor de la fiecare clasă şi se organizează şi funcţionează pe baza unui regulament propriu.

Art.94. (1) Consiliul elevilor îşi alege un Comitet de conducere format din 11-15 membri.

(2) Comitetul de conducere al Consiliului elevilor alege dintre membrii săi un preşedinte, prin vot deschis in conformitate cu procedura .

(3) În prima şedinţă Comitetul de conducere al Consiliului elevilor îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul de Administraţie al unităţii şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

(4) Activitatea Consiliului elevilor şi a Comitetului de conducere este coordonată de directorul  responsabil cu activitatea educativă.

Art.95. Consiliul elevilor coordonează şi organizează participarea elevilor la activităţile şcolare şi extraşcolare în cadrul unităţii şi în afara ei, la asociaţii civice şi ştiinţifice, la cercuri culturale, artistice şi sportive şi de agrement.

Art.96. În colaborare cu instituţiile şi organizaţiile abilitate, cu sprijinul conducerii unităţii şcolare, Consiliul elevilor organizează acţiuni cu rol educativ, de prevenire a abandonului şcolar şi integrare a elevilor cu probleme, prevenire a infracţionalităţii în rândul adolescenţilor, a consumului de droguri, alcoolului şi tutunului.

Art.97. Activităţile Consiliului elevilor se desfăşoară în afara orarului zilnic, iar activităţile organizate de acesta pot fi susţinute numai cu aprobarea directorului, la cererea preşedintelui Comitetului de conducere.

Art.98. Toate activităţile organizate se supun limitărilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament; acestea sunt necesare pentru a proteja sănătatea şi moralitatea, prestigiul instituţiei de învăţământ, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, ordinea publică şi siguranţa naţională.

În cazul în care conţinutul activităţilor contravine principiilor menţionate, directorul poate interzice sau suspenda desfăşurarea lor.

Toate manifestările, indiferent de specificul lor, se vor derula numai cu asigurarea securităţii persoanelor, a spaţiilor şi a bunurilor puse la dispoziţie.

Art.99.(1) Consiliul elevilor are obligaţia să contribuie la bunul mers al activităţii şcolare şi extraşcolare, să reprezinte cu cinste şi corectitudine interesele elevilor şi prestigiul unităţii şcolare.

(2) În toate activităţile şi demersurile sale Consiliul elevilor va solicita sprijinul, susţinerea şi colaborarea Consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art.100. Adunarea generală a părinţilor din unitatea de învăţământ este constituită din preşedinţii Comitetelor de părinţi ai fiecărei clase; aceştia se aleg la şedinţa cu părinţii organizată de diriginţi la începutul anului şcolar (în primele 15  zile de la începerea cursurilor anului şcolar).

Componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comitetelor de părinţi pe clasă sunt cele prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

Art.101. Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor din clasa respectivă, în Adunarea generală a părinţilor pe şcoală, în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în Consiliul Profesoral şi în Consiliul clasei.

Art.102.(1) Directorul unităţii şcolare convoacă Adunarea generală a părinţilor la începutul anului de învăţământ, pentru a-şi alege Consiliul reprezentativ şi comisia de cenzori .

(2) Aceste organisme funcţionează pe parcursul întregului an şcolar.

Art.103. Consiliul reprezentativ al părinţilor este organul executiv al adunării generale, care desemnează reprezentanţii părinţilor în Consiliul de Administraţie, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, şi care numeşte părinţii cu calitate de „invitat” la şedinţele Consiliului Profesoral.

Art.104. Consiliul reprezentativ al părinţilor participă activ la viaţa şcolii şi se implică în toate activităţile acesteia, sprijinind organismele de conducere în realizarea misiunii şi obiectivelor instituţionale.

Art.105. Relaţia între şcoală şi Consiliul reprezentativ al părinţilor se bazează pe un parteneriat real, constructiv, cu interese comune în asigurarea unui climat şcolar stabil şi a resurselor materiale şi financiare necesare.

Art.106. Consiliul reprezentativ al părinţilor poate participa prin contribuţii directe sau prin atragerea unor resurse financiare extrabugetare, în condiţiile prevăzute de lege, la susţinerea unităţii şcolare.

Art.107. (1) Colectarea şi administrarea resurselor financiare se face exclusiv de către Consiliul reprezentativ al părinţilor.

(2) Comisia de cenzori verifică activitatea financiară a acestuia.

Art.108. Este strict interzisă implicarea cadrelor didactice sau a diriginţilor în gestionarea fondurilor provenite din contribuţiile mai sus menţionate.

Art.109. Consiliul reprezentativ al părinţilor asigură comunicarea între familiile elevilor şi şcoală, colaborarea permanentă şi armonizarea intereselor acestora.

Art.110. (1) Atribuţiile Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt cele prevăzute de prezentul regulament, prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, ori stabilite prin regulamentul propriu .

CAPITOLUL VIII. CALITATEA DE ELEV; DREPTURI, ÎNDATORIRI, SANCŢIUNI, RECOMPENSE

Art.111. Înscrierea în primul an în învăţământul liceal se face pe baza regulamentului de admitere, respectiv pe baza criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.

Art.112. Elevii promovaţi sunt înscrişi de drept în anul următor; elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi se pot reînmatricula în condiţiile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar.

Art.113. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile existente în programul unităţii şcolare.

Art.114. Tinerii care au dobândit calitatea de „beneficiari primari ai educației” au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de legislaţia şcolară, sunt sancţionaţi disciplinar în funcţie de gravitatea abaterii şi primesc recompense pentru rezultatele obţinute.

Elevii şcolii, folosind dreptul la asociere, în condiţiile legii, pot face parte din:

– asociaţia sportivă a CTAIC;

– formaţia de teatru;

– redacţia revistei Ai TERRA , Lyceum;

– asociaţia Cuza  a Colegiului Tehnic ,,Al.I.Cuza     ;

– alte asociaţii legal constituite.

Secțiunea 1 – Drepturile beneficiarilor primari ai educației

(1)  Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educaţiei, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare. Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.

(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.

(3) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

(4) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.

(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.

(6)În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale.   Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

Secțiunea 2 – Obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei

Art.115. Elevii au îndatorirea să cunoască şi să respecte:

■         legile statului;

■         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar;

■      Regulamentul Intern;

■      regulile de circulaţie şi normele igienico-sanitare;

■      normele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului;

■      normele de tehnica securităţii muncii şi P.S.I.;

Art. 116.(1) Programul de desfăşurare a cursurilor şi a instruirii practice este cel stabilit prin prezentul regulament; este strict interzisă orice modificare sau abatere de la acesta.

(2) Relaţiile elevilor cu Compartimentele funcţionale ale unităţii (Secretariat, Contabilitate, Bibliotecă, Casierie etc.) se vor încadra în programul de lucru al acestora.

Art. 117.(1) Accesul elevilor în incinta unităţii şcolare este permis numai pe baza carnetului  de elev vizată pentru anul şcolar în curs şi numai pe la intrarea destinată lor.

(2) Legitimarea elevilor la intrarea în instituţie se face de către serviciul de pază, de cadrele didactice de serviciu pe şcoală sau de către organele care asigură ordinea publică.

(3) Elevii se vor prezenta cu douăzeci de minute înainte de începerea activităţilor şi vor părăsi sala de clasă după ultima oră de curs.

(4) Este interzisă părăsirea incintei unităţii şcolare pe timpul pauzelor. Sau după începerea cursurilor fără avizul profesorului de serviciu;

Art. 118. Cu două minute înainte de începutul orei, elevii se vor afla în clasă sau atelier şi îşi vor fi pregăti toate materialele necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii.

Art. 119. Ţinuta vestimentară în incinta unităţii şcolare va fi camasa albastra si cravata rosie . Nu sunt admise tinutele indecente (prin ţinută indecentă se înţelege: bluze prea decoltate, prea scurte sau transparente, fuste foarte scurte, pantaloni cu talia prea joasă, pantaloni scurţi, machiaj strident, bijuterii în exces, piercing-uri, cercei purtaţi de băieţi, ţinută capilară indecentă, păr vopsit în culori stridente) . Elevii care se prezintă cu o ţinută indecentă vor fi trimişi să-şi schimbe vestimentaţia şi vor primi observaţie individuală. Pentru repetarea abaterilor se vor aplica sancţiuni mai aspre, însoţite de scăderea notei la purtare. La orele de educaţie fizică, de instruire practică şi în laboratoare elevii vor avea echipament corespunzător.

Art. 120. Conduita elevilor, atât în şcoală cât şi în afara ei va respecta normele moralei şi civilizaţiei.

Art. 121. Elevii datorează un comportament respectos colegilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic. Elevii îşi asumă răspunderea pentru propria educaţie .

Art. 122. Elevii au obligaţia de a veni la şcoală cu toate cărţile şi caietele conform orarului.

Art. 123. Elevii au obligatia de  a efectua serviciul in clasa prin rotaţie,  având următoarele atribuţii:

a)preiau spaţiul şcolar cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează profesorului de serviciu orice deficienţă sau lucru suspect;

b)  asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor (ordine, curăţenie, cretă, tablă ştearsă);

c)  comunică la fiecare oră absenţele;

d) pleacă ultimii din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare, spaţiul şcolar;

e)asigură securitatea clasei în orele în care activitatea se desfăşoară în alte spaţii şcolare.

Art.124. Efectuarea serviciului în şcoală este obligatorie; acesta se execută la punctele stabilite de către conducerea unităţii, conform programării. Orice abatere de la grafic fără motive întemeiate sau neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor şi îndatoririlor, se sancţionează disciplinar.

Art. 125. Atribuţiile elevului de serviciu sunt următoarele:

a)      Să fie prezent la postul de serviciu repartizat, cu 10  minute înainte de începerea programului fiecărui schimb şi să nu părăsească nemotivat zona repartizată pe toată durata serviciului care se încheie cu 10  minute după terminarea programului fiecărui schimb;

b)      Elevul de la cancelarie va  folosi soneria pentru a anunţa intrarea elevilor la ore şi ieşirea în pauze (se va suna de intrare cu 2 minute mai devreme);

c)      Să supravegheze circulaţia şi comportarea elevilor pe durata pauzelor în zona repartizată;

d)     Nu permite intrarea şi ieşirea elevilor  din şcoală în timpul programului şcolar;

e)      Nu permite intrarea persoanelor străine în cancelaria şcolii şi nu sunt conduse persoane străine la sălile de clasă;

f)       Dă indicaţii unde este secretariatul, cancelaria cadrelor didactice, biblioteca şi cabinetul directorului;

g)      Elevul de la cancelarie are sarcina de a veghea securitatea cataloagelor in timpul orelor si de a facilita  comunicarea intre elevi, parinti, alte persoane si cadrele didactice  pe durata pauzei

h)  Să aibă o atitudine corectă şi o comportare civilizată faţă de persoanele care solicită relaţii la

intrare şi, obligatoriu, va purta ecuson.

i)   Completează in fisa de acces cu  persoanele străine;

k)  Să informeze profesorul de serviciu/pedagogi, la sfârşitul programului sau,       când situaţiile ivite sunt grave, cât se poate de repede, despre: nereguli în comportarea elevilor, deteriorări de bunuri în zona de serviciu sau încercări de sustragere a acestora

Art.126. Sunt strict interzise elevilor unităţii şcolare:

a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);

c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;

e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;

h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ;

l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;

m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;

n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;

o) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte;

p) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului unităţii de învăţământ.

Secțiunea 3 – Sancțiuni ale beneficiarilor primari ai educației

(1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

(2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:

a) observaţia

b) avertismentul

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ;

g) preavizul de exmatriculare;

h) exmatricularea.

(3) Cu excepţia observaţiei şi a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevului major.

(4)Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii.

(5)Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în sala de lectură, în biblioteca şcolii etc. Activitatea pe care o desfăşoară elevul este stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei şi se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. Sancţiunea este însoţită de obligaţia desfăşurării de activităţi în folosul comunităţii şcolare.

Activităţile desfăşurate trebuie să fie adecvate vârstei şi să nu pună în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevului sancţionat.

(6) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.

(7)Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director şi se înmânează şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(8) Sancţiunea nu se aplică elevilor din învăţământul obligatoriu.

(9) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.

(10) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

(11)Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul Regulament sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ .

(12) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.

(13)Pentru elevii din învăţământul secundar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct.

(14) Contestarea sancţiunilor prevăzute la Secțiunea 3, al. (2), cu excepţia exmatriculării din toate unităţile de învăţământ, se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător legal/elevul major, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii. Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii.

(15) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea de soluţionare a contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.

(16) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul Regulament sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ .

(17) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.

ABATERI
PRIMA ABATERE
ABATERI REPETATE
Întârzierea nejustificată la ora de curs
•     Observaţie individuală
Absenţă nemotivată în catalog
Absenţe nemotivate

– Scăderea notei la purtare cu 1 punct pentru fiecare 10 absenţe  nemotivate;

– Preaviz de exmatriculare pentru 20 de absenţe nemotivate şi media opt la purtare – pentru elevii din învăţământul neobligatoriu;

– mustrare în faţa Consiliului profesoral al clasei pentru 20 de absenţe nemotivate şi media opt la purtare – pentru elevii din învăţământul obligatoriu;

* mustrare scrisă – pentru 30 de absenţe nemotivate şi media şapte la purtare.
Folosirea telefoanelor mobile şi a aparatelor audio în timpul orelor de curs fara permisiunea profesorului
•     Observaţie individuală
– Păstrarea aparatului, pe bază de proces-verbal şi restituirea părintelui, pe bază de semnătură
Consumul de alimente, al gumei de mestecat şi al seminţelor pe durata orelor de curs
•     Ecologizarea sălii de curs
– Scăderea notei la purtare cu 1 punct
Introducerea persoanelor străine în şcoală
•     Discuţie cu elevul/ şi părinţii acestuia
– In funcţie de motiv şi de consecinţe se aplică:

– eliminarea de la cursuri pe o

perioadă de 3-5 zile şi prestarea de activităţi în folosul şcolii, stabilite de către consiliul clasei şi scăderea notei la purtare cu 2-3 puncte
Portul obiectelor de podoabă în cazul băieţilor (cercei în ureche, sprânceana, buza, limbă ele.), şi a excesului obiectelor de podoabă în cazul fetelor
•     Discuţie  cu  elevul/  şi părinţii acestuia
– consiliere psihopedagogicâ
Ţinută vestimentară nepotrivită (indecentă, provocatoare)
•     Observaţie individuală
– consiliere psihopedagogică
Lipsa carnetului de elev
•    Observaţie individuală
– Mustrare scrisă
Părăsirea nejustificata a perimetrului şcolii
•     Observaţie individuală
– Scăderea notei la purtare cu 1 punct
Deţinerea sau difuzarea de materiale cu caracter obscen sau pornografic
•     Discuţie cu elevul/ şi părinţii acestuia
– Mustrare scrisă

– Scăderea notei la purtare cu 3 – 4 puncte
Deţinerea sau difuzarea de materiale ce atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională sau care cultivă intoleranţa sau violenţa
•     Mustrare/

•  Scăderea notei la purtare cu 2 puncte
– Eliminarea de la cursuri pe

o perioadă de 3 zile şi prestarea de activităţi în folosul şcolii, stabilite de către consiliul clasei

– Scăderea notei la purtare cu 3-4 puncte
Fumat
•      Discuţie cu elevul/a si părinţii acestuia/

•      Scăderea notei la purtare cu 1 punct
– Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile şi prestarea de activităţi în folosul şcolii, stabilite de director la propunerea consiliului clasei

– Scăderea notei la purtare cu 2 puncte
Consumul de alcool
•  Discuţie cu elevul si   părinţii acestuia în consiliul clasei/

•     Eliminarea de la cursuri pe  o  perioadă  de  5  zile  şi prestarea de activităţi în folosul şcolii,   stabilite   de   director  la propunerea consiliul clasei

•      Scăderea notei la purtare cu 3 puncte
– Scăderea notei la purtare sub nota 5 pentru învăţământul obligatoriu
Deţinerea,   comercializarea     şi     consumul drogurilor
•     Discuţie cu elevul si părinţii    acestuia    în    consiliul clasei       precum       şi       cu reprezentanţii instituţiilor abilitate

•       Eliminarea de la cursuri

pe   o   perioada   de   5   zile   şi prestarea de activităţi în folosul şcolii,   stabilite   de   director   la propunerea consiliul clasei

•      Mutarea disciplinară la o clasă    paralelă,    din    aceeaşi şcoală/ Mutarea disciplinară la o altă şcoală/    Scăderea notei la purtare cu 5 puncte

(pentru învăţământul obligatoriu)

•      Preaviz de exmatriculare pentru elevii din ciclul superior, an de completare/ Exmatriculare pentru elevii din ciclul superior

Utilizarea unui limbaj obscen, suburban şi a oricărei forme de agresiune verbală
•  Discuţie cu elevul/a si părinţii    acestuia    în    consiliul clasei

•  Eliminarea de la cursuri pe   o   perioadă   de   3   zile   şi prestarea de activităţi în folosul şcolii,   stabilite   de   director   la propunerea consiliul clasei

•   Scăderea notei la purtare cu 2 puncte
– Scăderea notei la purtare sub nota 7

– Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, în funcţie de gravitatea faptei şi hotărârea Consiliului profesoral al clasei.

Utilizarea unei atitudini /comportamente necorespunzătoare la orele de curs față de cadrele didactice.
. Mustrare verbală în fața clasei, discuții cu dirigintele.

. Consiliere psihopedagogică.
Scăderea notei la purtare cu un punct.

Agresiune fizică
•     Discuţie cu elevul/a şi părinţii    acestuia    în    consiliul clasei

•     Eliminarea de la cursuri pe  o  perioadă  de  3-5  zile şi prestarea de activităţi în folosul şcolii,   stabilite   de   director   la

•  propunerea consiliul clasei

•      Scăderea notei la purtare cu 3 puncte
– Scăderea notei la purtare cu 3-6 puncte, proporţional cu gravitatea faptei, pentru învăţământul neobligatoriu.
Lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ

•      Scăderea notei la purtare cu 3 puncte

•      Discuţie cu elevul/a şi părinţii    acestuia    în    consiliul clasei şi a instituţiilor abilitate

•      Eliminarea de la cursuri

pe o perioadă de 5 zile şi prestarea de activităţi în folosul şcolii, stabilite de către consiliul clasei

•      Scăderea notei la purtare cu 4 puncte pentru învăţământul obligatoriu

•      Exmatriculare pentru elevii din învăţământul neobligatoriu
Munca în folosul şcolii presupune curăţenia în curtea şcolii, îngrijirea şi amenajarea aleilor şi a parcului impus de sezon, întreţinerea curăţeniei pe holurile şi în clase, activități specifice cantinei.

Secțiunea 4 – Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare

Elevii din învăţământul, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă:

(1) Au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni.

(2) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament.

(3) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(4) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.

(5) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina religie.

(6) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.

(7)Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la revenirea la şcoală.

(8)În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.

(9) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculum diferenţiat ale specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective.

(10) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea, de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.

(11) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea.

(12) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.

(13) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil al Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată – note, absenţe etc.

(14) În situaţia în care studiile făcute în străinătate nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.

(15)Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face după revenirea în ţară, dacă revenirea are loc până la începerea cursurilor noului an şcolar.

(16) În cazul în care revenirea elevilor plecaţi în străinătate pe parcursul unui an şcolar are loc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.

Art.127.Orice încălcare a prevederilor alineatului precedent constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar, art.118, alin.1) şi 2).

Art.128. încălcarea Regulamentului de funcţionare a căminelor şi cantinei reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează conform Regulamentului şcolar.

Art.129. Reprezentanţii Comitetului de conducere al căminelor, respectiv cantinei au dreptul de control al activităţii din internate şi cantină.

Art.130. (1) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

a)    adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar;

b)    adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar;

c)    cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învăţătorul clasei.

(2)    Motivarea absenţelor se face de către  diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.

(3)    Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar.

(4)   Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 3 din prezentul articol atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.

(5)   Pentru absentarea nemotivată de la orele de curs sau de instruire practică, elevii unităţii şcolare vor fi sancţionaţi după cum urmează:

a)   pentru un număr de 10 absenţe nemotivate sau 10% din totalul orelor de studiu la o singură disciplină -„mustrare în faţa clasei şi un punct scăzut la purtare”;

b)  pentru un număr de 15 absenţe nemotivate la diferite discipline – „mustrare scrisă şi încă un punct scăzut la purtare”;

c)   pentru un număr de 20 absenţe nemotivate sau 15% din totalul orelor de studiu la o singură disciplină – „preaviz de exmatriculare şi încă un punct scăzut la purtare” (cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu).

d)  pentru un număr de 40 absenţe nemotivate sau 30% din totalul orelor de studiu la o singură disciplină –  exmatriculare .

Art.131 Absenţele motivate sau nemotivate acumulate la instruire practică se recuperează în vacanţe sau în afara orelor de curs prin parcurgerea activităţilor prevăzute în programă.

Art.132.(1) Deteriorarea spaţiilor, a bunurilor de folosinţă individuală sau colectivă (inclusiv a manualelor primite gratuit şi a cărţilor împrumutate de la bibliotecă) sau sustragerea acestora, presupune şi achitarea contravalorii pagubelor.

(2) În cazul în care vinovatul este necunoscut, răspunderea materială devine colectivă şi revine întregii clase.

Art.133.(1) Transferul elevilor unităţii şcolare se poate face cu aprobarea Consiliului de Administraţie de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta şi de la o clasă la alta, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar.

(2) Toate aprobările de transfer se acordă cu respectarea condiţiei de medie şi în limita numărului maxim de elevi pe clasă.

(3) În cazul în care revenirea elevilor plecaţi în străinătate pe parcursul unui an şcolar are loc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu li se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate.

Art.134. Elevii care au obţinut rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară, ori s-au distins prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică sunt recompensaţi moral şi material.

Art.135. Pe lângă recompensele prevăzute de legislaţia şcolară elevii unităţii sunt stimulaţi cu premii din veniturile extrabugetare, proporţional cu efortul depus şi rezultatele obţinute şi includerea lor în echipele care derulează proiecte în cadrul programelor europene.

Art.136. Conducerea unităţii şcolare încurajează şi asigură condiţii optime de desfăşurare activităţilor şi cercurilor ştiinţifice, a manifestărilor culturale, artistice, sportive şi civice.

Art.137. Elevii se pot organiza cu aprobarea conducerii unităţii în structuri cu statut şi regulamente proprii; conţinutul acestora nu trebuie să contravină legislaţiei şcolare, legilor statului, să aducă atingere ordinii interne, disciplinei, moralei sau să pună în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor sau personalului.

Art.138.(1) Exprimarea opiniilor se poate face şi în scris prin contribuţia cu materiale la revistele şcolare sau la alte publicaţii.

(2) Conducerea unităţii încurajează colaborarea cu fundaţii şi organizaţii interesate în susţinerea învăţământului, participarea la programe şi campanii educaţionale, în domenii diferite.

Art.139. Calitatea de elev al unităţii şcolare încetează în următoarele situaţii:

•                   la absolvirea studiilor;

•                   în cazul exmatriculării;

•                   în caz de abandon şcolar;

•                   prin retragere, la cerere scrisă şi cu acordul susţinătorilor legali;

•                   în cazul în care elevul admis/înscris în ciclul superior al liceului în clasele XI-XII/XIII precedat, după caz, de anul de completare şi nu se prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor, fără justificare.

 

Secțiunea 5 – Premii, Recompense

 

Art. 140. Elevii care se disting la concursurile şcolare (olimpiade şcolare, concursuri pe meserii, competiţii sportive, sesiuni ştiinţifice sau cultural artistice) vor fi premiaţi, de regulă, în funcţie de resursele existente, după cum urmează:

a) la etapa judeţeană {zonală, regională)

– premiul     I  – 20 Lei

II -15 Lei

III-10 Lei

– menţiune – 7 Lei

b) la etapa naţională (pe ţară)

– premiul I  –  50 Lei

II – 30 Lei

III- 25Lei

– menţiune – 20 Lei

Premiile pot fi mărite în funcţie de resursele financiare proprii ale şcolii, sponsorizări, donaţii etc.

La sfârşitul anului şcolar, premiile şi diplomele se acordă elevilor, în ordinea descrescătoare a mediilor, dar nu mai puţin de media generală 800 şi la purtare 10:

 

•     premiul I     9,50 -10.00 (media anuală) şi 10 la purtare

•     premiul II    9.00- 9,49 (media anuală) şi 101a purtare

•     premiul III   8.50- 8,99 (media anuală) şi 101a purtare

•     menţiune    8,00 –   8.49 (media anuală) şi 10 la purtare

Pentru elevii cu frecvenţa de 100% (anual) se acordă diplome sau  premii.

■       Crearea unui mini-centru de excelenta pentru elevii capabili de performanta şcolară pe discipline de studiu

Sectiunea 6.Consiliul elevilor

Art. 141

(1)Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor.

(2)În fiecare unitate de învățământ de stat, particular și confesional se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanții elevilor de la fiecare clasă.

Art. 142

(1)Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de învățământ și reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ.

(2)Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.

(3)Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul profesoral și consiliul elevilor.

(4)Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea Biroului Executiv și Adunării Generale a respectivului Consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică și altele asemenea se asigură din finanțarea suplimentară.

Art. 143

Consiliul elevilor are următoarele atribuții:

a)      reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, directorului/directorului adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia;

b)      apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează încălcarea lor;

c)      se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unității de învățământ despre acestea și propunând soluții;

d)     sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice;

e)      dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;

f)       poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;

g)      poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu și altele asemenea;

h)      sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învățământ;

i)        propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;

j)        dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ;

k)      se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ;

l)        organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile.

Art. 144

(1)Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de învățământ este Adunarea generală.

(2)Adunarea generală a Consiliului elevilor din unitatea de învățământ este formată din reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună.

(3)Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are următoarea structură:

a)      Președinte;

b)      Vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală;

c)      Secretar;

d)     Membri: reprezentanții claselor.

(4)Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează Biroul Executiv.

Art. 145

(1)Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învățământul liceal sau postliceal.

(2)Președintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele consiliului de administrație al unității de învățământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitația directorului unității de învățământ.

(3)Președintele Consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:

a)      colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului elevilor;

b)      conduce întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învățământ;

c)      este purtătorul de cuvânt al Consiliului elevilor din unitatea de învățământ;

d)     asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii și a libertății de exprimare;

(4)Mandatul președintelui Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.

Art. 146

(1)Vicepreședintele Consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:

a)      monitorizează activitatea departamentelor;

b)      preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența motivată a acestuia;

c)      elaborează programul de activități al consiliului.

(2)Mandatul vicepreședintelui Consiliului școlar al elevilor este de maximum 2 ani.

Art. 147

(1)Secretarul Consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:

a)      întocmește procesul-verbal al întrunirilor Consiliului elevilor din unitatea de învățământ;

b)      notează toate propunerile avansate de Consiliul elevilor.

(2)Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de maximum 2 ani.

Art. 148

Întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învățământ se vor desfășura de câte ori este cazul, fiind prezidate de președinte/un vicepreședinte.

Art. 149

(1)Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul elevilor și să asigure, în rândul elevilor, aplicarea hotărârilor luate.

(2)Prezența membrilor la activitățile Consiliului elevilor din unitatea de învățământ este obligatorie. Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învățământ care înregistrează trei absențe nemotivate consecutive vor fi înlocuiți din aceste funcții.

(3)Membrii Consiliului elevilor din unitatea de învățământ au datoria de a prezenta consiliului de administrație, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.

(4)Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt, ca desfășurare, de competența unității de învățământ.

(5)Consiliul de administrație al unității de învățământ va aviza proiectele propuse de președintele Consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare.

(6)Elevii care au obținut în anul școlar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleși ca reprezentanți în Consiliul elevilor.

CAPITOLUL IX.  COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE

Art.155. Compartimentele funcţionale organizate la nivelul unităţii şcolare sunt următoarele: Secretariat, Contabilitate Administrativ,Biblioteca. Ele sunt în subordinea directorului unităţii.

Art.156.(1) Organizarea activităţii, obiectivele generale şi specifice ale compartimentelor sunt stabilite de către directorul unităţii şcolare în conformitate cu prevederile şi normele legale care reglementează aceste domenii la începutul fiecărui an şcolar şi sunt anexe ale Regulamentului Intern.

(2) Sarcinile de serviciu în cadrul compartimentelor sunt repartizate pe persoane prin fişa postului, în funcţie de nivelul postului, complexitatea lor şi specificul activităţii.

Art.157. Personalul care lucrează în cadrul compartimentelor este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice întocmai normele legale specifice activităţilor desfăşurate, legile statului şi prevederile prezentului regulament.

Art.158. Reprezentarea unităţii şcolare de către personalul din cadrul compartimentelor, in relaţiile cu elevii, cu cadrele didactice, cu publicul si cu alte instituţii, organisme şi organizaţii, se va face printr-o conduită morală şi ţinută vestimentară corespunzătoare, prin limbaj adecvat, profesionalism şi fermitate.

Art.159. Compartimentul Secretariat asigură interfaţa dintre instituţia de învăţământ şi beneficiarii serviciilor educaţionale:elevi, părinţi, personalul unităţii, comunitate.

Art.160. Compartimentul Secretariat este organizat pe trei posturi din care unul de conducere şi două de execuţie.

Art.161.(1) Secretariatul asigură permanenţa în derularea activităţilor zilnice după cum urmează: Programul zilnic de funcţionare – 2 schimburi organizate după cum urmează:

–  primul schimb:    7.00 -16.00, pauză, 10.30 – 11.00;

–  al doilea schimb: 12.00 – 20.00 ;

Program de lucru cu publicul: între orele   12.00 – 15.00.

(2) Pe perioada examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către directorul instituţiei.

Art.162.(1) Secretarul şef coordonează întreaga activitate a compartimentului şi răspunde în faţa directorului şi a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective, cât şi a standardelor de performanţă atinse.

(2) Pe perioada absenţei din unitate a secretarului şef, atribuţiile sale sunt îndeplinite de către un secretar delegat de  conducerea unităţii.

Art.163. Secretarul şef răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective:

a)      Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia;

b)      Constituirea bazei de documentare; structurarea materialului legislativ în funcţie de domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui permanentă;

c)      Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea acesteia pe suport magnetic;

d)     Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special (acte de studii, documente de evidenţă şcolară, alocaţii de stat pentru copii, documente de evidenţă a personalului etc.);

e)                Completarea corespunzătoare a actelor de studii şi documentelor de evidenţă şcolară atât din punct de vedere al formei cât şi al conţinutului;

f)       Eliberarea actelor de studii şi a documentelor curente cu respectarea parametrilor de calitate, în termenul prevăzut de lege şi după programul stabilit de conducerea unităţii;

g)                Încadrarea personalului, acordarea drepturilor salariale şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale ce i se cuvin; stabilirea, acordarea şi plata burselor, a alocaţiilor de stat pentru copii şi a celorlalte forme de sprijin social;

h)  Asigurarea    securităţii    documentelor,    a    sigiliului    şcolii    şi    arhivei;    păstrarea tuturor actelor şi documentelor în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure şi protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I.;

i)    Organizarea şi conducerea activităţii arhivei unităţii.

j)   Organizarea fluxului de preluare/restituire a corespondenţei în cadrul unităţii şi în afara acesteia;

k)  Asigurarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu;

l) Afişarea în spaţiile special amenajate, la termenele stabilite de legislaţie (sau stabilite de conducerea unităţii) şi în condiţii grafice corespunzătoare a informaţiilor referitoare la admiterea în liceu, organizarea concursurilor şi examenelor şi rezultatele acestora, mişcarea, încadrarea şi perfecţionarea personalului, acordarea de burse, recompense şi sancţiuni acordate elevilor, repartizarea elevilor pe clase (la începutul anului şcolar) şi a situaţiei şcolare (la sfârşitul anului şcolar) cât şi a altor date şi informaţii de interes public;

m) Utilizarea economicoasă şi eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (tehnică de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim special, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă).

n)  Ştampila unităţii şcolare este păstrată de secretarul şef; în lipsa acestuia este predată directorului unităţii şcolare sau secretarului de serviciu, cu înştiinţarea conducerii.

Art.164. Secretarul de serviciu va verifica zilnic împreună cu profesorul de serviciu existenţa faptică (prin numărare) a tuturor cataloagelor şi condicilor de prezenţă. Acestea vor fi depozitate în fişetul special amenajat şi se va verifica siguranţa încuietorilor. Cheia rămâne în posesia secretarului de serviciu.

Art.165.   Pe   perioada   vacanţelor   şcolare   cataloagele si condicile   sunt   preluate   şi   păstrate   la Compartimentul Secretariat.

Art.166.(1) Corespondenţa va fi prezentată zilnic directorului unităţii şcolare (după încheierea programului de relaţii cu publicul).

(2) Documentele, cu excepţia actelor de studii şi a documentelor contabile, vor fi prezentate pentru semnătură altor persoane numai în cazul în care s-a indicat în mod expres acest lucru de către director.

Art.167. Informaţiile conţinute în documentele de evidenţă curente sau existente în arhiva unităţii sunt confidenţiale; eliberarea de documente sau acordarea declaraţiilor, accesul persoanelor

sau reprezentanţilor altor instituţii şi organizaţii la date şi informaţii, este permis numai după obţinerea avizului favorabil din partea conducerii unităţii şcolare.

Art.168. Secretarul şef va prezenta Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este solicitat de către director, raportul asupra activităţii compartimentului.

Art.169. (1) Compartimentul Contabilitate este organizat pe trei posturi, unul de conducere şi doua de execuţie. Administratorul unităţii şi magazinerul asigură evidenţa tehnic operativă.

Art.170. Compartimentul Contabilitate asigură şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, de derularea fluentă a fluxurilor financiare şi materiale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art.171.(1) Programul zilnic de funcţionare se derulează între orele 8,00 -16.30, cu pauză de la 12.00 la 12.30.

(2) Pe perioada examenelor sau a altor manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către directorul instituţiei.

Art.172. Contabilul şef coordonează întreaga activitate a compartimentului şi răspunde în faţa directorului şi a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective cât şi a standardelor de performanţă atinse.

Art.173. Conturile utilizate pentru reflectarea patrimoniului unităţii se stabilesc sub responsabilitatea ordonatorului terţiar de credite – directorul unităţii şcolare şi a contabilului şef.

Art.174. Contabilul şef răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective:

a)      Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia;

b)      Constituirea bazei de documentare;structurarea materialului legislativ în funcţie de domeniul pe care îl reglementează şi actualizarea lui permanentă;

c)      Constituirea şi actualizarea bazei de date a compartimentului şi înmagazinarea acesteia pe suport magnetic;

d)     Achiziţionarea, evidenţa şi justificarea imprimatelor cu regim special;

e)      Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel, deţinute cu orice titlu;

f)       Respectarea legalităţii cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea patrimoniului;

g)      Stabilirea răspunderii disciplinare şi materiale pentru persoanele vinovate de prejudicii aduse unităţii; recuperarea pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare;

h)  Organizarea din punct de vedere financiar contabil a activităţilor extrabugetare şi urmărirea rentabilităţii acestora;

i) Angajarea unităţii în contracte cu diverşi agenţi economici şi urmărirea permanentă a respectării clauzelor şi obligaţiilor contractuale;

j)   Întocmirea şi circulaţia documentelor primare, tehnic-operative şi contabile, a balanţelor de verificare analitice şi sintetice (pe surse de finanţare) şi a bilanţului contabil;

j)        Respectarea normelor legale referitoare la încadrare şi salarizare şi monitorizarea drepturilor  de personal pe surse de finanţare; acordarea drepturilor de bursă , premii şi stimulente cuvenite elevilor;

l)   Stabilirea, evidenţierea şi vărsarea la bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale a impozitelor şi contribuţiilor datorate de angajaţi şi angajator şi întocmirea documentelor aferente;

m) Legalitatea, realitatea, necesitatea şi economicitatea plăţilor şi cheltuielilor efectuate cu numerar sau prin cont;

n)   Asigurarea securităţii documentelor, arhivarea şi păstrarea în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure şi protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi,  deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I.;

o)  Asigurarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi păstrarea secretului de serviciu;

p)  Utilizarea economicoasă şi eficientă a tuturor resurselor materiale de care dispune compartimentul (tehnică de calcul, imprimate de birou, imprimate cu regim special, servicii de

telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc):

q )  Verificarea corectitudinii statelor de plata.

Art.175. (1) Contabilul şef exercită controlul financiar preventiv pentru operaţiunile şi proiectele de operaţiuni stabilite de legislaţie şi prin decizia de organizare a controlului financiar preventiv propriu; întocmeşte graficul de circulaţie a documentelor şi urmăreşte circulaţia acestora în cadrul unităţii şcolare

(2) În lipsa contabilului şef controlul financiar preventiv propriu cât şi alte atribuţiuni ale acestuia sunt exercitate de către delegatul conducerii unităţii.

Art.176. Raportul asupra activităţii financiar-contabile către organele de conducere este prezentat de către contabilul şef, ori de câte ori i se solicită aceasta de către directorul unităţii. Analiza eficienţei activităţilor autofinanţate şi a veniturilor extrabugetare pe surse de finanţare şi de formare a veniturilor va fi prezentată în Consiliul de Administraţie, lunar.

Art.177. (1) Compartimentul Administrativ este organizat pe mai multe sectoare, în funcţie de specificul activităţii prestate şi în scopul asigurării unor servicii de bună calitate. Acestea sunt: Cămine pentru cazare, Cantină, Spălătorie, Centrală termică, Serviciul de pază, Serviciul de îngrijire şi întreţinere, Magazia centrală.

(2)  Personalul    administrativ    din    aceste    sectoare    este    în    subordinea administratorului.

Art. 178. Administratorul unităţii stabileşte echipele şi sectoarele de lucru ale personalului din subordine, cu aprobarea conducerii unităţii; acesta nu poate folosi personalul pentru alte scopuri decât cele care sunt în interesul unităţii.

Art.179.Administratorul unităţii şcolare răspunde de gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a unităţii şcolare şi coordonează întreaga activitate a Compartimentului Administrativ.

Art. 180. Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ este repartizat pe locuri de folosinţă de către administrator, cu întocmirea documentelor aferente şi aprobarea directorului.

Art. 181. Personalul de îngrijire, pază şi întreţinere va verifica zilnic, la intrarea în schimb existenţa şi starea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în spaţiile pe care le deserveşte; lipsurile sau defecţiunile constatate vor fi semnalate imediat şefului ierarhic superior sau conducerii unităţii.

Art. 182.(1) Programul zilnic de lucru se derulează după cum urmează:

•         Personal de întreţinere şi deservire (electricieni, tâmplari, mecanici, instalatori, conducători auto, muncitori spălătorie, muncitori necalificaţi): 7,00 – 15,30, pauză 11,00 -11,30;

•         Personal de îngrijire din şcoală:

primul schimb:     7,00 – 15,30,   pauză 11.00 – 11.30;

al doilea schimb: 12,30 – 20,30,   pauză 17.00 -17.30;

•         Personal de deservire cantină:

Ture de 12 ore conform graficului  (5,30- 21,30)

•         Personal de pază:  conform graficului lunar.

primul schimb:      6,00 – 14,30, pauză   12.00 – 12.30;
al doilea schimb: 14,00 – 22,30   pauza 17,30-18,00

Schimbul III       22,30- 6,00

(2)În  perioada  nedidactică,  în timpul  examenelor  sau  a  altor  manifestări, programul de lucru va fi stabilit de către directorul instituţiei.

(3)Programul de lucru pentru administrator se desfăşoară după cum urmează:

·         în perioada didactică

Luni-vineri:               7,00-15,30, pauză 12,00-12,30;

Sâmbătă:                     2 ore;

Duminică:                  2 ore.

7,00-15,30, pauză 12,00-12,30;
•     în perioada nedidactică
Art.183. Administratorul unităţii răspunde în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective:

a)              Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia;

b)      Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel, deţinute cu orice titlu;

c)              Respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea patrimoniului;

d)            Recuperarea urgentă a pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare, a normelor tehnice de consum, a normelor P.S.I., de protecţie a muncii şi a normelor igienico-sanitare;

e)              Contribuţia permanentă la realizarea şi utilizarea judicioasă a resurselor materiale şi financiare extrabugetare;

f)               Derularea contractelor cu diverşi agenţi economici pentru furnizarea de servicii şi utilităţi şi urmărirea respectării clauzelor şi obligaţiilor contractuale;

g)      Întocmirea şi circulaţia documentelor primare şi tehnic-operative;

h)  Funcţionarea corespunzătoare şi economicoasă a instalaţiilor (termice, electrice, sanitare)  maşinilor şi utilajelor şi înlăturarea pierderilor de orice fel;

i)   Întreţinerea în perfectă stare de curăţenie  şi igienă a tuturor spaţiilor (săli de   clasă, aboratoare,  ateliere,  holuri,  birouri, grupuri sanitare,  cămine,  cantină,  centrală termică, spălătorie, magazii şi spaţii de depozitare, beci, curte, locuri de recreaţie, spaţii verzi etc);

j)      Asigurarea securităţii valorilor materiale (bunuri de orice fel), depozitarea lor în spaţii special amenajate, cu încuietori sigure, protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I. şi igienico sanitare;

k)  Utilizarea  economicoasă   şi   eficientă  a  tuturor  resurselor  materiale   de   care   dispune compartimentul (maşini, utilaje şi aparatură, materii prime, materiale, combustibili şi energie, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc).

Art.184. În lipsa administratorului atribuţiunile sunt exercitate cu acceptul acestuia, de către delegatul conducerii unităţii.

Art.185. Raportul asupra activităţii compartimentului este prezentat de către administrator ori de câte ori i se solicită aceasta de către directorul unităţii.

Art.186. Controlul curent în cadrul compartimentelor este realizat de către şeful de compartiment. Acesta asigură instruirea permanentă a personalului din subordine şi se preocupă de ridicarea nivelului profesional şi perfecţionarea continuă a tuturor salariaţilor în raport cu posibilităţile unităţii şi aspiraţiile personale.

Art.187. Şefii de compartiment propun Consiliului de Administraţie:

•         calificativele anuale ale personalului din subordine;

•         promovarea şi stimularea personalului cu rezultate deosebite în activitate;

•         sancţionarea   disciplinară   în   cazul    neîndeplinirii    sarcinilor   de    serviciu    sau încălcării cu vinovăţie a normelor legale.

Art.188. În funcţie de obiectivele instituţionale stabilite prin Planul managerial, şefii de compartiment întocmesc planuri de muncă anuale şi semestriale, care sunt înaintate directorului unităţii.

Art.189. Şefii de compartiment alocă economicos şi cu maximum de eficienţă resursele umane şi materiale de care dispune compartimentul.

CAPITOLUL X. ACTIVITĂŢI EXTRABUGETARE

Art.190.(1) În cadrul unităţii şcolare sunt organizate activităţi extrabugetare după cum urmează:

■    Activităţi de producţie  în cadrul atelierelor şcoală;

■    Atelierul Autoservice;

■    Şcoala de şoferi (conducere auto şi legislaţie);

■    Cursuri de perfectionare , conversie, reconversie şi calificare profesională,

■    Cantina;

■    Căminele pentru elevi.

■    Chirii

(2) Activităţile mai sus menţionate cât şi şefii acestor sectoare sunt în subordinea directorului şi a directorului adjunct care coordonează domeniul respectiv (conform organigramei de funcţionare).

Art.191. Producţia şi prestările de servicii în cadrul atelierelor şcoală este organizată şi coordonată de către maiştrii instructori şi inginerii cu specializări în profilul respectiv, stabiliţi prin dispoziţie a conducătorului unităţii la începutul fiecărui an şcolar.

Art.192. Activitatea Atelierului Autoservice se desfăşoară sub responsabilitatea inginerului Rotaru Florin , care este şi şeful acestui sector.

Art.193. Programul de lucru se derulează după cum urmează:

■      Ateliere şcoală:        în două schimburi conform programului de instruire practică.

■   Atelier Autoservice: zilnic 7,30 – 18,00 pauză 12,00-12,30;

Art.194. Cantina şi Căminele pentru cazare funcţionează în baza unor regulamente proprii, care sunt anexe ale Regulamentului Intern.

Art.195. Tarifele orare pentru activităţile de prestări servicii, nivelul cheltuielilor indirecte, generale, de transport şi aprovizionare, cota de beneficiu practicată sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului de Administraţie, la propunerea responsabililor acestor activităţi astfel încât să se asigure rentabilitatea minimă.

Art.196. Pentru personalul care lucrează în cadrul sistemului de învăţământ, calitate dovedită cu adeverinţă de salariat, se vor acorda reduceri asupra tarifului perceput sau manoperei practicate.

Art.197. Responsabilii activităţilor extrabugetare răspund în mod solidar cu personalul din subordine de realizarea următoarelor obiective:

a)      Organizarea, eficienţa, calitatea şi disciplina muncii; asigurarea unui climat de muncă favorabil şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia;

b)      Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel, deţinute cu orice titlu;

c)      Respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea patrimoniului;

d)     Recuperarea urgentă a pagubelor provenite din substituiri, lipsuri în gestiune, sustrageri sau ca urmare a nerespectării normelor de recepţie, manipulare, depozitare, a normelor tehnice de consum, a normelor P.S.I., de protecţie a muncii şi a normelor igienico-sanitare;

e)      Colaborarea permanentă cu celelalte compartimente şi instituţii din cadrul sistemului şi din afara acestuia;

f)       Existenţa, integritatea, păstrarea, paza şi securitatea bunurilor şi valorilor de orice fel, deţinute cu orice titlu;

g)      Respectarea prevederilor legale cu privire la evidenţa, existenţa, păstrarea şi folosirea patrimoniului;

h)      Contribuţia permanentă la sporirea şi utilizarea judicioasă a resurselor materiale şi financiare create;

i)        Derularea contractelor cu diverşi agenţi economici sau persoane fizice pentru furnizarea de servicii şi lucrări şi urmărirea respectării clauzelor şi obligaţiilor ce revin unităţii ca prestator sau beneficiar;

j)    Întocmirea şi circulaţia documentelor primare şi tehnic-operative;
k)  Executarea de lucrări corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ şi respectarea normelor tehnice;

l)   Funcţionarea corespunzătoare şi economicoasă a instalaţiilor (termice, electrice, sanitare), a maşinilor şi utilajelor şi înlăturarea pierderilor de orice fel;

m) Întreţinerea în perfectă stare de curăţenie şi igienă a tuturor spaţiilor (ateliere, holuri,  birouri,grupuri sanitare, magazii şi spaţii de depozitare, spaţii aferente etc.);

n)  Asigurarea securităţii valorilor materiale (bunuri de orice fel), depozitarea lor în spaţii special  amenajate, cu încuietori sigure, protejate împotriva unor evenimente nedorite (sustrageri, calamităţi, deteriorări, acţiunea factorilor naturali) şi respectarea strictă a normelor P.S.I. şi igienico – sanitare;

o)   Utilizarea   economicoasă   şi   eficientă   a   tuturor   resurselor   materiale   de   care   dispune compartimentul (maşini,  utilaje  şi aparatură,materii prime,  materiale,piese  de  schimb,   combustibili şi energie, servicii de telecomunicaţii, energie electrică şi termică, apă etc.)

Art.198.(1) Pentru lucrările şi serviciile efectuate se acordă perioadă de garanţie.

Art.199. Proporţional cu contribuţia directă la crearea veniturilor, personalul din aceste sectoare beneficiază de salarii, premii şi stimulente în cuantumurile aprobate de către Consiliul de Administraţie.

Art.200 Responsabilii activităţilor extrabugetare coordonează întreaga activitate a sectorului şi răspund în faţa directorului, a Consiliului de Administraţie referitor la gradul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu individuale şi colective, şi la nivelul de performanţă atins.

CAPITOLUL XI ACTIVITATEA DIN INTERNAT

I.       Drepturile elevilor interni:

Art. 1. Elevii care sunt cazaţi în căminul internat al Colegiul Tehnic „Al.I. Cuzaˮ-Bârlad au dreptul să folosească în mod gratuit baza materială şi culturală a internatului, să beneficieze de asistenţă medicală, să folosească spaţiul de studiu, să aleagă şi să fie ales în comitetul de internat, să facă propuneri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă în internat, să participe la serbări şi alte activităţi organizate de şcoală, să beneficieze de spălarea gratuită a lenjeriei.

Art. 2. Elevii interni pot servi masa la cantina şcolii, în baza unui abonament lunar.

II.       Îndatoririle elevilor interni.

Art. 3. Elevii interni au următoarele îndatoriri:

·         să respecte programul cadru al internatului;

·         să aibă o ţinută şi o atitudine corespunzătoare;

·         să folosească în mod corespunzător bunurile din inventar, instalaţiile electrice şi sanitare precum şi celelalte bunuri puse la dispoziţie

·         să efectueze programul gospodăresc stabilit de comitetul de cămin;

·         să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în camera de locuit, în spaţiile de folosinţă în comun;

·         să respecte regulile igienico-sanitare;

·         să achite lunar regia de internat ,cazarea şi alocaţia de hrană până la sfârşitul luni în curs pentru luna următoare. Situaţiile deosebite care împiedică acest lucru vor fi aduse la cunoştinţa personalului responsabil de cămin (director, pedagog ),în timp util. În cazul neefectuării acestor plăţi contractul va fi considerat reziliat unilateral.

·         să predea şi să preia lenjeria pe care o are în inventar;

·         să solicite bilet de voie de la pedagogul de serviciu, în legătură cu orice plecare din internat; şi să respecte intervalul orar de pe acesta.

·         să colaboreze cu administratorul pentru efectuarea mutaţiei pe actul de identitate (viza de flotant).

·         să-şi efectueze zilnic toaleta individuală;

·         să aibă o atitudine cuviincioasă faţă de profesori, părinţi, pedagogi şi colegi;

·         să respecte regulile de protecţie a muncii şi vieţii în internat;

·         la plecarea în vacanţe să efectueze curăţenie generală în cameră şi să restituie integral bunurile primite în stare corespunzătoare;

·         să facă serviciu în internat și la cantină.

·         să participe la meditaţiile organizate zilnic;

·         să respecte orele de studiu şi pregătire pentru (lecţii) ore;

·         să respecte regulile PSI.

Programul unei zile de lucru (fără sâmbătă şi duminică) este:

6,00 –deşteptarea

6,00-6,30-program administrativ (toaleta de dimineaţă, curăţenie în dormitoare, servirea mesei)

6,30-7,00-pregătirea pentru ore şi mersul la cursuri.

9,00-12,00- meditaţie, cu pauză      10,40-11,00

12,30-14,30-servirea mesei de prânz

14,30-15,45 -program de odihnă

15,45-16,00 –curăţenie în dormitor şi pregătirea pentru meditaţie

16,00-19,00 – meditaţie cu pauză

19.00-20.00-servirea mesei

20.00-21.45-program administrativ,lecţii.

21,45-22,00-pregatirea pentru culcare (cu toaleta de seară ),prezenţa

22,00-încetarea programului

NOTĂ: Joia este curăţenie generală în dormitoare (meditaţia va începe la 16,30).Activităţile vor fi raportate şi la orarul elevului. Programul cadru va fi adaptat în zilele de sâmbătă şi duminică.

Activităţile gospodăreşti vor fi stabilite de pedagog împreună cu membrii comitetului de cămin.

Personalul şcolii nu răspunde de bunurile personale ale elevilor.

Art. 4. Elevilor interni le sunt interzise:

introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat fără acordul pedagogului sau a conducerii şcolii;
introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice, drogurilor, substanţelor halucinogene, fumatul;
folosirea reşourilor sau altor aparate electrice,
introducerea în internat a substanţelor inflamabile şi toxice;
pregătirea preparatelor culinare şi păstrarea alimentelor în camere şi pe ferestre;
practicarea jocurilor de noroc;
pătrunderea în alte camere fără acordul celor care locuiesc acolo sau în lipsa acestora;
părăsirea internatului fără acordul pedagogului de serviciu;
lipirea pe pereţii camerelor, pe uşi, ferestre sau dulapuri de fotografii sau decupaje sau scene obscene sau ce contravin bunelor moravuri;
schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie, deteriorarea sau distrugerea lor;
folosirea unui limbaj vulgar şi a unei atitudini necorespunzătoare mediului şcolar;
aruncarea în jurul internatului sau în spaţiile de folosinţă comună a ambalajelor şi resturilor menajere.
efectuarea unor activităţi care perturbă programul de meditaţie.
comportamentul necivilizat faţă de ceilalţi elevi cazaţi.
înstrăinarea legitimaţiilor.
scoaterea din cantină a veselei şi a tacâmurilor.(cazurile speciale vor cere permisiunea  pedagogului de serviciu).
Art.5 Sarcinile elevului de serviciu în internat

1.Respectă programul de serviciu stabilit.

2.Nu admite intrarea persoanelor străine în internat.

3.Anunţă pedagogul de serviciu şi elevul căutat de către părinţi ,rude ,prieteni Nu admite intrarea lor în cămin.

4.Nu părăseşte locul de serviciu până nu-şi asigură înlocuitor şi nu are acordul pedagogului.

5.Să aibă un comportament civilizat faţă de toate persoanele cărora li se adresează.

6.Anunţă pedagogul de serviciu de cate ori se produce o deteriorare sau stricăciune a bunurilor comune din internat(geamuri,tâmplărie, instalaţii sanitare ,încuietori etc.)

7.În cazuri de forţă majoră (incendii, cutremur ,inundaţie, etc.) anunţă pedagogul de serviciu , portarul sau oricare alt angajat al instituţiei şi ia unele măsuri imediate de P.S.I.

8.Anunţă pedagogul de serviciu de orice neregulă constatată.

9.Anunţă pedagogul de serviciu de orice situaţie conflictuală apărută între elevii interni ,anunţă personalul de pază.

10.Elevul de serviciu îndeplineşte şi alte responsabilităţi stabilite de conducerea instituţiei/sau a pedagogului.

11.Consemnează într-un registru de procese verbale ,constatările din ziua respectivă şi informează pedagogul de serviciu sau supraveghetorul de noapte.

12.Purtarea însemnului cu specificul elevului de serviciu(banderolă sau ecuson).

Art.6. Elevii de serviciu la cantină au următoarele îndatoriri :

(1)Programul elevului de serviciu la cantină este : 7.00-15.00 , cu  pauze intre mese.

(2)Asistă la predarea-primirea  produselor alimentare din magazie, la prepararea şi servirea acestora;

(3)Aşează pe mese coşurile cu pâine, sarea, piperul, şerveţelele;

(4)Debarasează  resturile din farfurii şi de pe tăvi;

(5)Spală şi usucă vesela şi tacâmurile, şterg tăvile şi le aduc în faţă la ghişeu;

(6)După servirea mesei  aşează scaunele, şterg  mesele, mătură si spală sala şi pregătesc tot ce e necesar pentru următorul program de masă;

(7) pe toată durata efectuării serviciului la cantină, elevii vor purta halate albe,    curate;

Art.7. Norme P.M. şi P.S.I.

În conformitate cu Legea 90/1996, N.P.M., N.T.S.M. şi adresei M.E.C. 37953/30.08.1999

precum şi a prevederilor regulamentului şcolar, Elevilor interni le sunt interzise:

Intervenţia sub orice formă la instalaţiile electrice: tablouri electrice, prize, doze, întrerupătoare
Utilizarea veiozelor, aparatelor de radio, televizoare cu defecţiuni la cabluri, ştechere etc.
Folosirea de improvizaţii electrice.
Folosirea reşourilor, termoplonjoanelor, aerotermelor sau alte aparate electrice ce pot arde instalaţia electrică.
Călcatul lenjeriei în camere, aceasta se va face numai în spaţiile special amenajate (prevăzute cu prize cu împământare şi covoare termoizolante pe jos).
Căţăratul pe gemuri, burlane de scurgere a apei pluviale, centuri de împământare, etc.
Urcatul pe acoperişul căminului sau alte suprafeţe situate la înălţime.
Accesul pe balustrada căminului.
Rezemarea corpului de balustrade şi coborârea pe balustrade.
Accesul la hidranţi, stingătoare.
Fuga sau îmbulzeala pe holurile căminului.
Accesul băieţilor pe palierul fetelor şi invers.
Accesul în alte camere decât cea în care locuieşte, fără aprobarea celor ce locuiesc acolo.
Încuiatul camerelor pe dinăuntru şi nepermiterea pedagogului sau a supraveghetorului de noapte de a pătrunde în cameră.
Aruncarea unor obiecte pe geamurile camerelor.
Elevii au obligaţia de a anunţa pedagogul de serviciu (sau supraveghetorul de noapte) despre orice problemă personală sau colectivă apărută pe timpul şederii sale în cămin.
Evacuarea elevilor din internat, în caz de alarme P.S.I. se va face conform instrucţiunilor planurilor de evacuare existente, în deplină ordine şi disciplină sub supravegherea personalului specializat.
Activităţile sportive se vor desfăşura conform graficului şi sub supravegherea personalului abilitat. Competiţiile sportive se vor desfăşura după un program aprobat, cu acordul catedrei de educaţie fizică.

III. Sancţiuni

Art. 7. Elevii interni care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv ROFUÎP şi Regulamentul de organizare si functionare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor şi de repetabilitatea lor.

Art. 8. Sancţiunile care se pot aplica elevilor interni sunt:

observaţie individuală;

mustrare în faţa clasei, faţa comitetului de internat şi/sau în faţa consiliului clasei sau a
consiliului profesoral;

mustrare scrisă;

retragerea temporară sau definitivă a bursei;

eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

eliminare din internat pe o perioadă limitată de timp (5-15 zile);

eliminare din internat pe durată nelimitată;

exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;

Art. 9. Sancţiunile prevăzute la art. 8 vor fi comunicate în scris părinţilor, sunt însoţite de scăderea notei la purtare şi  de muncă în folosul şcolii între 4-6 ore.

Art. 10 Sancţiunile prevăzute la art. 8 se înregistrează în catalogul clasei precizându-se numărul documentului.

CAPITOLUL XII . DISPOZIŢII FINALE

Art.201. Prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare se completează cu regulamentele celorlalte organisme de conducere şi coordonare care funcţionează la nivelul unităţii şcolare, prin sarcinile şi atribuţiile stabilite fiecărui salariat prin fişa postului şi prin dispoziţiile interne emise de către conducerea unităţii.

Art.202. Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine sancţionarea disciplinară şi stabilirea răspunderii materiale (dacă este cazul).

Art.203. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenului de bacalaureat şi examenului de absolvire.

Art.204.(1) Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale , precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii, în interesul propriu, al unităţii şcolare, al învăţământului sau al societăţii româneşti

(2) Personalul unităţii poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu, în afara acestuia, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului, al unităţii şi nu contravin profesiei pe care o exercită.

Art.205.(1) Regulamentul de organizare si functionare intră în vigoare după aprobarea lui de către Consiliul Profesoral.

(2) Directorii adjuncţi, şefii de catedră, şefii de compartimente şi diriginţii vor prelucra la nivelul sectoarelor şi colectivelor prevederile lui şi vor urmări permanent îndeplinirea lor.

Art.206. Orice modificare sau reactualizare a Regulamentul de organizare si functionare se realizează de către angajator cu consultarea sindicatelor, potrivit legii.

Regulamentul de organizare si functionare va fi depus la biblioteca unităţii în 7 (şapte) exemplare pentru consultare şi conformare.

Regulamentul de organizare si functionare va fi prelucrat elevilor în orele de dirigenţie şi va fi adus la cunoştinţa părinţilor sub semnătura ambelor părţi, prin acordul de parteneriat dintre părinţi şi şcoală.